Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
woensdag, 15 augustus 2018 16:10

Cranendonck Actueel week 33

Rate this item
(0 votes)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Zicht 1, Maarheeze: Bouwen carport.

Verleend

Randweg-Zuid ong. Budel: Bouwen loods/kantoor.

Dorpsstraat 15, Budel: Kandelaberen van twee lindebomen.

Fibula ong. Soerendonk: Bouwen woonhuis.

Sloopmelding

Bergbosweg 11a, Budel: Asbestsanering.

Sint Eloystraat 2a, Budel-Dorplein: Asbestsanering.

Wet Milieubeheer - melding

Grensweg 49, Budel: Stoppen met het houden van vee en aanvoer van drijfmest.

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Rijksweg 5 in Budel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat met ingang van donderdag 16 augustus 2018 gedurende zes weken een omgevingsvergunning met een verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken ter inzag ligt voor het bouwen van een stal, gelegen op het perceel Rijksweg 5 in Budel, Sectie K, nummer 931.

Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikkingen met de daarbij behorende aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de beschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan volgens de Algemene wet bestuursrecht tot beroep instellen bij de Rechtbank. Volgens artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als tijdens de beroepstermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ook een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan
Budel-Schoot en Gastel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, dat het bestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ vanaf 16 augustus 2018 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 3 juli 2018 vastgesteld. De plannen zijn ook te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBSG8001-VAS1).

Het bestemmingsplan ‘Budel-Schoot en Gastel’ betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor de beide kernen van de gemeente Cranendonck.

Beroep tegen het bestemmingsplan

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van de bestemmingsplannen kunnen belanghebbenden vanaf 16 augustus 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

1.       Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht.

2.       Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

3.       Belanghebbenden, die beroep instellen tegen eventuele wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

De vastgestelde bestemmingsplannen treden na afloop van de beroepstermijn in werking.

In werking treding

Enkel beroep schorst de inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet, hiervoor dient u als belanghebbende ook een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

                                                                                                                             

Kermis Budel 2018

Van zaterdag 25 augustus t/m woensdag 29 augustus is er weer kermis in Budel. De kermis wordt officieel geopend door wethouder Marcel Lemmen op zaterdag 25 augustus om 19.00 uur bij de Hernieuwde Levenskracht. Er staan meer dan 30 attracties opgesteld in het centrum van Budel centrum en de horeca zorgt voor muziek en gezellige terrasjes. Weekblad De Grenskoerier brengt op woensdag 22 augustus de enige echte kermiskrant uit met daarin interviews, verhalen, promotionele activiteiten en meer.

Aanpassingen in verband met de kermis

1. Wegafsluiting

Vanwege de opbouwwerkzaamheden van de kermisattracties worden de wegen in het centrum van Budel vanaf woensdag 22 augustus om 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

2. Weekmarkt (VERVALLEN)

De weekmarkt van Budel komt op kermismaandag te vervallen.

3. Bushalte

Tijdens de kermisperiode komt de bushalte aan de Deken van Baarsstraat in Budel te vervallen van woensdag 22 augustus t/m woensdag 29 augustus.

4. Glasbakken

De glasbakken op het terrein naast de fietsenstalling van het gemeentehuis aan het Capucijnerplein worden tijdelijk verplaatst naar de hoek, zijde Burgemeester Remmenstraat van het gemeentehuis. 

5. Afvalinzameling

Op donderdag 23 en 30 augustus worden vanaf ongeveer 07.30 uur op het Capucijnerplein en de Markt in Budel de afvalcontainers van de bewoners geleegd door de afvalophaler Renewi.

In verband met de op- en afbouw van de kermis worden de bewoners aan het kermisterrein verzocht de afvalcontainers te plaatsen nabij de wegafzetting(en) van bovengenoemde straten en dus ditmaal niet voor hun pand.

Inloopavond havenontwikkeling Budel-Dorplein

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Haven de Kempen? De gemeente organiseert, in samenspraak, met dorpsraad Dorplein Uniek, een inloopavond. Tijdens deze inloopavond krijgt u de mogelijkheid om uw vragen rondom de ontwikkeling van de haven in Budel-Dorplein-Weert te stellen aan professionals. We gaan graag met u in gesprek!

Waar: De Schakel, Sint Barbaraweg 1, 6024 AR Budel-Dorplein

Wanneer: 20 augustus 2018

Hoe laat: U kunt binnenlopen tussen 19:30 en 21:30 uur

Last modified on woensdag, 15 augustus 2018 21:10