nlenfrdeplroes
dinsdag 02 april 2013 22:06

Agenda vergadering 2 april 2013

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Agenda vergadering 2 april 2013

 1. 1.Opening door de voorzitter.
 2. 2.Notulen en actielijst vergadering van 18 februari 2013.
 3. 3.Ingekomen en verzonden stukken.

Ingekomen:

. Per mail van 20 febr. 2013 van Maarten Steinz hebben wij de planning onderhoud riolering en wegen 2013 ontvangen. E.e.a. doorgestuurd aan de deelnemers van de werkgroep Openbare Ruimte.

. Per mail van 19 en 20 febr. 2013 van Marie Beenackers de Brabant nieuwsbrief inzake de invulling van de ambitie zorgvuldige veehouderij en het Statenvoorstel duurzame veehouderij ontvangen. Deze berichten zijn aan alle deelnemers van de Dorpsraad doorgestuurd.

. Per mail hebben wij d.d. 21 febr. 2013 bericht ontvangen van de gemeente dat het ontwerp bestemmings- plan 'Centrum Budel' en concept beeldkwaliteitplan 'Het Beeld van Budel' ter inzage ligt.

. Per mail van 24 februari 2013 hebben wij van de gemeente bericht ontvangen dat het ontwerp bestemmingsplan 'Kom Maarheeze' ter inzage ligt. Dit bericht is aan alle deelnemers van de Dorpsraad doorgestuurd.

. Een mail van Marie Beenackers d.d. 26 febr. 2013 en de aanvulling daarop van Andre Oud inzake bouwplannen aan de Oude Boom 5. Deze mails zijn doorgestuurd aan alle deelnemers van de Dorpsraad.

Op 11 maart 2013 hebben wij per mail bericht ontvangen van de gemeente dat het ontwerp bestemmingsplan Oude Boom 5 ter inzage ligt. Deze mail is doorgestuurd aan de deelnemers van de werkgroep Milieu en Leefomgeving en de woordvoerders van de overige werkgroepen.

Zie op dit punt ook de mededelingen van de werkgroep Openbare Ruimte.

. Een mail van Saskia Ongenae van stichting ContourdeTwern namens de Vereniging van Kleine Kernen Noord brabant van 26 febr. 2013 waarin zij wijst op de mogelijkheden die de provincie biedt voor ondersteuning van lokale initiatieven.

. Op 6 maart 2013 ontvangen wij van Hennie Driessen, voorzitter van het voorzittersoverleg, een mail met de nieuwsbrief van Kees Rover van Close the Gap

In deze brief worden de provinciale ontwikkelingen beschreven t.a.v. de uitrol van het glasvezelnetwerk in de zgn. "witte en grijze" gebieden in Noord-Brabant.

. Op 10 maart 2013 mailt Wim Cremers, secretaris van Dorplein Uniek, ons de door hem ontvangen gegevens van de gemeente. Wim heeft deze gegevens verkregen van de gemeente in het kader van uitwerking van het thema armoede op het platteland. Deze mail is doorgestuurd aan deelnemers van de werkgroep Sociaal Welzijn en de voorzitter.

. Op 17 maart 2013 ontvangen wij een mail van Marie Beenackers over de registratie van Reiling in Deurne. Deze mail was reeds gezonden aan de deelnemers van de werkgroep Verkeer.

. Op 17 maart 2013 ontvangen wij een mail van Marie Beenackers met de reactie van Burgerinitiatief Megastallen-Nee op het statenvoorstel. Deze mail is ter kennisname en is doorgestuurd aan de deelnemers van de werkgroep Milieu en Leefomgeving en de woordvoerders van de overige werkgroepen.

. Op 21 maart 2013 ontvangen wij van de gemeente het vooroverleg wijzigingsplan 'Oranje Nassaulaan ongen. (tussen 8 en 10) te Maarheeze. Deze mail is doorgestuurd aan de deelnemers van de werkgroepen Openbare Ruimte en Verkeer.

. Op 19 maart ontvangen wij van Herm Meeuwissen een mail waarin hij aangeeft dat er dringend gezocht wordt naar gastouders voor de internationale jeugdsportdagen in Cranendonck  van 31 mei t/m 2 juni.

Op 21 maart hebben wij een flyer ontvangen van de Dorpsraad Zurrik waarin zij aangeven hoe hun vijfjarig lustrum zal worden gevierd. Beide berichten zijn doorgestuurd naar alle deelnemers van de Dorpsraad.

. Op 28 maart ontvangen wij een mail van Hennie Driessen, voorzitter van het voorzittersoverleg, over de gerezen onduidelijkheid over de stand van zaken m.b.t. de aanleg glasvezelnetwerk in onze gemeente.

. Op 19 februari 2013 hebben wij een brief van de gemeente ontvangen inzake de toekenning van een bedrag van euro 3525,50 voor het ontwikkelen van een virtueel plein.

. Op 26 februari 2013 ontvangen wij een schrijven van de gemeente inzake het besluit van het College inzake het continueren van het inzamelen van oud papier door de verenigingen. Dit besluit betreft de periode 2013 tot en met 2017.

. De Brief van het Hof van Cranendonck van 6 maart 2013 waarin zij ons nader informeren over de voortgang en de inhoud van het plan is aan alle deelnemers van de Dorpsraad doorgestuurd.

Uitgegaan:

. Op 22 maart 2013 is schriftelijk verzocht om de gelden die toegekend zijn als bijdrage voor de ontwikkeling van het virtuele plein ook daadwerkelijk aan ons over te maken.

. Op 22 maart 2013 is een brief uitgegaan naar de gemeente inzake de verloedering van het plein bij de St. Jozefschool.

4. Mededelingen Gemeente Cranendonck

5. Mededelingen bestuur Dorpsraad Maarheeze

 • Presentatie van het virtueel plein aan ondernemers/bedrijven en aan verenigingen/zorg geslaagd te noemen.
 • Ons nieuw lid Rob Geertman is inmiddels 2x aanwezig geweest bij vergaderingen van het Virtueel Plein
 • Deadline 15 juni: Virtueel Plein online!
 • Ingesproken op de avond voor Leefbaarheid in Brabant( initiatief van de Provincie om goede dorpsinitiatieven te belonen in de vorm van ondersteuning/samenwerking/ evt. financieel te Eindhoven, hierbij waren een 20-tal mensen van de provincie aanwezig en een 60-tal vertegenwoordigers van diverse dorpen (zie bijgevoegd schrijven).
 • Inmiddels een gesprek gehad met Renée Visschers van de hockeyclub; jeugd blijft een moeilijk onderwerp
 • Contact gelegd om in gesprek te komen met de voorzitter van Harlekijn
 • Info avond bijgewoond betreffende Laaggeletterdheid in Budel. Mogelijkheid geboden om op het Virtueel Plein een aanmeldpunt te creëren en het leveren van een taalambassadeur (Herkenningswijzer bijgevoegd)
 • 6 mei mogelijk de oprichting van de winkeliersvereniging
 • Henk Belgers bedankt voor onze prettige samenwerking, hij is inmiddels gestopt als voorzitter KBO. Regionaal voorzitter Piet Baudoin vervangt hem tijdelijk
 • 11 april a.s. een gesprek met het O.C.C., het OCC Cranendonck is een lokaal zakelijk netwerk van ong. 100 bedrijven in Budel en Maarheeze, i.v.m. evt. samenwerking / elkaar aanvullen.
 • Actie behoud Philipstoren.

De werkgroep Milieu en Leefomgeving heeft hierin het volgende advies gegeven:

“Bij deze willen wij reageren namens de werkgroepen Milieu en Wonen & Leven op de voorgenomen sloop van de Philipstoren.

Wij zijn het er roerend mee eens dat een markant gebouw als deze toren behouden moet blijven voor Maarheeze.

Maar realiseren ons ook dat de economische haalbaarheid een totaal ander verhaal is omdat de onderhoudskosten de pan uit rijzen.

Hiervoor kan de eigenaar geen enkele huurder vinden om deze kosten te dekken.

Wat vele niet weten is dat de opbouw van deze toren een groot waterbassin is en het laatste groot onderhoud is uitgevoerd in 1982.

Dertig jaar geen onderhoud aan in en exterieur waarom zou Philips het verkocht hebben ????????

De 2 verdiepingen daaronder boden plaats aan de mengtanks voor de grondstoffen zoals wolfram en molybdeen.

Met op de begane grond diverse drooginstallaties kortom een gebouw alleen geschikt voor deze specifieke productie.

Vanaf het moment dat bekend was dat Philips de gebouwen had verkocht hebben wij gekeken naar andere mogelijkheden.

Hoe jammer wij het ook vinden maar zien geen mogelijkheid om dit gebouw te behouden voor de volgende generatie”.

Op onze mail hebben we veel reacties van dorpsraadleden ontvangen. Alle deelnemers die gereageerd hebben betreuren de sloop van dit markante gebouw. Sommige wijzen op de kosten van renovatie en behoud.

Na het advies van de werkgroep Milieu en leefomgeving besloten niet meer te reageren op sloop. De sloop was in feite ook al in gang gezet…..

6. Verslag uit de werkgroepen:

-       Werkgroep Communicatie

Er zijn notulen aanwezig van hun vergadering van 20 maart 2013. Hoofdonderwerp van de werkgroep is het virtueel plein. Er wordt teruggeblikt op de gehouden presentaties.

Er worden concrete werkafspraken gemaakt over vorm en inhoud, samenwerking, taakverdeling enz. Behalve de ons bekende leden van de werkgroep is er nu een nieuw actief lid bijgekomen en wel Rob Geertman. Er zijn op dit moment ook twee studenten in het kader van hun stage actief.

Gestreefd wordt 15 juni het virtueel plein te lanceren!

-       Werkgroep Openbare Ruimte

Van deze werkgroep heb ik de hieronderstaande mededelingen ontvangen.

Blindengeleidestroken Smits van Ooyenlaan - ’T Bergske.

Op 22 januari jl. is met Ton Baetsen het parcours Molenstraat-Bergske verkend. Hoe de stroken tussen Molenstraat en ‘T Bergske moeten komen te liggen is duidelijk, behalve ter hoogte van de winkelgalerij aan de Smits van Ooyenlaan. Ton Baetsen zal hierover contact opnemen met Dies van Menheere (is waarschijnlijk al gebeurd).

De stroken zullen worden aangebracht nadat de glasvezelkabels onder de trottoirs liggen.

Verkeerssituatie bij Sterkselseweg 20.

Tegen het door de Verkeers Advies Commissie (VAC) voorgestelde plan om de parkeerstroken bij nr. 20b op te heffen en het trottoir (versmald) achter de boom bij nr. 20 langs te leggen, hebben bewoners en “fysiotherapie” gefundeerde bezwaren ingebracht. Eddy Duprée heeft in overleg met zijn collega Zabel óns voorstel aan de VAC voorgelegd: bij de Neerlanden een zebra over de Sterkselseweg. De VAC zal dat voorstel uitwerken en (mogelijk al) vanaf 2april ter inzage leggen.

Zo’n oplossing voor de voetgangersproblemen in de Kerkstraat zag Eddy Duprée overigens niet zitten. Hij vindt dat zo’n karakteristiek dorpsgezicht niet met strepen op de weg verknoeid moet worden.

Opening beweegtuin.

Op 15 maart jl. Heeft Rob de honneurs voor Peter waargenomen bij de opening van de beweegtuin op de Brink bij Marishof.

Vóór de opening heeft Rob wethouder Strik (die de opening verrichtte) gesproken over o.a. het Virtueel Plein Maarheeze, waarover Frans Strik zeer enthousiast blijkt te zijn.

Bij zijn openingstoespraakje memoreerde Frans Strik de medewerking van de Dorpsraad Maarheeze bij de totstandkoming van de beweegtuin.

De opstelling van de beweegtoestellen is overigens niet onverdeeld handig: het toestel dat bedoeld is voor gebruik vanuit een rolstoel staat in omgewoeld gras, ver van een verlaagde stoeprand.

Rob heeft Eveline Blom van Marishof daarop attent gemaakt. Zij heeft intussen een offerte voor kunstgras (lijkt ons niet dè oplossing) en één voor zachte tegels aangevraagd.

Seniorenwoningen aan Zeis, achter Oude Boom 5.

Voor twee woningen is er geen plek; zelfs één woning lijkt niet riant en brengt één á twee parkeerplaatsen aan de Zeis in gevaar.

Zoals Natasha eerder heeft opgemerkt: er staan dergelijke woningen al (geruime tijd!) te koop aangeboden in Maarheeze.

Onderhoud verhardingen planning 2013: In de vergadering van de Dorpsraad Maarheeze d.d 18-02-2013 heeft Ed Kuperus om dit overzicht gevraagd. Rob heeft het via Bertie ontvangen en aan de leden van de werkgroep Openbare Ruimte doorgestuurd.

Stand van zaken project Driebos.

De paden rond het Refresco-bos zijn volgens opgave opgeschoond. Daarbij is aan de zuidkant het vluchthout voor vogels verdwenen. Naar verwachting loopt dat gedurende het jaar wel weer uit.

De afscheiding tussen het pad en de akker aan de westkant wordt nog aangevuld met vijf eiken.

De hoeveelheid houtsnippers die het hakselen opleverde viel erg tegen en is helaas het bos ingeblazen, zodat we nu aan nieuwe snippers moeten zien te komen. De gemeenten Cranendonck en Weert zowel als De Risse zitten momenteel zonder houtsnippers. Jos Hendriks moet nog een paar bomen ruimen. Hij zal zien wat hij voor ons kan doen.

De bomen langs het pad zijn volgens afspraak tot 2 à 3 m. opgekruind. Nu zie je echter op veel grotere hoogte dode takken over het pad hangen. Jos Hendriks heeft toegezegd dat hij na het broedseizoen de dode takken tot ~ 7 m. boven het pad zal laten verwijderen.

Wat de bewegwijzering van de wandelroute betreft: Piet stelt voor 2 à 3 borden van TRESPA, met daarin de platte grond van het wandelgebied gestanst, bij de toegangswegen te plaatsen. Eventueel zou de route zelf dan nog met eenvoudig gemerkte paaltjes kunnen worden aangegeven.

Groen zwerfvuil.

Jos Hendriks heeft ons gevraagd nog één keer in Maarheeze de plekken te inventariseren waar zich groen zwerfvuil bevindt. Hij wil de bewoners via De Grenskoerier laten weten dat de gemeente nog één keer dat vuil opruimt, maar dat daarna tegen illegale stort zal worden opgetreden (hoe…, dat heeft hij er niet bij gezegd).

Van de overige werkgroepen zijn geen verslagen of mededelingen ontvangen.

7. Werving nieuwe leden ter aanvulling van sommige werkgroepen.

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

9. Sluiting. De volgende vergadering staat gepland op maandag 13 mei 2013

1016 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.