nlenfrdeplroes
donderdag 28 juni 2018 07:38

Cranendonck Actueel week 26

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Sint Cornelisplein 11a, Gastel. Verplaatsen voordeur.

Dorpsstraat 41, Soerendonk. Vergroten hoofdgebouw achterzijde.

Dorpsstraat 60, Budel. Bouwen bijgebouw.

Nieuwedijk 7b, Budel. Oprichten bijgebouw.

Verleend

Vennenweg 35, Gastel. Bouwen woonhuis.

Graafschap Hornelaan 6, Budel. Toestemming voor de aanleg van een nieuwe inrit.

Parkdreef 116, Budel-Dorplein. Vervangen garage.

Burg. Van Houtstraat 108, AW Budel. Nieuwbouw woonhuis.

Deken Van Baarsstraat 47a, Budel. Kappen boom.

Duitsestraat ong. Budel (Kadastraal BDL H 925). Bouwen woonhuis.

Fibula 13, Soerendonk. Bouwen woonhuis.

Willem de Zwijgerstraat 2, Budel. Wijzigen gevelpui.

Keunenhoek 31, Budel. Renovatie schuren.

Kijkakkers ong. Maarheeze ( Kadastraal MHZ A 5043). Bouwen woonhuis.

Burgemeester van Houtstraat ong.6021 AW Budel (kadastraal BDL K 1252). Bouwen woonhuis.

Verlenging beslistermijn

Broekkant 52 a, Budel. Bouwen schuilstal.

Sloopmelding

Randweg-Oost 26, Budel. Sloop bijgebouw.

Broekkant 6, Budel. Gedeeltelijk slopen woonhuis.

Hamonterweg 20, Budel-Schoot. Asbestsanering.

Heuvel 7, Budel-Schoot. Asbestsanering.

Molenheide 40, Soerendonk. Asbestsaneren.

Leliestraat 8, Maarheeze. Asbestsanering.

Omgevingsvergunning – van rechtswege

Chijnsgoed 9, Maarheeze. Milieu neutrale melding: wijzigen  luchtwasser en verplaatsen dieseltank.

 
   

 

Militaire oefening

Op maandag 2 juli van 08.00 tot 20.00 uur vindt er een militaire oefening plaats in het kader van een eindoefening voor militairen van de Luchtmobiele Brigade. Er wordt te voet verplaatst over bestaande wegen en paden. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein. Aan deze oefening nemen 24 personen en een helikopter deel en er wordt ondersteunt door 5 militaire wielvoertuigen.

 

Bestemmingsplan in voorbereiding

Herziening supermarkten en parkeren Budel en Maarheeze

Het bestemmingsplan Kom Maarheeze en Kom Budel, herziening supermarkten en parkeren is in de voorbereidende fase. Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van de bestaande bestemmingsplannen voor Budel en Maarheeze. In het herzieningsplan worden aan het bestemmingsplan ‘Kom Budel’ regelingen toegevoegd die betrekking hebben op de vestiging van supermarkten. Daarnaast wordt door middel van dit herzieningsplan een actuele parkeerregeling toegevoegd aan de bestemmingsplannen ‘Kom Budel’ en ‘Kom Maarheeze’.

Procedure

Op deze vooraankondiging, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, kan kan niet worden gereageerd. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen worden ingebracht wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgeving wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

Voor meer informatie over bekendmakingen kunt u terecht op onze website: www.cranendonck.nl/bekendmakingen

 

Veel zwerfafval opgeruimd tijdens de speciale les

Groep 6 en 7 van basisschool de Schatkist hebben dinsdag 19 juni bijna 2000 stuks zwerfafval opgeruimd in de omgeving van hun school. Dit was onderdeel van de les over zwerfafval die op alle basisscholen in de gemeente gegeven gaat worden. De gemeente Cranendonck heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil op allerlei manieren bijdragen aan een duurzame samenleving en een beter milieu. Daarom heeft de gemeente een ‘Plan van Aanpak Zwerfafval’. De gastlessen zijn hier een onderdeel van. Daarnaast vallen ook de organisatie van de Landelijke Opschoondag, het ondersteunen van vrijwilligers-initiatieven en de aanpak van zwerfafval op locatie onder het plan van aanpak.

 

Glasvezel in het buitengebied van Cranendonck

Na een succesvolle vraagbundeling waarbij meer dan 50 procent van de inwoners in het buitengebied van Cranendonck zich hebben aangemeld voor glasvezel, komt de aanleg hiervan dichterbij. Mede dankzij de betrokkenheid en het enthousiasme van de ambassadeurs in dit gebied die zich hiervoor zo hard hebben ingezet. Om hen te bedanken werd er op gepaste wijze de eerste geul in de grond gegraven. Aan Wethouder Kuppens de eer om plaats te nemen in de graafmachine.

De ambassadeurs werden 19 juni verwacht bij De Bout in Soerendonk om vervolgens met het hele gezelschap
naar graaflocatie hoek De Moosten – Groenstraat te wandelen. Na de opening van Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf en Frans Kuppens, Wethouder van de Gemeente Cranendonck, werd de geul in het bijzijn van de lokale pers gegraven.

Zowel Wethouder Kuppens als ambassadeur Piet Rooijakkers vinden de komst van het glasvezelnetwerk een goede ontwikkeling en zijn blij verrast door het enthousiasme van de bewoners uit het buitengebied.

Het belang van glasvezel in het buitengebied
Piet Grootenboer onderschrijft het belang van glasvezel buiten de kernen. ‘’Een snelle internetverbinding wordt steeds belangrijker in deze maatschappij waarbij veel meer zaken online geregeld worden. Dankzij de inzet van alle ambassadeurs, belangenverenigingen en alle betrokken partijen kunnen we de vraag naar glasvezel in het buitengebied van Cranendonck gaan beantwoorden.’’

De voorbereidingen zijn in volle gang
Inmiddels staat de teller op 72 procent. Zo’n 432 woningen van de 600 aangeschreven adressen in Cranendonck hebben zich voor de deadline aangemeld voor glasvezel.
Naar verwachting start de aanleg na de bouwvakantie en worden de eerste huishoudens medio november aangesloten op het netwerk. Goed nieuws voor de bewoners in het buitengebied.


Meer informatie
Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl

 
   

 

Verhoogde handhaving in natuurgebied De Looserplas

De Looserplas is een natuurgebied, maar wordt door velen gezien als een recreatiegebied. Er komen veel dagtoeristen die zwemmen en recreëren op het strand. De inrichting van een natuurgebied is niet afgestemd op een recreatiegebied, waardoor er geen voorzieningen aanwezig zijn met betrekking tot bijvoorbeeld hygiëne en afval. Verder is zwemmen ook niet zonder risico vanwege de koude stromingen. Om overlast tegen te gaan en de openbare veiligheid te garanderen is het belangrijk dat regels gehandhaafd worden. Dit betekent dat dagrecreatie niet is toegestaan in natuurgebied De Looserplas en dat hier tegen wordt opgetreden.

Het beheer van De Looserplas is overgegaan naar Natuurmonumenten. Bijzondere opsporingsambtenaren van Natuurmonumenten en de gemeente voeren met grote regelmaat controles uit, en na een korte waarschuwingsperiode, worden ook boetes uitgedeeld.

De Looserplas is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers die op de paden blijven en bezoekers die gebruik willen maken van het hondenlosloopgebied.

 
   

 

Raadsvergadering dinsdag 3 juni
Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 3 juli vindt er een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/

De vergadering is live te volgen via www.webcast.nl/cranendonck

1             Opening / trekking van het stemmingsnummer

2             Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3             Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 juni 2018 en van de commissievergadering van 19 juni 2018

4             Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en Raadsinformatiebrieven

5             Hamerstukken

5.1          Raadsvoorstel: Kennisnemen van de begroting 2019 – 2022 van de GRSa2 / Portefeuille H. de Wijkerslooth

5.2          Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2019 van de Risse / Portefeuille M. Lemmen

5.3          Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost / Portefeuille H. de Wijkerslooth

6             Raadsvoorstel: Vaststellen van de jaarrekening 2017 gemeente Cranendonck/ Portefeuille F. Kuppens

7             Raadsvoorstel: Vaststellen van de 1e Burap 2018 / Portefeuille F. Kuppens

8             Raadsvoorstel: Vaststellen van de kadernota 2019 / Portefeuille college

9             Raadsvoorstel:  Vaststellen Bestemmingsplan Kom Budel-Schoot en Gastel / Portefeuille F. v.d. Wiel

10           Raadsvoorstel: Privatisering Zuiderpoort / Portefeuille F. Kuppens

11           Raadsvoorstel: Vaststellen visie Sport en Bewegen / Portefeuille M. Lemmen

12           Raadsvoorstel: Ontwikkelperspectief buitengebied (Buitenkans!) / Portefeuille F. van der Wiel

13           Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 3 juli 2018

14           Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

14.1       Schriftelijke vraag van de heer H. Beliën namens Pro6 betreffende verlenen lening aan Cranendonckers met een BKR registratie

14.2       Schriftelijke vraag namens Pro6 met betrekking tot de bestuurskosten waarstaatjegemeente

15           Sluiting

 

Concept verkeersbe­sluiten Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders zijn voornemens om een invalide parkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Violierstraat 17 te Maarheeze (ref.nr. 825464) en om een 30km zone in te stellen voor een gedeelte van de Stationsstraat en Moonslaan te Maarheeze (ref.nr. 764244). De stukken liggen vanaf 28 juni voor 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op de website van de gemeente Cra­nendonck.

Meer informatie: www.cranendonck.nl/bekendmakingen

 
   

 

Kermis in Budel-Schoot

Op zaterdag 07 juli 2018 start de jaarlijkse kermis van Budel-Schoot en deze gaat door tot en met dinsdag 10 juli 2018.

Attracties

Op het kermisterrein aan het Vogelsplein staan dit jaar de autoscooters, de rupsbaan, de draaimolen, de grijpkranen, het lijntrek- /bussenspel en de fotoschietsalon opgesteld. Ook vind je er de gebakkraam en de suikerwerken met de suikerspin. Tenslotte zijn de vrijwilligers van de Hernieuwde Levenskracht vertegenwoordigd op de kermis, die met het enveloppespel hun maatschappelijke bijdrage leveren aan onze gemeenschap.

Programma

Op kermiszaterdag wordt de kermis op een feestelijke manier met een ballonnendrop geopend om 19.00 uur door wethouder . U bent hiervoor van harte welkom. Bij deze opening zingt Noud van Leeuwen in samenwerking met de schoolkinderen van Budel-Schoot het kermislied bij de feesttent van Jong Nederland.

Op kermiszondag vindt een familieloterij plaats op het kermisterrein. De laatste kermisdag wordt de zogenaamde Dag van de Wereldwijzer georganiseerd.

Wegafsluiting kermis

Alle kermisattracties worden op het grasveld van het Vogelsplein opgesteld. Hiervoor wordt het terrein afgesloten met wegafzettingen (uitgezonderd het bestemmingsverkeer). Vanaf woensdag 04 juli mogen de kermisexploitanten starten met de opbouw van hun kermisattracties.

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Personen / gezinnen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm kunnen in aan­merking komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belas­tingen. Het gaat om rioolrecht en afvalstof­fenheffing (vast recht). Het bedrag dat voor kwijtschelding in aanmerking komt staat vermeld in de afrekening van Brabant Water. Het is belangrijk deze afrekening bij de aan­vraag te voegen.

Aanvraag (online) regelen

De aanvraag kan tot december 2018 inge­diend worden via een aanvraagformulier. Dit kunt u regelen via www.cranendonck.nl (online regelen). Meer informatie? Neem contact op met het Sociaal team: 14 0495.

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Sint Cornelisplein 11a, Gastel. Verplaatsen voordeur.

Dorpsstraat 41, Soerendonk. Vergroten hoofdgebouw achterzijde.

Dorpsstraat 60, Budel. Bouwen bijgebouw.

Nieuwedijk 7b, Budel. Oprichten bijgebouw.

Verleend

Vennenweg 35, Gastel. Bouwen woonhuis.

Graafschap Hornelaan 6, Budel. Toestemming voor de aanleg van een nieuwe inrit.

Parkdreef 116, Budel-Dorplein. Vervangen garage.

Burg. Van Houtstraat 108, AW Budel. Nieuwbouw woonhuis.

Deken Van Baarsstraat 47a, Budel. Kappen boom.

Duitsestraat ong. Budel (Kadastraal BDL H 925). Bouwen woonhuis.

Fibula 13, Soerendonk. Bouwen woonhuis.

Willem de Zwijgerstraat 2, Budel. Wijzigen gevelpui.

Keunenhoek 31, Budel. Renovatie schuren.

Kijkakkers ong. Maarheeze ( Kadastraal MHZ A 5043). Bouwen woonhuis.

Burgemeester van Houtstraat ong.6021 AW Budel (kadastraal BDL K 1252). Bouwen woonhuis.

Verlenging beslistermijn

Broekkant 52 a, Budel. Bouwen schuilstal.

Sloopmelding

Randweg-Oost 26, Budel. Sloop bijgebouw.

Broekkant 6, Budel. Gedeeltelijk slopen woonhuis.

Hamonterweg 20, Budel-Schoot. Asbestsanering.

Heuvel 7, Budel-Schoot. Asbestsanering.

Molenheide 40, Soerendonk. Asbestsaneren.

Leliestraat 8, Maarheeze. Asbestsanering.

Omgevingsvergunning – van rechtswege

Chijnsgoed 9, Maarheeze. Milieu neutrale melding: wijzigen  luchtwasser en verplaatsen dieseltank.

 
   

 

Militaire oefening

Op maandag 2 juli van 08.00 tot 20.00 uur vindt er een militaire oefening plaats in het kader van een eindoefening voor militairen van de Luchtmobiele Brigade. Er wordt te voet verplaatst over bestaande wegen en paden. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein. Aan deze oefening nemen 24 personen en een helikopter deel en er wordt ondersteunt door 5 militaire wielvoertuigen.

 

Bestemmingsplan in voorbereiding

Herziening supermarkten en parkeren Budel en Maarheeze

Het bestemmingsplan Kom Maarheeze en Kom Budel, herziening supermarkten en parkeren is in de voorbereidende fase. Het bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van de bestaande bestemmingsplannen voor Budel en Maarheeze. In het herzieningsplan worden aan het bestemmingsplan ‘Kom Budel’ regelingen toegevoegd die betrekking hebben op de vestiging van supermarkten. Daarnaast wordt door middel van dit herzieningsplan een actuele parkeerregeling toegevoegd aan de bestemmingsplannen ‘Kom Budel’ en ‘Kom Maarheeze’.

Procedure

Op deze vooraankondiging, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, kan kan niet worden gereageerd. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen worden ingebracht wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgeving wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

Voor meer informatie over bekendmakingen kunt u terecht op onze website: www.cranendonck.nl/bekendmakingen

 

Veel zwerfafval opgeruimd tijdens de speciale les

Groep 6 en 7 van basisschool de Schatkist hebben dinsdag 19 juni bijna 2000 stuks zwerfafval opgeruimd in de omgeving van hun school. Dit was onderdeel van de les over zwerfafval die op alle basisscholen in de gemeente gegeven gaat worden. De gemeente Cranendonck heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil op allerlei manieren bijdragen aan een duurzame samenleving en een beter milieu. Daarom heeft de gemeente een ‘Plan van Aanpak Zwerfafval’. De gastlessen zijn hier een onderdeel van. Daarnaast vallen ook de organisatie van de Landelijke Opschoondag, het ondersteunen van vrijwilligers-initiatieven en de aanpak van zwerfafval op locatie onder het plan van aanpak.

 

Glasvezel in het buitengebied van Cranendonck

Na een succesvolle vraagbundeling waarbij meer dan 50 procent van de inwoners in het buitengebied van Cranendonck zich hebben aangemeld voor glasvezel, komt de aanleg hiervan dichterbij. Mede dankzij de betrokkenheid en het enthousiasme van de ambassadeurs in dit gebied die zich hiervoor zo hard hebben ingezet. Om hen te bedanken werd er op gepaste wijze de eerste geul in de grond gegraven. Aan Wethouder Kuppens de eer om plaats te nemen in de graafmachine.

De ambassadeurs werden 19 juni verwacht bij De Bout in Soerendonk om vervolgens met het hele gezelschap
naar graaflocatie hoek De Moosten – Groenstraat te wandelen. Na de opening van Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf en Frans Kuppens, Wethouder van de Gemeente Cranendonck, werd de geul in het bijzijn van de lokale pers gegraven.

Zowel Wethouder Kuppens als ambassadeur Piet Rooijakkers vinden de komst van het glasvezelnetwerk een goede ontwikkeling en zijn blij verrast door het enthousiasme van de bewoners uit het buitengebied.

Het belang van glasvezel in het buitengebied
Piet Grootenboer onderschrijft het belang van glasvezel buiten de kernen. ‘’Een snelle internetverbinding wordt steeds belangrijker in deze maatschappij waarbij veel meer zaken online geregeld worden. Dankzij de inzet van alle ambassadeurs, belangenverenigingen en alle betrokken partijen kunnen we de vraag naar glasvezel in het buitengebied van Cranendonck gaan beantwoorden.’’

De voorbereidingen zijn in volle gang
Inmiddels staat de teller op 72 procent. Zo’n 432 woningen van de 600 aangeschreven adressen in Cranendonck hebben zich voor de deadline aangemeld voor glasvezel.
Naar verwachting start de aanleg na de bouwvakantie en worden de eerste huishoudens medio november aangesloten op het netwerk. Goed nieuws voor de bewoners in het buitengebied.


Meer informatie
Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl

 
   

 

Verhoogde handhaving in natuurgebied De Looserplas

De Looserplas is een natuurgebied, maar wordt door velen gezien als een recreatiegebied. Er komen veel dagtoeristen die zwemmen en recreëren op het strand. De inrichting van een natuurgebied is niet afgestemd op een recreatiegebied, waardoor er geen voorzieningen aanwezig zijn met betrekking tot bijvoorbeeld hygiëne en afval. Verder is zwemmen ook niet zonder risico vanwege de koude stromingen. Om overlast tegen te gaan en de openbare veiligheid te garanderen is het belangrijk dat regels gehandhaafd worden. Dit betekent dat dagrecreatie niet is toegestaan in natuurgebied De Looserplas en dat hier tegen wordt opgetreden.

Het beheer van De Looserplas is overgegaan naar Natuurmonumenten. Bijzondere opsporingsambtenaren van Natuurmonumenten en de gemeente voeren met grote regelmaat controles uit, en na een korte waarschuwingsperiode, worden ook boetes uitgedeeld.

De Looserplas is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers die op de paden blijven en bezoekers die gebruik willen maken van het hondenlosloopgebied.

 
   

 

Raadsvergadering dinsdag 3 juni
Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 3 juli vindt er een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: http://1706.ropubliceer.nl/

De vergadering is live te volgen via www.webcast.nl/cranendonck

1             Opening / trekking van het stemmingsnummer

2             Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3             Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 juni 2018 en van de commissievergadering van 19 juni 2018

4             Raadsvoorstel: Ingekomen stukken, uitnodigingen en Raadsinformatiebrieven

5             Hamerstukken

5.1          Raadsvoorstel: Kennisnemen van de begroting 2019 – 2022 van de GRSa2 / Portefeuille H. de Wijkerslooth

5.2          Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2019 van de Risse / Portefeuille M. Lemmen

5.3          Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost / Portefeuille H. de Wijkerslooth

6             Raadsvoorstel: Vaststellen van de jaarrekening 2017 gemeente Cranendonck/ Portefeuille F. Kuppens

7             Raadsvoorstel: Vaststellen van de 1e Burap 2018 / Portefeuille F. Kuppens

8             Raadsvoorstel: Vaststellen van de kadernota 2019 / Portefeuille college

9             Raadsvoorstel:  Vaststellen Bestemmingsplan Kom Budel-Schoot en Gastel / Portefeuille F. v.d. Wiel

10           Raadsvoorstel: Privatisering Zuiderpoort / Portefeuille F. Kuppens

11           Raadsvoorstel: Vaststellen visie Sport en Bewegen / Portefeuille M. Lemmen

12           Raadsvoorstel: Ontwikkelperspectief buitengebied (Buitenkans!) / Portefeuille F. van der Wiel

13           Mutatie-overzicht /begrotingswijzigingen raadsvergadering 3 juli 2018

14           Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

14.1       Schriftelijke vraag van de heer H. Beliën namens Pro6 betreffende verlenen lening aan Cranendonckers met een BKR registratie

14.2       Schriftelijke vraag namens Pro6 met betrekking tot de bestuurskosten waarstaatjegemeente

15           Sluiting

 

Concept verkeersbe­sluiten Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders zijn voornemens om een invalide parkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Violierstraat 17 te Maarheeze (ref.nr. 825464) en om een 30km zone in te stellen voor een gedeelte van de Stationsstraat en Moonslaan te Maarheeze (ref.nr. 764244). De stukken liggen vanaf 28 juni voor 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn in te zien op de website van de gemeente Cra­nendonck.

Meer informatie: www.cranendonck.nl/bekendmakingen

 
   

 

Kermis in Budel-Schoot

Op zaterdag 07 juli 2018 start de jaarlijkse kermis van Budel-Schoot en deze gaat door tot en met dinsdag 10 juli 2018.

Attracties

Op het kermisterrein aan het Vogelsplein staan dit jaar de autoscooters, de rupsbaan, de draaimolen, de grijpkranen, het lijntrek- /bussenspel en de fotoschietsalon opgesteld. Ook vind je er de gebakkraam en de suikerwerken met de suikerspin. Tenslotte zijn de vrijwilligers van de Hernieuwde Levenskracht vertegenwoordigd op de kermis, die met het enveloppespel hun maatschappelijke bijdrage leveren aan onze gemeenschap.

Programma

Op kermiszaterdag wordt de kermis op een feestelijke manier met een ballonnendrop geopend om 19.00 uur door wethouder . U bent hiervoor van harte welkom. Bij deze opening zingt Noud van Leeuwen in samenwerking met de schoolkinderen van Budel-Schoot het kermislied bij de feesttent van Jong Nederland.

Op kermiszondag vindt een familieloterij plaats op het kermisterrein. De laatste kermisdag wordt de zogenaamde Dag van de Wereldwijzer georganiseerd.

Wegafsluiting kermis

Alle kermisattracties worden op het grasveld van het Vogelsplein opgesteld. Hiervoor wordt het terrein afgesloten met wegafzettingen (uitgezonderd het bestemmingsverkeer). Vanaf woensdag 04 juli mogen de kermisexploitanten starten met de opbouw van hun kermisattracties.

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Personen / gezinnen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm kunnen in aan­merking komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belas­tingen. Het gaat om rioolrecht en afvalstof­fenheffing (vast recht). Het bedrag dat voor kwijtschelding in aanmerking komt staat vermeld in de afrekening van Brabant Water. Het is belangrijk deze afrekening bij de aan­vraag te voegen.

Aanvraag (online) regelen

De aanvraag kan tot december 2018 inge­diend worden via een aanvraagformulier. Dit kunt u regelen via www.cranendonck.nl (online regelen). Meer informatie? Neem contact op met het Sociaal team: 14 0495.

2 juli informatiebijeenkomst De Groene Zone

Maandag 2 juli vindt in Café-zaal De Wielerbaan, Café-zaal De Wielerbaan, Maarheezerweg 9, 6021CN Budel een informatiebijeenkomst over De Groene Zone plaats. De bijeenkomst start om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) en duurt tot circa 21:00 uur.

Programma

Tijdens deze informatiebijeenkomst informeren we inwoners over deelname aan het project. De bijeenkomsten zijn opgebouwd uit drie onderdelen; na de opening en een korte presentatie van de Coöperatie Cranendonck worden de algemene uitgangspunten en voorwaarden van het project toegelicht. Vervolgens gaat de leverancier in op de techniek en het offertetraject. Als laatste wordt de financiële kant van het project besproken. Na de toelichtingen is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen.

De Groene Zone

Met dit project kunnen huiseigenaren uit de 12 deelnemende gemeenten goedkoop en gemakkelijk zonnepanelen aanschaffen. Inwoners krijgen een aanbod voor een aantal zonnepanelen en een bijbehorende lening. In maximaal 15 jaar lossen ze maandelijks af, tegen een rente van 1,35%. Huiseigenaren die meedoen aan het project worden volledig ontzorgd. Technische kennis en inzet van eigen geld bij de start is niet nodig.

Meer informatie

Meer informatie over het project kunt u vinden op de website, www.degroenezone.nl.

 

 

Laatst aangepast op donderdag 28 juni 2018 07:50

1090 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.