Menu

Archief

Cranendonck Actueel Week 30

Het Nationaal Isolatie Programma

Om de isolatie van koopwoningen te versnellen heeft de landelijke overheid het Nationaal Isolatie Programma opgezet. Het doel van dit programma is om 2,5 miljoen woningen beter te isoleren waarbij de nadruk ligt op 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen. In dit kader is aan Nederlandse gemeenten gevraagd hiervoor een lokaal isolatieprogramma op te stellen

Hierom heeft de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan een meerjarig uitvoeringsprogramma voor Cranendonck. Dit gaat de woningeigenaren die het hardst ondersteuning nodig hebben, helpen met het verduurzamen van hun huis. En hiermee met het verlagen van hun energierekening en het verbeteren van hun wooncomfort. Hiervoor worden gelden ingezet vanuit het Nationaal Isolatie Programma ingezet. Die regeling is primair gericht op het isoleren van koopwoningen met een energielabel D t/m G en een beneden-gemiddelde WOZ-waarde. Omdat veel woningen in Cranendonck onder dit gemiddelde zitten kan er zo een grote groep inwoners geholpen worden.

Meerjarig uitvoeringsprogramma Cranendonck gaat verder

Gemeente Cranendonck heeft als doelstelling om in 2050 de volledige woningvoorraad aardgasvrij te verwarmen. Het meerjarig uitvoeringsprogramma is hier ondersteunend aan. Binnen het volledige programma ligt het accent op de volgende doelgroepen:

 1. Inwoners met een koopwoningen met een D/E/F/G-label en een risico op energiearmoede
 2. Inwoners met een koopwoningen met een D/E/F/G-label zonder risico op energiearmoede
 3. Inwoners met een koopwoning die (hybride) warmtepomp ready zijn

Vanaf 2024 tot en met 2027 zullen voor alle doelgroepen verschillende deelprogramma’s worden ingezet. De inhoud van de programma’s varieert van persoonlijk advies aan huis tot collectieve inkoopacties. Ook worden op dit moment de mogelijkheden geïnventariseerd om vanaf dit jaar een verduurzamingssubsidie voor de eerste 2 doelgroepen beschikbaar te stellen. Zodra dit duidelijk is worden de betreffende inwoners hierover per brief geïnformeerd en zal dit in het HAC en op de website bekend worden gemaakt.

Aankondiging voorgenomen verkoop van grond gelegen aan de achterzijde Hufkesstraat/Looierijstraat 13 te Budel

 

De gemeente heeft het voornemen om een perceel grond te verkopen aan de eigenaar van het woonperceel Hufkesstraat 13 te Budel. Het betreft grond nabij Hufkesstraat/Looijerijstraat 13 te Budel, kadastraal bekend gemeente Budel sectie F nummer 5292 (gedeeltelijk) ter grootte van circa 17 m2.

 

Meer informatie en reageren

Op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed vindt je meer informatie over de aanleiding en motivatie voor de voorgenomen verkoop. Je leest hier ook hoe je kunt reageren als je het hier niet mee eens bent omdat je van mening bent dat je ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt. Dat kan tot en met 25 augustus 2023.

 

Vragen?

Neem gerust via e-mail contact op met Céline Steegmans-van den Heuvel, c.steegmans@cranendonck.nl.

 

Vaststelling “Beheersverordening Buitengebied 2023”

De gemeenteraad heeft op 11 juli 2023 de beheersverordening “Buitengebied 2023” vastgesteld. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BVBG3103-VAS1).

Het besluitgebied van de beheersverordening bestaat uit de percelen:

 • Poelderstraat 20 te Budel
 • Meemortel 54 te Budel

Doel bestemmingsplanwijziging
De Beheersverordening Buitengebied 2023 voorziet twee percelen in het buitengebied van een actueel juridisch-planologisch kader dat is gericht op het beheer van de bestaande situatie. In de beheersverordening worden het gebruik en de bouwmogelijkheden vastgelegd die op de percelen op dit moment zowel feitelijk bestaan als planologisch zijn toegelaten, maar niet als zodanig waren geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied.

 

Digitaal het plan bekijken
De vastgestelde beheersverordening is vanaf 27 juli 2023 in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, (code IDN: NL.IMRO.1706.BVBG3103-VAS1) en via de gemeentelijke website. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt op verzoek ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Beroep

Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Op een dergelijk besluit is hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld (artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht).

De Beheersverordening Buitengebied 2023 treedt in werking op de dag na publicatie.

Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. Meemortel 36 Budel: kappen van twee berken bij de uitrit
 2. Dr. Kuyperstraat 26 Budel: slopen van de voormalige school
 3. Sint Josephstraat 125 Budel-Dorplein: kappen van een beuk
 4. Poelderstraat 4b Budel: plaatsen van 14 tijdelijke woonunit t.b.v. de opvang van Oekraïners
 5. Meidoornstraat 3 Maarheeze: aanpassen van de voorgevel

Verleende vergunningen:

 1. Stationsstraat 68 Maarheeze: het verbouwen en uitbreiden van een woning
 2. Dorpsstraat 1a Budel: toevoegen van een woonfunctie
 3. Broekkant 63a Budel: het oprichten van een loods
 4. Het Laar 11 Maarheeze: plaatsen van een tijdelijke woonunit

Verlenging beslistermijn:

 1. Dr. Kuyperstraat 26 Budel: kappen van 6 bomen
 2. Dr. Kuyperstraat 26 Budel: nieuwbouw van 18 appartementen
 3. Maarheezerweg 42 Budel: realisatie van een winput
 4. Driebos 21 Maarheeze: plaatsen van een pakket- en briefautomaat
 5. Hoogstraat 9 Gastel: oprichten van 6 woningen

Accepteren melding activiteitenbesluit

 1. ’t Inne 18 Budel: het oprichten van een autogarage

Verleende evenementenvergunning:

 1. Diverse wegen in Maarheeze: Mijl van Mares (28 en 29 juli 2023)
 2. Sportlaan 7 in Budel: Zuiderpoort Zondag (30 juli 2023)
 3. Sportlaan 7 in Budel: Zuiderpoort Zondag (13 augustus 2023)
 4. Maarheezerweg 9 in Budel: KBO Zomerfeest (19 augustus 2023)
 5. De Branten 11 in Soerendonk: Halve en Kwart Marathon (17 september 2023)
   

Weigeren omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Op 20 juli 2023 is besloten een omgevingsvergunning te weigeren voor de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 2022-225492.

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de realisatie van zonnepark Oranje Nassaulaan, kadastraal bekend gemeente Budel, sectie K, nummer 1337, en kadastraal bekend gemeente Maarheeze, sectie B, nummers 650, 651, 1481, 1486 en 1488.

Het plan wijkt af van de toegestane mogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat een weigeringsbesluit omgevingsvergunning tezamen met de door de gemeenteraad op 11 juli 2023 geweigerde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op 25 juli 2023 ter inzage liggen bij de balie van het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor inzage van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt.

Procedure

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heb je of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Bij een besluit dat met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app