Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 21

Maak Rimpels gaat van start in Budel-Dorplein en Budel-Schoot!

Het Maak Rimpels programma bestaat uit verschillende bijeenkomsten, die erop gericht zijn de deelnemers toe te rusten om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. De bedoeling is, dat door mee te doen aan het programma, deelnemers met elkaar op een positieve manier ouder kunnen worden en de dingen die ze willen doen ook kunnen blijven doen.

Het programma, dat in groepsverband wordt aangeboden, bestaat uit vier onderdelen:

  • Positieve Gezondheid bijeenkomsten waar je bewust wordt gemaakt van je brede gezondheid op dit moment;
  • Digivaardigheid bijeenkomsten waarin je kunt leren omgaan met moderne communicatiemiddelen als de smartphone;
  • ‘Vitaliteit bijeenkomsten’ is een bewegingsprogramma onder leiding van de buurtsportcoach, omdat samen bewegen zoveel leuker is;
  • Samenredzaamheid bijeenkomsten is een sociaal programma om met elkaar een fijne groep en een sociaal netwerk te vormen.

Dit alles gebeurt in een gezellige, veilige en gemoedelijke sfeer, waarin niks moet en alles mag. Het programma wordt gratis aangeboden aan zelfstandig wonende oudere volwassenen in de gemeente Cranendonck. Het is mogelijk om belangstellende buren of bekenden mee te nemen, want samen maken we de krachtigste rimpels.

Start in Budel-Dorplein:

Het eerste Maak Rimpels programmaonderdeel heet “Positieve Gezondheid”. Deze Positieve Gezondheid bijeenkomsten worden allemaal gehouden in samenwerking met de Huiskamer Dorplein in Gemeenschapscentrum De Schakel in Budel-Dorplein van 10.00 – 11.30 uur op maandagmorgen 12, 19, 26 juni en 3 juli a.s.

Voor vragen loop gerust binnen in de Huiskamer of neem contact op met contactpersoon Sociaal Makelaar Mariette Claessens (06 82 66 21 79). Aanmelden kan via: huiskamerdorplein@gmail.com of via Mariette Claessens via mail: sociaalmakelaar@cranendonck.nl of meld je aan via de website van Maak Rimpels (www.maakrimpels.nl) door te klikken op inschrijvingen.

Start in Budel-Schoot: 

Het eerste Maak Rimpels programmaonderdeel heet “Positieve Gezondheid”. Deze Positieve Gezondheid bijeenkomsten worden allemaal gehouden in samenwerking met De Huiskamer in de Reinder in Budel-Schoot van 10.00 – 11.30 uur op woensdagmorgen 7, 14, 21 en 28 juni a.s.

Voor vragen loop gerust binnen in De Huiskamer of neem contact op met contactpersoon Sociaal Makelaar Mariette Claessens (06 82 66 21 79). Aanmelden kan bij Mariette Claessens via mail: sociaalmakelaar@cranendonck.nl of meld je via de website van Maak Rimpels (www.maakrimpels.nl) door te klikken op inschrijvingen.

 

Afval eerder ingezameld i.v.m. Pinksteren

Vanwege Pinksteren wordt de afvalroute van maandag 29 mei verplaatst naar zaterdag 27 mei.

De inzameldagen zijn ook te raadplegen op de digitale afvalwijzer via afvalkalender.cranendonck.nl of op de app “Afvalkalender Cranendonck”.
 

 

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen worden geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

Franssen, D.G.M.

23-09-1975

Grootschoterweg 9 6021KC Budel

19-05-2023

You, H.

20-07-1977

Instraat 16, 6021AC Budel

22-05-2023

Versteegh, S.M.A.

15-10-1996

Cappucijnerplein 1, 6021CA Budel

22-05-2023


Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde personen geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

  • De naam en adres van de indiener;
  • De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kun je sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens je bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter je verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

 

Meer weten?

Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl.

 


Militaire oefening

Van 30 mei t/m 3 juni vindt er weer een militaire oefening plaats binnen gemeente Cranendonck. De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich overdag en ‘s nachts te voet zullen verplaatsen. Het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.

Voor algemene klachten, waarbij geen sprake is van schade, kun je contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade. Dit kan via mail: communicatie.13LTBRIG@mindef.nl

Indien er door de oefening schade is ontstaan, vermeld dit dan onder vermelding van de militaire eenheid (zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc.) aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telnr.: 088-9561951
E-mail: JDVclaims@mindef.nl
 

Publicaties

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

1.Grootschoterweg 43 Budel-Schoot: het realiseren van een bijgebouw

 

Verleende vergunningen:

1.Het Laar 11 Maarheeze: verbouwing woonhuis

2.Burg. Van Houtstraat 89 Budel: het bouwen van een bijbehorend bouwwerk met kelder

3.De Branten 1 Soerendonk: vernieuwen berging

 

Melding activiteitenbesluit:

1.Rondven 25 te Maarheeze: voornemen stellen maatwerkvoorschriften
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app