Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 20

Eénrichting Klaterspeelweg en Ulkedonken op werkdagen van 7.00 – 9.30 uur

In de ochtendspits, op werkdagen van 7.00 tot 9.30 geldt vanaf woensdag 31 mei op de Klaterspeelweg en Ulkedonken een inrijverbod voor gemotoriseerde voertuigen in noordelijke richting (richting Eindhoven). In zuidelijke richting is wél gewoon verkeer mogelijk. Hiermee willen we sluipverkeer voorkomen. Dit betekent ook dat percelen/omwonenden altijd bereikt kunnen worden, al zal hier tussen bovengenoemde momenten (vanuit noordelijke richting) voor omgereden moeten worden. 

Twee beweegbare fysieke afsluiters/palen
Twee fysieke afsluiters (palen) die in de weg zijn geplaatst en in de bodem kunnen zinken, zorgen voor éénrichtingsverkeer in noordelijke richting. Verkeer in zuidelijke richting kan het systeem aan de Klaterspeelweg en Ulkedonken gewoon passeren. Hiervoor moet je doorrijden tot aan de stopstreep. Vervolgens gaan de inzinkbare palen omlaag en kun je na een groen verkeerslicht doorrijden.

Ontheffing
Alleen voertuigen met een ontheffing én transponder kunnen de palen in noordelijke richting wél passeren (zoals omwonenden). Denk je hiervoor in aanmerking te komen en heb je de ontheffing nog niet aangevraagd? Kijk voor meer informatie en voorwaarden op cranendonck.nl/pollers.

Maatregelen tegen sluipverkeer
Op de A2 tussen Weert en Eindhoven vindt vrijwel elke werkdag filevorming plaats. Dit zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpen. En gaat ten koste van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. Zo zijn er in 2021 doseerlichten geplaatst op de Philipsweg, Oranje Nassaulaan en d’Aasdonken in Maarheeze en op de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel. Sinds januari 2023 is ook een doseerlicht nabij afslag Zevenhuizen in Leende in gebruik gesteld. De twee fysieke afsluiters zijn (voorlopig) het laatste onderdeel van deze maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan.

 

Denk mee over ‘gezond leven in Cranendonck’
Hoe zorgen we in gemeente Cranendonck voor een fijne omgeving, waarin je lang en in goede gezondheid kunt leven? Deze vraag stelt gemeente Cranendonck in samenwerking met de GGD aan alle inwoners van Cranendonck. Laat jouw mening horen en vul een korte vragenlijst in via https://surveys.enalyzer.com?pid=tameh8si of scan de QR-code. 

Afbeelding met patroon, plein, ontwerp, Symmetrie

Automatisch gegenereerde beschrijvingVerschillende kansen als het gaat om gezondheid
Helaas zijn er verschillen onder inwoners in Nederland als het gaat om kansen op een gezond leven. Uit onderzoek blijkt dat gezonde, vitale inwoners die in een fijne omgeving wonen gelukkiger zijn, gemiddeld minder problemen tegenkomen in hun leven én langer in goede gezondheid leven. Dat is iets waar gemeente Cranendonck ook op inzet.
Maar moeten we sport en bewegen stimuleren, jonge ouders bij de geboorte van hun kind extra helpen of juist ouderen ondersteunen? Door het invullen van de vragenlijst brengen we graag in beeld wat volgens inwoners de belangrijkste onderwerpen zijn.

 

 

Start inkoopactie warmtepompen in gemeente Cranendonck
Energiezuinig wonen is populair. Logisch: het is goed voor het milieu en scheelt energiekosten. Heb je al eens een warmtepomp overwogen? In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn om een installateur te vinden die een hybride warmtepomp kan plaatsen. De levertijd is vaak ook erg lang. Bovendien moet een woning aan voorwaarden voldoen voordat er een warmtepomp kan worden geplaatst. Dit kan best ingewikkeld zijn. Daarom organiseren de gemeente Cranendonck en Regionaal Energieloket een inkoopactie van hybride en all-electric (ready) warmtepompen voor woningeigenaren.

 

Online informatieavond op 31 mei 2023 van 19.30 tot 20.30 uur

Tijdens de online informatieavond vertellen we alles over de hybride en all-electric (ready) warmtepomp. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat kost een warmtepomp en wat levert deze op qua besparing? Maakt een warmtepomp geluid? Welke subsidies zijn er? Ook vertellen we meer over de inkoopactie. Gemeente Cranendonck, Regionaal Energieloket en de installateur zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden.

 

Afbeelding met patroon, pixel, kruiswoordpuzzel, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijvingAanmelden

Meld je aan voor de informatieavond op www.regionaalenergieloket.nl/acties of gebruik de afgebeelde QR-code.

 

Hoe werkt de inkoopactie van warmtepompen?

Gemeente Cranendonck heeft Regionaal Energieloket gevraagd om inwoners vrijblijvend te adviseren en een inkoopactie te organiseren. De technische adviseurs van Regionaal Energieloket hebben een betrouwbare installateur gekozen, met een aanbod voor de inkoopactie. Inschrijven voor de inkoopactie kan vanaf het einde van de informatieavond op 31 mei tot uiterlijk 29 juni 2023.

 

Vragen

Heb je nog vragen over de informatieavond of inkoopactie van warmtepompen? Neem dan contact op met Regionaal Energieloket via projecten@regionaalenergieloket.nl of via 088 525 4110.

 

Aanvragen van een lintje: vóór 15 juli
Ken je iemand die een lintje verdient? Vast wel! Want overal in Nederland, en zeker in Cranendonck zetten veel mensen zich belangeloos in voor de samenleving. Deze mensen verdienen waardering en erkenning.

Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding gelden bepaalde richtlijnen. Wil je iemand voordragen voor de Lintjesregen in april 2024? Doe dit dan vóór 15 juli. Kijk op de website www.cranendonck.nl/lintje hoe je een aanvraag indient.
 

Voorkom burenruzie, schakel een buurtbemiddelaar in
Loopt het contact met je buren niet prettig en is er zelfs sprake van ruzie? Schakel buurtbemiddeling in voordat een situatie uit de hand loopt. Een buurtbemiddelaar bemiddelt tussen buren bij verschillende situaties, grote of kleine onenigheden: over een erfafscheiding, geluidsoverlast, of overlast door kinderen of huisdieren. “Je kunt aankloppen met een vraag als ‘hoe kan ik anders met deze situatie omgaan?’”, licht buurtbemiddelaar Sylvia toe. “Soms is een telefoongesprek om je hart te luchten voldoende. We kijken per situatie wat nodig is. En vaak met succes: twee derde van de conflicten wordt opgelost door buurtbemiddeling.” 

Contactgegevens
Schakel gratis een buurtbemiddelaar uit Cranendonk in door te bellen naar Daniëlle Elsendoorn 06 12 32 59 72 of stuur een mail naar d.elsendoorn@lumenswerkt.nl.
Zelf aan de slag als vrijwilliger/buurtbemiddelaar? Neem contact op met Björn Roos van Cordaad Welzijn via 06 51 86 13 54 of stuur een mail naar BjornRoos@cordaadwelzijn.nl. In gemeente Cranendonck zorgt Lumens sinds 2018 samen met Cordaad Welzijn voor buurtbemiddeling.
 

(Gewijzigde) Vaststelling bestemmingsplan “Stationsstraat 27 te Maarheeze”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 25 april 2023 het bestemmingsplan “Stationsstraat 27 te Maarheeze” gewijzigd heeft vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 19 mei 2023 tot en met 30 juni 2023 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, de bijbehorende bijlagen en het raadsbesluit voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Doel van de bestemmingsplanwijziging
Dit ontwerp bestemmingsplan gaat over het realiseren van veertien woningen aan Stationsstraat 27 te Maarheeze.

Inzage
Wij adviseren je het vastgestelde bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPMHZ5024-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en is raadpleegbaar via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Je kunt een afspraak maken via 14-0495.

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan degene die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
 

 

 

 

Basisschoolleerlingen in Cranendonck en Heeze-Leende volgen doe-programma over besluitvorming gemeente

In mei en juni maken leerlingen van verschillende basisscholen in Cranendonck en Heeze-Leende kennis met hoe besluitvorming en democratie in de gemeente werkt. Tijdens een educatief doe-programma gaan ze aan de slag om samen een ‘stad te bouwen’. Om dit voor elkaar te krijgen richten ze denkbeeldige politieke partijen op. Lukt het ze om met een meerderheid (democratisch) beslissingen te nemen over hoe de stad eruit moet komen te zien? Moet er ruimte zijn voor bedrijven of toch liever groen? Gaan ze voor een groot ziekenhuis of een middelbare school? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden.

Initiatief vanuit raadsgriffiers gemeente Cranendonck en Heeze-Leende
Het initiatief voor het aanbieden van een lesprogramma ligt bij de raadsgriffiers van gemeente Cranendonck en Heeze-Leende. “Door met bovenstaande vraagstukken bezig te zijn, krijgen leerlingen meer inzicht in hoe democratie werkt: dit is niet altijd zo eenvoudig als het soms lijkt”, vertelt griffier Peer-Jan Bemelmans van gemeente Cranendonck. “Het is de eerste keer dat we op deze manier basisschoolleerlingen bij dit onderwerp betrekken. Als het project succesvol blijkt te zijn, willen we het graag jaarlijks aanbieden.”

De volgende basisscholen nemen deel aan het doe-programma dat door ProDemos wordt uitgevoerd; De Stapsteen, OBS Cranendonck en OBS De Triolier (uit Cranendonck) en De Berkenschutse, Dirk Hezius, De Trumakkers en De Triangel (Heeze-Leende). De groepen 7 en 8 nemen deel aan het programma dat een dagdeel (of een ochtend of een middag) duurt en in de raadzaal gehouden wordt.

 

Concept Agenda CR Adviescommissie

Datum

23-05-2023

Tijd

19.30 - 22.30 uur

Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter

Frans Strik

Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl

 

 

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

 

Bespreekstuk Brandbrief inz. opvang locatie Tenniscomplex Budelse Tennisvereniging en Inspraakreactie inz. Baronie v Cranendonck

5

Raadsvoorstel: Veegplan Cranendonck 2023 (poho K. Boonen)

6

Raadsvoorstel: Regiovisie Samen voor Jeugd (poho H. Driessen)

7

Raadsvoorstel: Centrumplan Budel (poho H. Driessen)

8

Raadsvoorstel: Zienswijze conceptbegroting 2024 MRE (poho M. Lemmen)

9

Raadsvoorstel: Zienswijze begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio (poho R. van Kessel)

10

Raadsvoorstel: Zienswijze conceptbegroting 2024 Veiligheidsregio (poho R. van Kessel)

11

 

Raadsvoorstel: Zienswijze begrotingswijziging en conceptbegroting 2024 ODZOB (poho K. Boonen)

12

 

Raadsvoorstel: Zienswijze begrotingswijziging en conceptbegroting 2024 GGD (poho H. Driessen)

13

 

Raadsvoorstel: Zienswijze raad deelname Stichting Waarborgfonds (Veiligheidsregio) (poho R. van Kessel)

14

Bespreekstuk SP inz. loodhoudende benzine Kempen Airport op verzoek B. Kraaijvanger

15

Regionale samenwerking

16

Sluiting

     

 

Militaire oefening

Van 22 mei t/m 2 juni vindt er weer een militaire oefening plaats binnen gemeente Cranendonck. De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen te voet en met voertuigen diverse opdrachten uitvoeren. De verplaatsingen spelen zich af op, en in de omgeving van militair oefenterrein de  Weerterheide. Het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.
 

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

1.Burg. Van Houtstraat 51 Budel: bouwen van een levensloopbestendige woning

2.Oranje Nassaulaan 44 Maarheeze: Refresco Maarheeze revisie Wabo

Verleende vergunningen:

1.’t Hool 1 Soerendonk: gebruiken van een bestaand bijgebouw als pre-mantelzorgwoning

2.Van Schaiklaan 2a Soerendonk: omvorming winkel naar 4 appartementen

3.Kerkstraat 9 Maarheeze: inpandige verbouwing woning

4.Groenstraat 16 Soerendonk: tijdelijk gebruik van bouwwerken ten behoeve van recreatieverblijven

5.Cranendoncklaan 7 Budel: verduurzamen en uitbreiden woonhuis

Melding activiteitenbesluit:

1.Nieuwedijk 43 Budel: het veranderen van de inrichting

Aanvraag buiten behandeling gelaten:

1.Gastelseweg 66 Budel: het bouwen van een garage (de aanvraag is vergunningsvrij)

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app