Menu

Archief

week 23 Cranendonck Actueel

Cranendonck Actueel – week 23

Lokale subsidieregeling voor woningisolatie in Cranendonck
Om energiebesparing te stimuleren en bij te dragen aan een duurzamer leefmilieu, stelt gemeente Cranendonck een nieuwe subsidie voor woningisolatie beschikbaar. Deze subsidie is speciaal bedoeld voor particuliere huiseigenaren die hun woning willen isoleren voor een verlaging van de energiekosten en meer wooncomfort. 

Voor wat en voor wie?
Huiseigenaren kunnen de subsidie aanvragen voor verschillende isolatiemaatregelen, waaronder dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie en isolerende beglazing (HR++ of Triple glas). De subsidie dekt een deel van de kosten en bedraagt maximaal € 500 of  € 1000 per woning. De toekenning en hoogte van de subsidie is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. 

Voorwaarden en aanvragen subsidie
Alle informatie over de regeling en de geldende voorwaarden staat op www.cranendonck.nl/gemeentelijkesubsidieisolatie. Hier kunnen belangstellenden online ook de subsidieaanvraag indienen.
De subsidie kan worden aangevraagd tot 31 december 2026 of zoveel eerder als het maximum van het beschikbare subsidiebudget is bereikt.

Meer informatie
Heb je na lezing van de informatie op de website nog vragen over de isolatiesubsidie? Stel deze dan gerust via e-mailadres duurzaam@cranendonck.nl of telefonisch via 0495 431 222.

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP) 
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen. Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl. Als wij over 4 weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.
Naam
Geboortedatum
Datum voornemen
Ambtshalve uitschrijving naar

 N. Abdulrahman

04-07-1998

01-05-2024

Onbekend
 A.Masy
09-10-2002
01-05-2024
Onbekend
W. Michnowicz
16-05-2000
01-05-2024
Onbekend
D. Leandro Paes
30-11-1993
02-05-2024
Onbekend
D. Zonnevijlle
10-10-1984
02-05-2024
Onbekend

A2 tussen knooppunt Leenderheide en Nedeweert afgesloten 
Op maandag 10 juni en dinsdag 11 juni is de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Nederweert afgesloten van 21.00 uur tot 05.00 uur. De omleiding word aangegeven door de borden. Voor meer informatie kijk op www.vananaarbeter.nl 


Concept Agenda CR Adviescommissie
Datum
11-06-2024
Tijd
19:30 - 22:00
Locatie
CR Raadzaal
Voorzitter
Carina Gimblett

 

1.  Opening
2.  Vragenhalfuur
3.  Vaststelling van de agenda van deze vergadering
4.  Spreekrecht
5.  Raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Klein-Schoot 38 te Budel-Schoot (poho K. Boonen, steller A. Verbruggen)
6.  Raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hoogstraat 6 en 6a te Gastel (poho K. Boonen, steller A. Verbruggen)
7. Raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Vinnen 4-4a en Het Laar ong. te Maarheeze (poho K. Boonen, steller A. van Gestel/L. Maas)
8. Raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ’t Routje 1 te Budel-Dorplein (poho K. Boonen, steller P. Steggink)
9.  Raadsvoorstel: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Uitbreidingsplan Hoevestraat Heistraat te Gastel (poho K. Boonen, steller S. Lemmen)
10. Raadsvoorstel: Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant (poho K. Boonen, steller D. Oud)
11. Raadsvoorstel: Regionale Mobiliteitsvisie 2040 (poho M. Lemmen, steller J. van Asten)
12. Raadsvoorstel: Brainportdeal en bekostigingsmethodiek (poho M. Lemmen, steller J. van Asten)
13. Raadsvoorstel: Weigeren verklaring van geen bedenkingen Nieuwstraat 95 Budel (poho K. Boonen, steller D. Velings)
14. Raadsvoorstel: Toestemming Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten 2024 (poho R. van Kessel, steller H. van Heugten)
15. Raadsvoorstel: Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Cranendonck 2024 (steller P. Stawiarska)
16. Raadsvoorstel: Zienswijze begroting Risse Groep 2025 (poho M. Lemmen, steller S. Brouwer)
17. Raadsvoorstel: Afvalstoffenverordening gemeente Cranendonck 2024 (poho K. Boonen, steller F. van Loon)
18. Regionale samenwerking
19. Stand van zaken Reserve gemeenschapsvoorzieningen en Fonds Ruimtelijke kwaliteit
20. Sluiting

Vaststelling bestemmingsplan “De Branten 2-4 Soerendonk”
De gemeenteraad heeft op 21 mei 2024 het bestemmingsplan “De Branten 2-4 Soerendonk” vastgesteld. Van 1 juni 2024 tot en met 12 juli 2024 kun je het plan inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3110-VAS1). 
Doel 
Agrarische bedrijfswoning (Branten 2 Soerendonk) wordt omgezet naar plattelandswoning.
Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren het bestemmingsplan en de officiële bekendmaking te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBG3110-VAS1). Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.
Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kan een ieder gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer je eerder geen zienswijze hebt ingediend én je ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk.
Meer informatie hierover vind je op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking.

Zo weet je ervan!
Automatisch alle berichten over jouw buurt ontvangen? Meld je aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Publicaties
Ingekomen aanvragen:
    1. Gastelse heide en Strijper Aa (MHZ F258, F259, F261, F273, F275, F354): aanleggen poelen in leefgebied Knoflookpad
Verleende vergunningen:
    1. Burg. van Houtstraat 51: bouwen van een levensloopbestendige woning
    2. Vogelsberg 16 Maarheeze: splitsen woonboerderij in twee woningen
    3. Van Sevenbornlaan ong. Soerendonk : nieuwbouw woonhuis MHZ00G01538)
Verlenging beslistermijn:
    1. Hamonterweg 4 Budel Schoot: veranderen dak aanbouw
    2. Cranendoncklaan 23 Budel: uitbouw woonhuis
    3. Roerdomp 1 Soerendonk: uitbouw overkapping
Verleende exploitatievergunning 
    1. Burgemeester Remmenstraat 1 in Budel: Exploitatievergunning commercieel horecabedrijf
Verleende Alcoholwetvergunning 
    1. Burgemeester Remmenstraat 1 in Budel: Alcoholwetvergunning commercieel horecabedrijf
Verleende evenementenvergunningen:
    1. Wethouder van Hunselstraat 13 in Budel: Straatspeeldag OBS De Triolier (12 juni 2024)
    2. Jan Maasplein in Soerendonk: Activiteiten Kermis Soerendonk (22 t/m 25 juni 2024)
    3. Sint Cornelisplein in Gastel: Rommelmarkt Gastel (1 september 2024)
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app