nlenfrdeplroes
maandag 23 februari 2015 22:00

Verslag van de vergadering d.d. 23-02-2015

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Verslag van de vergadering d.d. 23-02-2015

Aanwezig: Rita van Aerts, Ans Baks, Wim Bazelmans, Marie Beenackers-van Poppel, Henk van den Berg, Peter van den Berg, Piet van den Eijnde, Rob Felius, Rien Franken, Peter van Gansewinkel (de Helpende Hand), Rob Geertmans (notulist), Gerrit Gerritsen, Claire Haarmans (Buurtbeheer), dhr. H.F.B. Hoeks, Wil v.d. Kruis, Willy Kuipers, Frans Kuppens (wethouder), Ed Kuperus, Bart van der Linden, Wim van der Linden (de Helpende Hand), Jan Maas, Jen Mansvelt (ED), Diana Peskens, Jo Rampen, Robbert Steijvers, Lenie Thijs (voorzitter), Tinus Veerbakel, Hans Wingelaar.

Afwezig met kennisgeving: AnneMarie van Kuijk, Frans Heesakkers, Hans van den Akker en Harold Appels.

De voorzitter opent de vergadering en heet met name Diane Peskens, Peter van Gansewinkel, Wim van der Linden en wethouder Kuppens welkom.

Presentatie Helpende Hand

De presentatie van de Helpende Hand wordt apart door Rob Felius naar de aanwezigen gestuurd.

Het project de Helpende Hand heeft de gemeente Cranendonck als doelgebied. Momenteel loopt er een pilot in een wijk van Maarheeze. Inmiddels zijn er 40 vrijwilligers in de wijk gevonden, en dat aantal wordt nog steeds groter. Nadruk is het wederkerigheidsprincipe, mensen doen wat voor elkaar. Probleem is de vraag boven water te krijgen. Dat is de taak van een professionele dorpsondersteuner die ook de vraag achter de vraag duidelijk moet krijgen.

Vraag van Ed Kuperus: hoe groot is de subsidie?

Wim: provincie subsidieert feasibility fase (kosten bronmethodiek plus projectleider), Peter: de totale subsidie is k€ 11

Er is vervolgens een discussie wat er nu precies gevraagd wordt.  Aangezien er op dit punt tijdens de vergadering geen helderheid geboden kon worden is besloten het convenant de volgende vergadering opnieuw op de agenda te zetten.

WMO advies commissie

Diane Peskens doet verslag van de eerste vergadering. De gemeenten langs de A2 stemmen de zaken onderling af om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Een ding dat in ieder geval duidelijk is dat de communicatie naar de burger erg belangrijk is. Daarvoor wordt een aparte werkgroep opgezet. Vragen betreffende de WMO kunnen naar Diane gestuurd worden.

Situatie A2

Dhr van Asten zou aanwezig zijn om eea toe te lichten maar er was eigenlijk zijns inziens weinig te melden. In 2013/2014 is er een micro simulatie gedaan van de A2, waaruit bleek dat er een probleem is op het traject Weert- Eindhoven.De provincies en gemeenten hebben gewezen op de prioriteit. Echter voor Noord Brabant ligt de grootste prioriteit bij de A58 en de A67. Voor RWS staat de A2 in 2028 op de agenda. Noord Brabant start een project om de spits te mijden eind 2015/begin 2016.

De minister heeft toegezegd een onderzoek te doen naar het traject Weert - Eindhoven. Duur 10 maanden, start onbekend.

Er is contact geweest tussen de werkgroep milieu en leefomgeving en de gemeente omdat de situatie mbt de luchtkwaliteit erg complex is. De nomrne worden duidelijk overschreden. Hier spelen ook het spoor en de landbouw een grote rol. Op 12 maart is hierover een bespreking met de GGD. Jan Maas zal hiervan verslag doen. Lenie wil graag dat de dorpsraad daar vertegenwoordigd wordt met de werkgroepen verkeer en milieu en leefomgeving. Jan Maas vraagt iedereen vragen over/voor deze bijeenkomst naar hem te mailen.

Lenie benadrukt dat het van groot belang is om in deze problematiek samen met de gemeente op te trekken. Claire wordt verzocht om een bijeenkomst met de gemeente en de werkgroepen milieu en leefomgeving en verkeer te regelen.

Kascommissie

Er is een kascommissie samengesteld bestaande uit Ed Kuperus en Rob Geertman.  Peter vd Berg geeft aan medio deze zomer na 10 jaar te willen stoppen met het penningmeesterschap. Hij zoekt naar opvolgers en benadrukt dat dit geen zware taak is.

Werkgroepen

Van de meeste werkgroepen zijn verslagen ingestuurd.

Communicatie: deelname open dag gemeente.

Sociaal welzijn: voortdurende samenwerking met de helpende hand.

Ed merkt ook op dat er een stuk over hondenpoep verschijnt in de Grenskoerier.

Wat verder ter tafel komt

Jan Maas roept iedereen op naar de bijeenkomst op 12 maart te komen. De firma van Asten gaat uitbreiden, de werkgroep krijgt in dit kader een rondleiding over het bedrijf.

Tinus: de werkgroep sociaal welzijn is op sterven na dood, waarom is er geen belangstelling voor deze werkgroep en wel voor de helpende hand? Lenie geeft aan dat op 12 maart ook met potentiele nieuwe leden van de dorpsraad gesproken zal worden.

Gerrit: toestand van het centrumplan?

Kuppens: Het uitvoeringsplan is in voorbereiding. Claire komt nog met data en termijnen.

Ans roept iedereen op voor een interview voor de Helpende Hand (in kaart brengen van talenten).

Rob Geertmans, Maarheeze 1 maart 2015

341 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.