Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 17

Ceremonie 4 mei Dodenherdenking 2023

Op donderdag 4 mei vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. De programma's van de ceremonies in Budel, Budel-Dorplein, Maarheeze en Soerendonk vind je hieronder:

Budel
19.00 uur: Verzamelen genodigden bij de gedachteniskapel aan de Willem de Zwijgerstraat
19.05 uur: Spelen van stemmige muziek door harmonie E.M.M. uit Budel
19.18 uur: 2 minuten stilte
19.20 uur: Toespraak en kranslegging door wethouder Lemmen van gemeente Cranendonck en
familieleden m.m.v. een lid van de Bond van Wapenbroeders. Gelijktijdig brengt het St. Jorisgilde een
vendelgroet
19.30 uur: Volkslied het Wilhelmus door harmonie E.M.M. uit Budel

Budel-Dorplein
19.45 uur: Verzamelen bij het kerkhof in Budel-Dorplein
20.00 uur: 2 minuten stilte Nederlandse graven
20.02 uur: Toespraak door burgemeester Van Kessel van gemeente Cranendonck
20.05 uur Kranslegging door gemeente Cranendonck en familieleden
20.15 uur Nederlands volkslied door Muziekensemble Les Echos
20.20 uur 2 minuten stilte Engelse graven
20.22 uur Kranslegging door burgemeester Van Kessel
20.35 uur Engels volkslied door Muziekensemble Les Echos

Maarheeze
19.30 uur Vertrek gilde en scouting bij de Schutze
19.30 uur Fanfare geeft miniconcert op het Jan Verheesplein
19.45 uur Aankomst gilde en scouting op het plein
19.50 uur Kranslegging door wethouder Lemmen van gemeente Cranendonck en koning van het gilde
19.58 uur Spelen van de lastpost door een lid van de fanfare
20.00 uur 2 minuten stilte
20.02 uur Spelen van het Wilhelmus door de fanfare
20.05 uur Toespraak door wethouder Lemmen
20.10 uur Vendelhulde door het Gilde
20.15 uur Gelegenheid van het leggen van bloemen door scouting, scholieren en belangstellenden
20.25 uur Spelen van stemmige muziek door de fanfare
20.30 uur Einde
Ceremoniemeester Jac Beerten

Soerendonk
19.00 uur: Gebedsdienst met medewerking van het Soeriks Muziek Gezelschap
19.45 uur: Opstellen achter het verzetsmonument op het Jan Maasplein
19.50 uur: Spelen van een herdenkingsmars door de bazuinblazers van het St. Jansgilde

19.55 uur: Toespraak door wethouder Driessen van gemeente Cranendonck
20.00 uur: 2 minuten stilte
20.02 uur: Kranslegging
20.07 uur: Bloemenhulde door de familie Maas
20.15 uur: Spelen van The Last Post door een lid van het St. Jansgilde
20.20 uur: Postuum vendelhulde aan de op 31 maart 1949 in Nederlands-Indië gesneuvelde
gildebroeder Jan Maas, door het St. Jansgilde
20.25 uur: Spelen van het Wilhelmus door het Soeriks Muziek Gezelschap
20.30 uur: Slotwoord ceremoniemeester

 

Vraag op tijd vergunning evenement aan

De laatste tijd hebben we een aantal meldingen en aanvragen van evenementenvergunningen ontvangen die buiten de in de APV gestelde termijnen zijn ingediend. Wanneer een melding of aanvraag te laat is ingediend, is een behoorlijke behandeling van de aanvraag helaas niet mogelijk. Daarom willen we evenementenorganisatoren bij deze nog een keer herinneren aan de termijnen.

Binnen welke termijn moet ik een evenementenvergunning aanvragen (of melden)?

 Voor een aanvraag evenementenvergunning geldt dat deze minimaal 12 weken voor de geplande
datum moet worden ingediend.
 Voor een melding evenement geldt dat deze minimaal 6 weken voor de geplande datum moet
worden ingediend.

Wordt een melding of aanvraag te laat ingediend, nemen we deze helaas niet meer in behandeling.

 

Jeugdsportdagen dringend op zoek naar gastgezinnen

Op 12, 13 en 14 mei 2023 worden de Europese Jeugdsportdagen voor de 53e keer georganiseerd. Voor de 12e keer zullen deze georganiseerd worden in Cranendonck. Graag wil de organisatie van de
Jeugdsportdagen de 150 sporters en hun coaches uit de drie verschillende landen laten verblijven in
gastgezinnen. Dit is altijd een enorme klus voor de organisatie en het is ze tot op heden nog niet gelukt om alle sporters in gastgezinnen onder te brengen.
Lijkt het jou leuk om één of meerdere sporters te ontvangen en heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan nu via jeugdsportdagen.nl (klik op ‘gastgezin’). Hier lees je ook meer over het programma en wat er precies van een gastgezin wordt verwacht.

 

Sluit aan bij bijeenkomsten voor senioren van Maak Rimpels

Ga jij ook samen met andere oudere volwassenen uit je eigen buurt en omgeving aan de slag om eigen
interesses te ontplooien, te beoefenen of delen met anderen? Of maak je een ‘sprong in het diepe’? Sluit aan bij de bijeenkomsten van Maak Rimpels: een beweging waarbinnen elk mens betekenisvol en
inspirerend is, juist ook in de latere levensfasen. Tijdens de bijeenkomsten worden mooie, soms kwetsbare en altijd inspirerende verhalen over levensreizen, over betekenis, en de ‘rimpels in het water’ die daardoor zijn ontstaan, gedeeld.


Voor wie en aanmelden

Deelname is gratis en is bedoeld voor alle 65+’ers die nog zelfstandig thuis wonen in Cranendonck. Koffie en thee is voor eigen rekening. De volgende bijeenkomsten zijn al ingepland:
 Start Positieve Gezondheid bijeenkomsten op 11 mei, 25 mei, 1 juni en 8 juni van 13.30 - 15.00 uur
in De Borgh - in samenwerking met ’t Buuls zitje voor de dorpskern Budel. Graag aanmelden via Kitty
Arets (06 30 44 77 05).
 Informatiebijeenkomst op 15 mei om 13.30 uur in gemeenschapscentrum de Schakel in Budel-
Dorplein - in samenwerking met WMO werkgroep Dorplein en de Huiskamer Dorplein. Graag
aanmelden via Sociaal Makelaar Mariette Claessens huiskamerdorplein@gmail.com of 06 82 66 21
79.
 Informatiebijeenkomst op 7 juni om 14.00 uur in Onze School in Maarheeze - in samenwerking met
de KBO Maarheeze voor de dorpskern Maarheeze. Graag aanmelden via Wil Thijssen (0495 59 25
50).

Voel je vrij om belangstellende buren of bekenden mee te nemen naar een informatiebijeenkomst. Meer
informatie vind je op cranendonck.nl.

 

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Kluisweg 4 Gastel: plaatsen van een woonunit
2. Dorpsstraat 32 Soerendonk: oprichten van een bijgebouw en realiseren van een aanbouw
3. Prinses Beatrixstraat 1 Budel-Dorplein: vervangen dak en versterken constructie
4. Hoogstraat 11 Gastel: verbouwing bijgebouw en gebruik als mantelzorgwoning
5. Het Laar 11 Maarheeze: tijdelijke woonunit plaatsen
Verleende vergunningen:
1. Dr. Anton Mathijsenstraat 11a Budel: kapvergunning
2. Kerkstraat 5 Maarheeze: kapvergunning
Aanvraag buiten behandeling gelaten:
1. Grote Bleek 11 Maarheeze: plaatsen mantelzorgwoning
Verlenging beslistermijn:
1. Het Laar 11 Maarheeze: verbouwing woonhuis
Aanvraag geweigerd:
1. Dorpsstraat 35a Budel: kap rode beuk
Melding activiteitenbesluit:
1. Den Engelsman 7 Maarheeze: het veranderen van een transportbedrijf
Verleende evenementenvergunningen:
1. Rondven 18 in Maarheeze: Open dag Speed Factory (4 juni 2023)
2. Capucijnerplein 48 in Budel: 10-jarig bestaan Café De Capucijner (9 en 10 juni 2023)
Verleende standplaatsvergunning:
1. Graafschap Hornelaan in Budel: niet-commerciële standplaats Bevolkingsonderzoek Nederland (juni
t/m september 2023)

 

Oproep personen en uitgeschreven personen

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen,op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land.
Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen.
Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Burgerdiensten.
Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl. Indien wij over 4weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.
Naam                        Geboortedatum            Datum uitschrijving
Franssen, D.G.M.      23-09-1975                   20-04-2023
Versteegh, S.M.A.     15-10-1996                   24-04-2023
Uwaya, E.                  02-02-1990                  24-04-2023
Almosle, D.                01-01-1987                  24-04-2023
Ceesay, O                 14-06-1997                   24-04-2023
Eche, K.O.                30-10-1989                   24-04-2023
Nyang, M                  02-12-1992                   24-04-2023


Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten.
De persoon wordt geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).
Naam              Geboortedatum     Datum uitschrijving
F.W. Wevers    23-09-1970           23-03-2023

Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en
betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.


Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij hetcollege van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 
In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;
 De naam en adres van de indiener;
 De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 De gronden van het bezwaar;
Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente
Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.
Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw
bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening

in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het
besluit opgeschort.


Meer weten?
Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail
klantencontact@cranendonck.nl.
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app