Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 26

Kermis in Budel-Schoot 2023
Er is dit jaar weer voor iedereen wat te beleven op de jaarlijkse kermis in Budel-Schoot van zaterdag
8 juli tot en met dinsdag 11 juli! Wethouder Boonen opent de kermis om 19.00 uur op het
Vogelsplein.
Ga jij voor een ritje in de autoscooters, rupsbaan of draaimolen? Of toch voor de grijpkranen, het
lijntrek- /bussenspel en de fotoschietsalon? Ook de snackkraam, gebakkraam en de suikerwerken
met de suikerspin staan dit jaar weer op de kermis in Budel-Schoot. Net als de vrijwilligers van de
Hernieuwde Levenskracht, die met het enveloppenspel hun maatschappelijke bijdrage leveren aan
onze gemeenschap.

Kermisprogramma
Jong Nederland zorgt voor een gevarieerd kermisprogramma in samenwerking met de
kermisexploitanten van Budel-Schoot, de lokale ondernemers en de scholen. Iedereen is welkom, dus
breng zeker een bezoek om te genieten van de gezellige sfeer.

Wegafsluiting kermis Budel-Schoot
Alle kermisattracties worden op het grasveld van het Vogelsplein geplaatst. Daarom wordt het
terrein afgesloten met wegafzettingen. Alleen bestemmingsverkeer kan dan op het terrein. Vanaf
woensdag 5 juli starten de kermisexploitanten met het opbouwen van de attracties.

 

Wijziging inzameldagen van het PMD afval
Er vindt vanaf juli een wijziging plaats in de dagen waarop het PMD afval in de gele zakken wordt
opgehaald. Deze nieuwe inzameldagen gelden voor veel inwoners uit Budel en een klein deel
buitengebied van Soerendonk/Maarheeze.
De PMD zakken worden nu niet meer tijdens de
weekmarkt in Budel maar enkele dagen later opgehaald. Hiermee worden de eerder ervaren
problemen rondom de afvalinzameling in het centrum van Budel opgelost.
Altijd op de hoogte
Kijk op welk moment de PMD zakken bij jou worden opgehaald via afvalkalender.cranendonck.nl en
de app “Afvalkalender Cranendonck”. Wist je dat het mogelijk is om via de app een melding te
ontvangen voordat het afval wordt ingezameld?


Werkzaamheden Enexis en Brabant Water - Broekkant Budel
Van 3 juli tot en met 28 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan de waterleiding en het
elektriciteitsnet aan de Broekkant in Budel. Mogelijk is (een deel van) de weg tijdens de
werkzaamheden tijdelijk afgesloten. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Aannemer Hurkmans
voert de werkzaamheden uit in opdracht van netbeheerder Enexis en Brabant Water.

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan “De Jozef te Budel”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.9a van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 20 juni 2023 het wijzigingsplan “De Jozef te Budel”
hebben vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op vrijdag 30 juni 2023 tot en met
donderdag 10 augustus 2023 ligt het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende bijlagen voor
eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijerplein 1 te Budel.

Doel bestemmingsplanwijziging
Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het slopen van het voormalige schoolgebouw en het realiseren
van een appartementengebouw met maximaal 18 middeldure huurappartementen.

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren het vastgestelde wijzigingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1706.WPBDL0049-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het wijzigingsplan bestaat uit de
verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en is ook in te zien via
www.cranendonck.nl/BPprocedures. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de
publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Je kunt een afspraak maken via 14-
0495.

Beroep
Tegen het besluit tot het vaststellen van het wijzigingsplan kan eenieder gedurende de voornoemde
inzagetermijn (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te
voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft
ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening
heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service
van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app