Menu

Archief

Cranendonck Actueel - week 8

 

Cranendonck Actueel - week 8


Verkiezingen: Provinciale Staten en Waterschap (15 maart)

Noteer alvast in je agenda: op woensdag 15 maart 2023 van 7.30 uur - 21.00 uur kun je jouw stem
uitbrengen tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Graag geven we meer uitleg
over waar deze verkiezingen over gaan, waarom het belangrijk is om je stem uit te brengen en
waar je meer informatie kunt vinden.

De Provinciale Statenverkiezingen
Deze verkiezingen gaan over het bestuur van de provincie, in ons geval voor Noord-Brabant. De
provincie beslist over een aantal grote onderwerpen, zoals woningbouw, verkeer, landbouw en
natuur. Daarom is het belangrijk om ook bij deze verkiezingen te gaan stemmen. 


Elke provincie in Nederland heeft een eigen parlement, met leden die rechtstreeks door de inwoners
van die provincie zijn gekozen. Dit parlement heet Provinciale Staten. De Provinciale Statenleden
vertegenwoordigen het volk en controleren het bestuur (de Gedeputeerde Staten) in die provincie.
Zij hebben het laatste woord over belangrijke besluiten op het gebied van woningbouw, verkeer,
landbouw en natuur. De Eerste Kamer wordt in Nederland niet rechtstreeks gekozen. Toch bepalen
de kiezers indirect wie er in de Eerste Kamer komen. De nieuw gekozen leden van de Provinciale
Staten kiezen namelijk later dit jaar de nieuwe leden voor de Eerste Kamer. Meer informatie vind je
op verkiezingen.brabant.nl.


Waarom is het belangrijk om te stemmen op Waterschappen?
Waterschappen houden zich met één taak bezig: het waterbeheer in Nederland.
Waterbeheer is in een land als Nederland heel belangrijk. Waterschappen zorgen ervoor dat wij
droge voeten houden en dat we schoon en voldoende water hebben. Verder werken Waterschappen
aan sterke, veilige dijken, een goede kwaliteit van het water in sloten, beken en rivieren en het
voorkomen van te veel of te weinig water. Als inwoner van Nederland is goed waterbeheer
belangrijk. Daar betaal je belasting voor. Daarom mogen inwoners meebeslissen over de
samenstelling van het Waterschapsbestuur.


Wat doet het waterschap voor jou?
De leden van het bestuur van het Waterschap nemen beslissingen over belangrijke vraagstukken.
Hoe zorgen we voor schoon, voldoende en veilig water? Willen we bijvoorbeeld meer belastinggeld
betalen voor super schoon water? Of lijkt het beter om tegen minder geld meer ruimte te geven aan
het water? Je kunt dus een mening hebben over het waterbeheer bij jou in de buurt. Vind je
bijvoorbeeld dat er een duurdere, betere rioolwaterzuivering moet komen? Of vind je dat er meer
gedaan moet worden om de kostenveroorzakers aan te pakken? Bijvoorbeeld door medicijnresten
apart in te zamelen en door veel meer regenwater af te koppelen. Het kost namelijk veel geld om dit
in de rioolwaterzuivering te verwerken.


Vind je het lastig om hierin een keuze te maken? Het is ook mogelijk om de stemhulp in te vullen via
www.dommel.nl/verkiezingen.


Meer informatie
Kijk op www.cranendonck.nl/verkiezingen voor meer informatie over deze verkiezingen (zoals overde stembureaus, volmacht stempassen etc.) in gemeente Cranendonck. Inwoners van gemeente
Cranendonck die mogen stemmen, hebben inmiddels al hun stempas(sen) ontvangen. Een overzicht
van de partijen en kandidaten die meedoen met de komende verkiezingen, wordt rond 1 maart bij je
thuisbezorgd.

 

Stemmen tellen rondom verkiezingen in Cranendonck

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten
en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap. De stembureaus openen om 7.30 uur en
sluiten ’s avonds om 21.00 uur.

Stemmen tellen
Na 21.00 uur start elke stembureau direct met het tellen van de stemmen. Ze tellen het aantal
stemmen die zijn uitgebracht per lijst en het aantal stemmen per kandidaat. De uitkomsten van de
tellingen worden genoteerd in een zogenaamd proces-verbaal.

Openbare zitting (16 maart)
Op donderdag 16 maart 2023 komt het Gemeentelijk Stembureau om 9.00 uur bijeen om de
processen-verbaal te controleren. Eventuele telfouten worden gecorrigeerd. Indien nodig worden de
stembiljetten van één of meer stembureaus opnieuw geteld. Deze zitting van het Gemeentelijk
Stembureau is openbaar. Belangstellenden zijn vrij om deze zitting bij te wonen in de Raadzaal, in het
gemeentehuis van gemeente Cranendonck (Capucijnerplein 1, Budel).

Woensdag 1 maart is gemeentehuis later open

Op woensdag 1 maart a.s. gelden er aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis. Onze
publieksbalie is deze dag geopend van 11.00 - 17.00 uur.
Tot 11.00 uur is het gemeentehuis gesloten en zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar. Vanaf 11.00
uur staan onze medewerkers weer voor je klaar. Goed om te weten: veel zaken regel je eenvoudig
zelf online via cranendonck.nl.

Landelijke Opschoondag 18 maart. Help mee!

Kom ook in actie en help mee door zwerfafval op te ruimen op zaterdag 18 maart tijdens de
Landelijke Opschoondag.
Gemeente Cranendonck wil samen met zoveel mogelijk inwoners, de straat op gaan om de buurt
zwerfafvalvrij te maken! Het levert een schone en opgeruimde buurt op. Dat willen we toch
allemaal? Iedereen die een steentje bij wil dragen kan tijdens deze opschoondag in actie komen.
Jong, oud, scholen, verenigingen en sportclubs - iedereen kan zich opgeven.


Aanmelden
Wil je ook helpen en een steentje bijdragen aan een zwerfafvalvrije buurt? De gemeente
Cranendonck faciliteert alle aangemelde vrijwilligers bij deelname aan deze opschoondag. Denk
bijvoorbeeld aan het verstrekken van de juiste opschoonmaterialen. Zo kan iedereen zorgeloos aan
de slag! Samen met elkaar kunnen we veel zwerfafval opruimen en genieten van een schone buurt.
Help ook mee en meld je vóór 6 maart aan via www.cranendonck.nl/zwerfafval.

Concept Agenda CR Adviescommissie

Datum 28-02-2023
Tijd 19.30 – 22.30 uur
Locatie CR Raadzaal
Voorzitter Frans Strik
Toelichting • Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.

• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl

 Aansluitend aan de vergadering vindt het Vragenuur plaats. Hierin kunnen
raadsleden en commissieleden vragen stellen aan het college.

1 Opening
2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering
3 Spreekrecht
4 Raadsvoorstel: Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (poho R. van Kessel)
5 Raadsvoorstel: Vaststelling BP Hoogstraat 9 te Gastel (poho K. Boonen)
6 Raadsvoorstel: Vaststelling BP Blake Beemd 6 te Soerendonk (poho K.Boonen)

7 Bespreekstuk: Initiatiefvoorstel Extra inzet armoedebestrijding
7.1 Bespreekstuk: RIB actieplan bestaanszekerheid
8 Schriftelijke vraag ex art 38 RvO B. Kraaijvanger inz. woningbouw aanvragenstop
9 Regionale samenwerking
10 Sluiting
11 Vragenuur

Bekendmaking voornemen tot aangaan transactie m.b.t. gemeentegrond
en/of gemeentelijk vastgoed

De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-
gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, via deze pagina in HAC Weekblad
(Gemeentenieuws) en op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.


Aankondiging voorgenomen verkoop van grond aan J.H. Bierings te Maarheeze


Objectinformatie:
Adres: ongenummerd, aan d’Aasdonken-De Kleine Bruggen te Maarheeze
Perceel: kadastraal bekend gemeente Maarheeze, sectie E nummer 846 gedeeltelijk (hierna: “het
Perceel”)
Perceelgrootte: ca. 13.480 m2


Aanleiding en doel van deze aankondiging
De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om het
perceel te verkopen aan J.H. Bierings als onderdeel van een perceelruiling, ten behoeve van de
realisatie van het project “Samen mee naar de A2”. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met
J.H. Bierings wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te
betrachten.


Motivatie
De motivatie van de Gemeente is als volgt:
 De betreffende grond is specifiek aangekocht als ruilgrond voor de realisatie van het project
“Samen mee naar de A2”. Dit beperkt de kring van mogelijke serieuze gegadigden voor de
verkoop.
 Alleen door verkoop van de grond aan de heer J.H. Bierings d.m.v. een grondruil wordt de
uitvoering van het project mogelijk.


Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat J.H. Bierings als enige serieuze gegadigde
in aanmerking komt voor de aankoop van het Perceel.


Reageren
Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook
als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen
twintig (20) werkdagen na 24 februari 2023, zijnde de dag de publicatie van deze aankondiging, een
kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct
daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te
laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de
gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website:
cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.
De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de
gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht
tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding
of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De
Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van
de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding
heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan
contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?
Met vragen kunt u zich wenden tot de heer Jozef van Asten, per e-mail: j.vanasten@cranendonck.nl.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november
2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Werkzaamheden aan spoor en (tijdelijk) gesloten overwegen

Van 24 februari tot en met 2 maart werkt ProRail aan het spoor. Hierdoor is een aantal overwegen
tijdelijk afgesloten en wordt er een omleidingsroute ingesteld.
Het betreft de volgende overwegen:
Sterkselseweg Maarheeze - Pastoor Thijssenlaan Sterksel
 24 februari t/m 1 maart afgesloten
 Let op: voor voetgangers en fietsers blijft doorgang mogelijk of er wordt een pendelbus
ingezet!
Koenraadtweg - Stationsstraat Maarheeze
 24 en 25 februari beperkte doorgang: verkeersregelaars aanwezig
 28 februari t/m 2 maart afgesloten


Houd dus rekening met enige hinder en een langere reistijd! Heb je nog vragen over deze
werkzaamheden? Neem dan contact op met ProRail via prorail.nl/contact of 0800-7767245.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2023

Eind februari ontvang je de aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop staat ook de nieuwe WOZ-
waarde (Waardering Onroerende zaken). Bij deze aanslag vind je ook een korte toelichting.
Je ontvangt de aanslag Digitaal via MijnOverheid of via de post. Dat ligt eraan wat je hebt
aangegeven. Ontving je andere jaren de aanslag per post maar wil je deze voortaan digitaal
ontvangen? Activeer dan jouw Berichtenbox op mijn.overheid.nl


WOZ-waarde woningen
De gemeente stelt de waarde van je huis vast door het jaarlijks te taxeren. De uitkomst heet de WOZ-
waarde. Voor de taxatie kijkt de gemeente naar de verkoopprijzen die zijn betaald rond de
waardepeildatum 1 januari 2022. In het taxatieverslag wordt jouw woning vergeleken met drie
verkochte vergelijkbare woningen. Bij de taxatie wordt gekeken naar de oppervlakte van woningen.


Stijging van de huizenprijzen
De verkoopprijzen van huizen zijn in 2021 en 2022 enorm gestegen. De WOZ-waarde 2023 wordt
bepaald op basis van de marktwaarde per 1 januari 2022. Die is in veel gevallen hoger dan de WOZ-
waarde 2022. De gemeenteraad heeft besloten om het tarief voor woningen voor de OZB 2023 naar
beneden bij te stellen.


WOZ-waarde en taxatieverslag woning bekijken

De WOZ-waarde van jouw woning kun je vanaf eind februari raadplegen op www.wozwaardeloket.nl.
Wil je een onderbouwing van de waarde? Log dan via www.cranendonck.nl/belastingen in om jouw
taxatieverslag te bekijken.


Niet-woningen
Ben je eigenaar of gebruiker van een bedrijf? Dan kun je de WOZ-waarde of het taxatieverslag
opvragen per e-mail via belastingen@cranendonck.nl.


Niet eens met de WOZ-waarde?
Ben je het niet eens met de WOZ-waarde, of aanslag? Vul dan het reactieformulier in op
www.cranendonck.nl/reactieformulierwoz. Dan kijken wij samen naar de gegevens. Als het nodig is,
passen wij deze direct aan. Je krijgt binnen drie weken antwoord op jouw reactie. Ben je het
daarmee niet eens, dan kun je alsnog formeel bezwaar indienen. Dat kan tot zes weken na
dagtekening van de aanslag via www.cranendonck.nl/bezwaartegenwoz.
Er zijn no cure no pay bureaus die je kan machtigen om gratis bezwaar voor je te maken tegen de
WOZ-waarde. Onze ervaring is dat deze bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die je zelf
indient. Je hebt dus geen gespecialiseerd bureau nodig om bezwaar te maken. Zoals hiervoor
aangegeven kun je via de gemeentelijke website gemakkelijk een bezwaarformulier invullen.


Heb je nog vragen?
Meer informatie vind je op www.cranendonck.nl/belastingen, of neem contact met ons op via
mailadres belastingen@cranendonck.nl, of telefonisch via nummer 0495 431 222.
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app