Menu

Archief

Cranendonck Actueel week 28

Werkzaamheden aan het spoor

In de nacht van 19 op 20 juli vinden er slijpwerkzaamheden aan het spoor plaats. Meer informatie hierover vind je op www.prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt. Ook kun je op werkdagen contact opnemen met Prorail via 0800-7767245.

 


Bekendmaking

 

Wet geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 23 mei 2023, kenmerk BSV/23/00143, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen “Burgemeester van Houtstraat, Deken van Baarsstraat, Dr. Ant. Mathijsenstraat, Fabrieksstraat, Meemortel, Mulkstraat, Nieuwedijk, Willem II Straat en Willem de Zwijgerstraat” te Budel, gemeente Cranendonck, vanwege de wegen "Burgemeester van Houtstraat, Deken van Baarsstraat, Doctor Ant. Mathijsenstraat, Meemortel, Mulkstraat en Nieuwedijk" mogen ondervinden.

 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Burgemeester van Houtstraat, Deken van Baarsstraat, Doctor Ant. Mathijsenstraat, Meemortel, Mulkstraat en Nieuwedijk", op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Burgemeester van Houtstraat, Deken van Baarsstraat, Doctor Ant. Mathijsenstraat, Meemortel, Mulkstraat en Nieuwedijk", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 17 juli 2023       gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

-

-

 

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

 

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB  Woerden

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
 

 

Publicaties

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. Eikenschoor 5 Soerendonk: brandveilig gebruik kinderopvang de Vlindertuin
 2. Perkstraat 1 Soerendonk: het plaatsen van een fietsenstalling
 3. De Romrijten 10 Maarheeze: uitbreiden met 2 padelbanen tennisclub Maarheeze
 4. Groenstraat 16 Soerendonk: brandveilig gebruik
 5. Parallelweg 1b Budel-Schoot: plaatsen van een postbox
 6. Smits van Oyenlaan 2 Maarheeze: wijziging installatiezone

Verleende vergunningen:

 1. Hoogstraat 11 Gastel: Gedeeltelijk verbouwen van een bestaand bijgebouw naar tijdelijke mantelzorgwoning
 2. Past. Verbakelstraat 1 Budel-Schoot: het bouwen van een garage met overkapping en het gebruik van aanliggende gronden als tuin/erf.

Melding activiteitenbesluit:

 1. Dr. Anton Mathijsenstraat 46 Budel: het opheffen van de winkelruimte en het onbemand maken van het tankstation
 2. Sint Cornelisplein 2 Gastel: het oprichten van een gemeenschapshuis

Verlenging beslistermijn:

 1. Het Laar 11 Maarheeze: het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 2. Grootschoterweg 43 Budel-Schoot: het realiseren van een bijgebouw

Verleende evenementenvergunning:

 1. Stationsstraat in Maarheeze: Kermis Maarheeze (15 t/m 18 juli 2023)

Verleende Alcoholwetvergunning:

 1. Grootschoterweg 17 in Budel-Schoot: Alcoholwetvergunning slijtersbedrijf

 
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app