Menu

Archief

week 24 Cranendonck Actueel

Cranendonck Actueel – week 24


Kermis Soerendonk 2024
Vanaf zaterdag 22 juni tot en met dinsdag 25 juni 2024 vindt de jaarlijkse kermis plaats in Soerendonk. Wethouder Lemmen opent om 19.00 uur de kermis die staat opgesteld op het Jan Maasplein en aan de Dorpsstraat!

Voor welke attractie ga jij? Er is ook dit jaar weer genoeg te beleven, denk aan; het Lunapark, Vulcano Power, grijpkramen, schietsalon, draaimolen, Pusher, snoep en suikerspin, lijntrekspel, gebakkraam, vuilnisbakkenspel, visverkoop, snackbar en ijsverkoop. Verder organiseert Stichting Willie in samenwerking met de lokale horeca en kermisexploitanten diverse activiteiten. 

Wegafsluiting tijdens de kermis in Soerendonk:
In verband met de festiviteiten is de dorpskern van woensdag 19 juni tot en met woensdag 26 juni afgesloten voor het doorgaande verkeer. 
    • Verkeer vanuit Maarheeze wordt ter hoogte van de kruising Molenheide/Heuvel omgeleid via de Van Schaiklaan. 
    • Verkeer vanuit Budel wordt ter hoogte van de kruising Dorpstraat/Kruisstraat omgeleid via de Kruisstraat en de Heuvel richting Molenheide.

Voor de hulpdiensten en de lokale bewoners is de bereikbaar gewaarborgd. Let er op om je auto op de juiste plek te parkeren. Gedurende de kermis worden auto’s die fout staan geparkeerd, weggesleept.

Afvalcontainers en afval omwonenden 
Tijdens de kermisperiode worden de afvalcontainers van het Jan Maasplein tijdelijk verplaatst naar de hoek van Schaiklaan - de Loop. Graag vragen we aan alle bewoners rondom de kermis om hun gft-container op kermismaandag (uiterlijk 7.30 uur), vóór de wegafzettingen te plaatsen zodat dit ook opgehaald kan worden.

Sta stil bij drugscriminaliteit! Speel je mee?

We gaan een unieke game spelen in Cranendonck!
In dit spel ga je op zoek naar aanwijzingen die ‘Eenheid 75’ helpen om drugs­criminaliteit aan te pakken. Met behulp van de augmented reality (AR) app ´Eenheid75´ ga je op zoek naar verdachte situaties in Cranendonck. Via aanwijzingen word je geleid naar checkpoints in en rondom het centrum van Budel. Per checkpoint bekijk je een verdachte situatie via de AR app. Ieder object omvat een opdracht waarbij je per situatie het juiste codewoord moet ‘melden!’ in de app.

Drugscriminaliteit is een vorm van ondermijning. Wel zichtbaar, maar lastig om te zien als je er niet bij stilstaat. Leuk zo’n spel, maar echte drugscriminaliteit is natuurlijk geen spelletje! Met deze game leer je signalen herkennen en kom je erachter waar je deze kunt melden. De politie, gemeente en andere overheidsinstellingen kunnen de strijd tegen drugs­criminaliteit niet alleen voeren. Hierbij hebben we jouw hulp nodig! 

Meedoen
De game is voor jong en oud. Iedereen kan meedoen. Individueel of in een team. De enige voorwaarde is: je moet in het bezit zijn van een smartphone die AR ondersteunt. De game is te spelen vanaf donderdag 13 juni. 

Hoe werkt het? 
1. Volg ‘Eenheid75 Cranendonck’ via Facebook en/of Instagram
2. Download de app ‘Eenheid 75’ in de Google Play Store of in de Apple App Store 
3. Meld je aan met de inlogcode: e75cranendonck
4. Vul een gebruikersnaam/ teamnaam in en maak een foto
5. Volg de stappen in de app: lees de speluitleg en voorwaarden 
6. Spelen maar! Vind alle 8 verdachte situaties en meld ze via de app.

Deze game is ontwikkeld op initiatief van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, in samenwerking met de gemeente Cranendonck, politie Cranendonck en Meld Misdaad Anoniem. Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is een samenwerkingsver­band tussen onder meer gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Noord-Brabant en Zeeland.

Verleende vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik verleend aan:

Online Cleaning B.V voor het overbrengen en toepassen van explosieven voor het reinigen van industriële ketels binnen de inrichting Nyrstar Budel B.V., Hoofdstraat 1, 6024 AA te Budel-Dorplein.

In artikel 10 van de Wet explosieven civiel gebruik is bepaald dat het verboden is aan te vangen met de overbrenging van explosieven, zonder dat aan de verkrijger van deze explosieven daartoe vergunning is verleend.
Op grond van artikel 11 van deze wet, dient de vergunning te worden aangevraagd door de
verkrijger van de over te brengen explosieven bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de overbrenging eindigt. Ingevolge het tweede lid van artikel 11, dienen burgemeester en wethouders te onderzoeken of voor de overbrenging specifieke beveiligingseisen gelden of nodig zijn en of degene voor wie de explosieven bestemd zijn, houder is van een erkenning als bedoeld in artikel 17.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 juni 2024 tot en met 22 juli 2024 ter inzage bij de gemeente Cranendonck. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop je de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369. 

Heb je direct belang bij dit besluit? Dan kun je binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift kun je richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2090, 6020 AB Budel.

In het bezwaarschrift moet je het volgende opnemen: je naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt en de reden(en) van het bezwaar. Je moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Militaire oefening
Op 20 en 21 juni vindt er weer een militaire oefening plaats binnen gemeente Cranendonck. De oefening hoort bij een opleiding/training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. 
 
Verplaatsen door de gemeente
De militairen verplaatsen zich te voet en mogelijk met voertuigen. Ze hinderen het doorgaande verkeer niet.

Meer info
Weten hoe je een algemene klacht indient of schade kunt melden? Lees het volledige 
nieuwsbericht op cranendonck.nl/nieuws

Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP) 
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft daarom het voornemen, op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie personen (Wbrp), deze personen te registreren als zijnde vertrokken naar een onbekend land. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kindertoeslag, huurtoeslag, AOW, subsidie e.d. verminderen of zelfs komen te vervallen. Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van adreswijziging te doen. Wij stellen onderstaande personen in de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken, als bedoeld in artikel 4.8, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door contact op te nemen met team Burgerdiensten. Dit kan telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail klantencontact@cranendonck.nl. Indien wij over 4 weken geen reactie van hen hebben ontvangen, nemen wij een definitief besluit.
Naam
Geboortedatum
Datum voornemen
Ambtshalve uitschrijving naar
De Souza, E
26-11-2004
07-05-2024
Onbekend
Pelaez Bran,A
19-10-1975
06-05-2024
Onbekend


Concept Agenda CR Adviescommissie
Datum 18-06-2024
Tijd 19:30 - 22:00
Locatie CR Raadzaal
Voorzitter Martien Beliën

 

1. Opening
2. Vragenhalfuur
3. Vaststelling van de agenda van deze vergadering
4. Spreekrecht
5. Inwonersvoorstel (D. van Asten)
6. Raadsvoorstel: Bestuursovereenkomst gemeente - COA 2024 (poho H. Driessen)
7. Raadsvoorstel: Ontwikkelingen Budel-Schoot en kredietstelling aankoop kerk en pastorie Budel-Schoot (poho K. Boonen)
8. Raadsvoorstel: Jaarrekening 2023 (poho K. Boonen)
9. Raadsvoorstel: Resultaatbestemming jaarrekening 2023 (poho K. Boonen)
10.Raadsvoorstel: Kadernota 2025 (poho K. Boonen)
11.Raadsvoorstel: Zienswijze Begroting GRSA2 2025 - 2028 (poho R. van Kessel)
12.Bespreekstukken
12.1 Raadsinformatiebrief inz. Stand van zaken MFC De Borgh (namens ELAN, P. Beerten)
13.Regionale samenwerking
14.Sluiting

Publicaties

Verlenging beslistermijn:
    1. Willem-Alexanderlaan 32 in Maarheeze: vernieuwen van een dak
    2. Randweg-Oost 32 in Budel: plaatsen geldautomaat
Ga terug naar het overzicht

Download ook onze app

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Maarheeze? Download dan ook onze speciale app voor Android:

Download app