nlenfrdeplroes
donderdag 20 juni 2019 09:08

Cranendonck Actueel week 25

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Dorpsakkers ong. Soerendonk (Kadastraal MHZ B 3396): plaatsen van woonunit

Grensweg 15a, Gastel: brandveilig gebruik

Groenstraat 1m, Soerendonk: bouwen van woning

Verleende vergunningen

Roerdomp 1, Soerendonk: ophogen van dakconstructie van landbouwschuur

Verlenging beslistermijn

Kuilenweg 6, Gastel: bouwen van een garage

Rondven 10, Maarheeze: uitbreiden van kantoorpand

Inrit toestemming verleend
Elzerik 1, Maarheeze: aanpassen van bestaande inrit

Evenementenvergunning verleend

Markt 5, Budel: Budelse Dorpsfeesten op 28 t/m 29 juni 2019

Sloopmelding

Bergbosweg ong. Budel. (kadastraal BDL H 954): asbestsanering

Deken Van Baarsstraat 23, Budel: asbestsanering

Meemortel 30, Budel: asbestsanering

Toom 25, Budel: asbestsanering

Woonwensenonderzoek 'op Schoewet'

Heeft u de komende 2 tot 5 jaar een woonwens in Budel-Schoot? Zoekt u een starterswoning, een appartement, een woning in een hofje of aan de rand van het dorp? Goedkoop of iets duurder? Huur, koop of anders? Dit werd besproken op donderdag 13 juni in De Reinder. Vult u ook ons woonwensonderzoek in. Dit kan nog tot 1 juli. Kijk op www.enqueteviainternet.nl/WBO_Budel_Schoot of haal een papieren exemplaar op in De Huiskamer in De Reinder.

Kermis Soerendonk 2019

Van zaterdag 22 t/m dinsdag 25 juni kunnen de Soerendonkers zich weer vermaken tijdens de jaarlijkse kermis. Wethouder Marcel Lemmen opent zaterdag om 19.00 uur nabij de autoscooters officieel de kermis.

De attracties staan opgesteld op het Jan Maasplein en de Dorpsstraat. Aanwezig zijn o.a. de autoscooters, lunapark, Vulcano Power, grijpkranen, schietsalon, draaimolen, pusher, vuilnisbakkenspel, lijntrekspel, snoep en suikerspin, gebakkraam en visverkoop.

Verder organiseert de Dorpsraad Zurrik in samenwerking met de lokale horeca en de kermisexploitanten diverse activiteiten en zal voor het nodige vertier en drankjes worden gezorgd tijdens de kermis.

Wegafsluiting

Van woensdag 19 t/m woensdag 26 juni wordt de dorpskern afgesloten voor het doorgaande verkeer. Nabij Compen Parket aan de Dorpsstraat wordt de weg afgesloten voor alle verkeer, waarbij betonblokken bij de wegafzetting worden geplaatst. Bij Partycentrum Antoine aan de Dorpsstraat 36 en Damenweg richting kermisterrein wordt de weg afgesloten met betonblokken voor alle verkeer. Deze afsluiting is noodzakelijk vanwege het extra terras van Partycentrum Antoine dat gedeeltelijk op de weg wordt geplaatst. Voor de hulpdiensten en de aanwonenden is de bereikbaarheid gewaarborgd.

Het verkeer komend vanuit Maarheeze wordt ter hoogte van de kruising Molenheide/ Heuvel omgeleid via de Van Schaiklaan. Het doorgaand verkeer komend vanuit Budel wordt ter hoogte van de kruising Dorpstraat/Kruisstraat omgeleid via de Kruisstraat en de Heuvel richting Molenheide.

De Damenweg is enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Mogelijke overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Hiervoor worden diverse verkeersmaatregelen getroffen.

Wegsleepregeling

Voertuigen die fout staan geparkeerd tijdens de kermisperiode worden weggesleept conform de wegsleepregeling die van kracht is.

Locatie woonwagenterrein

De woonwagens van de kermisexploitanten worden tijdelijk gestationeerd op het verhard terrein en grasveld achter gemeenschapshuis D’n Donck.

Afvalcontainers

Op kermismaandag rond 7.30 uur vindt de afvalinzameling door de afvalophaler plaats. De bewoners van de Dorpsstraat moeten er rekening mee houden dat zij hun gft-afvalcontainer op een dusdanige locatie plaatsen dat de afvalophaler deze kan ophalen.

Tijdens de kermisperiode worden de afvalcontainers van het Jan Maasplein tijdelijk verplaatst  naar de hoek van Schaiklaan - de Loop bij de brievenbus.

Verkeersbe­sluit gehandicaptenparkeerplaats Puttenstraat 30 Maarheeze

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juni besloten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de Puttenstraat 30 te Maarheeze (ref.nr. 1003671).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis of op de website van de gemeente Cranendonck.

Raadsvergadering op dinsdag 25 juni 2019

Agenda en uitnodiging

Op dinsdag 25 juni 2019 vindt er een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

De agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl

Agenda

1

Opening / trekking van het stemmingsnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2019 en van de commissievergadering van 11 juni 2019

4

Hamerstukken

4.1

Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering Participatiewet 2018. Portefeuille M. Lemmen.

4.2

Raadsvoorstel: Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding kinderopvang Nieuwedijk 7b te Budel. Portefeuille F. v.d. Wiel.

4.3

Raadsvoorstel inzake contante betalingen aan de publieksbalie

Portefeuille R. van Kessel

5

Raadsvoorstel inzake kostendekkende tarieven leges 2019. Portefeuille F. Kuppens.

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de "Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 en de daarbij behorende tarieventabel 2019 en ROEB-lijst 2019". Portefeuille F. Kuppens.

7

Raadsvoorstel: Kennisnemen van begroting 2020 – 2023 van de GRSA2. Portefeuille F. van Kessel.

8

Raadsvoorstel: Kennisnemen van de primaire begroting 2020 van de Risse. Portefeuille M. Lemmen.

9

Raadsvoorstel: Vaststellen beleidskaders sociaal domein Cranendonck 2019 – 2022. Portefeuille M. Lemmen.

10

Raadsvoorstel: Formeel verzoek Keunenhoek (ong) naast 23 te Budel. Portefeuille F. v.d. Wiel.

11

Mutatie-overzicht - begrotingswijzigingen / Postlijsten Ingekomen Stukken aan de raad raadsvergadering 25 juni 2019

12

Schriftelijke vragen ex artikel 38 Reglement van Orde

12.1

Schriftelijke vraag ex art 38 RvO van de heer Boonen m.b.t. verplaatsing van glasbakken in Maarheeze

13

Sluiting

Waterschap werkt aan een verbeterde omgeving van de Oude Strijper Aa

Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Rond deze 'natte natuurparel' dreigen stukken bos en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk door de hoge stikstofuitstoot. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen.

Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten, zodat de natuur in en rond het water verbetert. Tegelijkertijd neemt ze maatregelen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om zo de effecten van stikstofuitstoot op de kwetsbare natuur te verminderen. Dit doet het waterschap samen met de provincie en andere partners, zoals gemeenten. Gemeente Cranendonck informeert u graag over deze ontwikkelingen in onze gemeente.   

Vasthouden van water noodzakelijk
Om bestand te zijn tegen droge periodes is het noodzakelijk dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor moet de Oude Strijper Aa een natuurlijkere loop krijgen, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. Ook gaat het waterschap de stroomsnelheid in de beek variëren en verhogen. Hoe? Door flauwere oevers, een hogere beekbodem, iets meer slingering of het aansluiten van een vroegere loop. Rondom de stikstofgevoelige bosjes en vennen wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabij gelegen landbouwpercelen. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen. Het ontwerpen en uitvoeren gebeurt  in overleg met alle belanghebbenden, stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik.

Meer weten over dit project? Kijk op www.dommel.nl/algemeen/actueel/werk-in-uitvoering/heeze-leende/strijper-aa.html

Laatst aangepast op donderdag 20 juni 2019 09:11

1044 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.