nlenfrdeplroes
dinsdag 27 juni 2017 11:44

Maatregelen; maar geen verbreding A2

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Vrijwel elke werkdag staat het verkeer op de snelweg A2 tussen Weert-Noord en Eindhoven vast in de file. Vanuit de overheid werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijke oplossingen voor het fileprobleem.

Een eerste inventarisatie leidde tot een lijst met mogelijke oplossingen. Van alle oplossingen is door een groep experts bepaald of deze bij kunnen dragen aan het verminderen van de problemen op en rondom de A2 tussen Weert en Eindhoven. Vervolgens is er een maatregelenpakket samengesteld en deze heeft men deze week gepresenteerd.

Deze maatregelpakketten verschillen in de visie op de eindsituatie, de verwachte effectiviteit en of ze op korte danwel lange termijn realiseerbaar zijn. Maatregelpakketten blijven echter een multimodaal karakter hebben: er wordt ingezet op meerdere vervoerwijzen. Om tot een verbeterd multimodaal mobiliteitssysteem te komen is het namelijk niet mogelijk om de oplossing te beperken tot één vervoerwijze. De maatregelen in de pakketten zijn niet ‘definitief’ maar vooral ‘richtinggevend’. Dit wil zeggen dat bij een latere uitwerking van het pakket nog ruimte bestaat om binnen de randvoorwaarden en het budget keuzes te maken.

Uit de conclusies blijkt dat verbreding van de snelweg A2 in combinatie met een snelfietsroute het grootste effect zal hebben op de verbetering van de situatie. Iets wat de weggebruikers ook al jaren roepen. Maar deze maatregel is ook het duurste en niet op korte termijn realiseerbaar. De vraag of de overheid hier in wil gaan investeren blijft dan ook nog open. Het zal voorlopig in elk geval niet gebeuren.

Er zijn in totaal 4 maatregelpakketten opgesteld. Men heeft aangegeven dat in elk geval Pakket A zal worden uitgevoerd.

Pakket A: No Regret

Het No Regret pakket is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is. Uitvoering van het No Regret Pakket verlicht de problematiek van de doorstroming, verkeersveiligheid en sluipverkeer enigszins. Het vormt een overbrugging tussen de huidige situatie en een toekomstig te realiseren vervolgpakket. Het realiseren van grootschalige infrastructurele maatregelen is immers een proces van jaren en in die tussenperiode moet wel iets in het gebied gebeuren.

Het No Regret Pakket lost de doorstromingsproblemen op de A2 niet op. Hiervoor zijn grootschaliger maatregelen nodig (wegverbreding). Het effect van het No Regret Pakket op de doorstroming op de A2 is afhankelijk van het succes van de maatregelen om het gedrag van de automobilisten te veranderen (i.c. spitsmijden).

Pakket B: Openbaar vervoer en fiets

Pakket B zet vooral in op het verbeteren van openbaar vervoer en fiets. Voor een deel van de automobilisten wordt het hierdoor interessanter om voor een alternatieve vervoerwijze te kiezen. In dat geval neemt de verkeersdruk op de A2 af en verbetert de doorstroming. Maatregelen in pakket B zijn onder meer het verhogen van de frequentie van de Sprinter Weert – Eindhoven, een treinverbinding tussen Hamont en Weert en het realiseren van een snelfietsroute tussen Weert en Eindhoven.

Pakket B blijkt de multimodale bereikbaarheid in het gebied te verbeteren maar leidt niet tot een zodanige afname van het autoverkeer dat de doorstromingsproblemen op de A2 worden opgelost.

Pakket C: Aanpassingen onderliggend wegennet

Pakket B zet in op het aanpassen van het onderliggende wegennet om sluipverkeer te verminderen en een alternatieve route voor de A2 te bieden. Het opwaarderen van de route via de N266 – A67 biedt een alternatief voor het autoverkeer. Randvoorwaarde is dat de A67 tussen Someren en Leenderheide wordt uitgebreid naar 2×3 rijstroken. Berekeningen laten echter zien dat deze route maar voor een beperkt deel van de automobilisten op de A2 een interessant alternatief is. De doorstromingsproblemen op de A2 worden hiermee niet opgelost.

Door ingrijpende veranderingen in het onderliggend wegennet en veranderingen van de bestaande op- en afritten, kan het verkeer op een andere manier door het gebied worden gestuurd waardoor de leefbaarheid verbetert. Een eerste analyse laat zien dat dit kansrijk is. De investeringen zijn echter fors en het draagt onvoldoende bij aan het oplossen van het doorstromingsprobleem op de A2.

Pakket D: Verbreden van de A2

Pakket D bevat maatregelen die gericht zijn op de verbreding van de A2. Doel hiervan is om de doorstroming te verbeteren waardoor ook het sluipverkeer wordt verminderd. Binnen pakket D zijn drie varianten onderzocht. In alle varianten wordt ook ingezet op een snelfietsroute en een verhoging van de frequentie van Sprinters om de multimodale bereikbaarheid te verbeteren.

Het toevoegen van een extra rijstrook tussen Valkenswaard en Leenderheide draagt niet bij aan de oplossing van het doorstromingsprobleem. De problemen bij Weert-Noord verergeren en er is juist een toename te verwachten van het sluipverkeer door het gebied.

Het realiseren van spitsstroken tussen Weert-Noord en Leenderheide in beide rijrichtingen (D2) lost de doorstromingsproblemen op de A2 op. Spitsstroken zijn een goedkopere oplossing dan volwaardige derde rijstroken. Spitsstroken zijn echter, ondanks de lagere snelheid van 100 km/uur, onveiliger en duurder in de jaarlijkse operationele kosten.

Variant D3 omvat het realiseren van volwaardige extra rijstroken zodat de A2 tussen Weert-Noord en Leenderheide in beide rijrichtingen uit 2×3 rijstroken bestaat. Deze oplossing zorgt ervoor dat de doorstromingsproblemem op de A2 worden opgelost. In tegenstelling tot variant D2 wordt de snelheid in de spits niet beperkt tot 100 km/uur waardoor de reistijden korter zijn.

Lees het uitgebreide rapport (PDF)

http://iwdg.nl/2sce4xf

Voorlopig geen verbreding

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en na de bespreking in de Programmaraad heeft de minister besloten om nu geen Verkenning te starten naar de verbreding van de A2. De afweging daarbij is dat er grotere knelpunten zijn dan de A2 tussen Weert en Eindhoven, ook in de regio Zuid-Nederland.

Bron: Weertdegekste.

Gelezen: 5712 keer Laatst aangepast op dinsdag 27 juni 2017 11:55

1078 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.