nlenfrdeplroes
vrijdag 06 november 2020 07:11

Cranendonck Actueel - week 45

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Dorpsakkers ong., Soerendonk: bouwen van woning

Eikenlaan 207, Budel-Dorplein: volière aanbouwen

Poelderstraat 4a, Budel: bouwen van vier kleedlokalen

Ingetrokken aanvragen

Jeroen Boschlaan 4, Budel: gewijzigd uitvoeren van eerder gekregen omgevingsvergunning

Verleende vergunningen

Randweg-Zuid 2, Budel: verbouwing van kantoor

Zitterd ong., Soerendonk: plaatsen van tijdelijke woonunit en aanleggen van oprit

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Bewonersavond en enquête Duurzame Warmte in uw woning

De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we deze overstap, zodat we in 2050 geen CO² meer uitstoten.

Ook in Cranendonck gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar moet zijn. Deze zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen met u, eigenaren en huurders van woningen en vastgoed. Het is een opgave van ons allemaal.

Online bewonersavond

Wilt u meer weten over wat aardgasvrije oplossingen zijn, de keuzes die we moeten gaan maken en de manier waarop we dit gaan doen? Doe dan mee aan de eerste online bewonersavond op maandag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vult u de enquête in?

Wilt u ook invloed uitoefenen op de keuzes in de Transitievisie Warmte? Vul dan de enquête in over Duurzame Warmte in Cranendonck. Deze enquête is vanaf maandag 9 november te vinden op

www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

 

Raadsvergaderingen 9 en 10 november 2020

Op 9 en 10 november vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats. In verband met de begroting is de vergadering verdeeld over twee avonden. Deze vergaderingen starten allebei om 19.30 uur in het gemeentehuis in Budel.

Live volgen

In verband met de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus zijn de vergaderingen niet toegankelijk voor publiek. U kunt de vergaderingen live volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Voorlopige agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie

De bestemmingsplannen kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl

1

Opening / trekking van het stemmingnummer

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Vaststellen van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september 2020 en van de commissievergaderingen van 27 oktober en 3 november 2020

4

Raadsvoorstel: Vaststelling van de programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 – 2024 van de gemeente Cranendonck

Portefeuille F. Kuppens

Tijdens de begrotingsvergadering in 1e termijn op maandag 9 november (aanvang 19.30 uur) krijgen alle fracties de gelegenheid om hun Algemene Beschouwingen op de begroting te houden.

Aansluitend daarop is er ruimte om in te gaan op de thema’s die eerder zijn benoemd tijdens de vergadering van de adviescommissies en om amendementen en moties in te dienen.

In het tweede deel van deze vergadering komt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2021 en de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021 en de daarbij behorende tarieventabel 2021 aan de orde.

Aan het begin van de begrotingsvergadering in 2e termijn op dinsdag 10 november (aanvang 19.30 uur) krijgen fracties eerst de gelegenheid om de eerder ingediende amendementen en moties gewijzigd in te dienen.

Vervolgens krijgt het college de gelegenheid te reageren op de Algemene Beschouwingen en de ingediende amendementen en moties.

Daarna volgt het debat met de fracties en de besluitvorming over de programmabegroting 2021.

5

Raadsvoorstel: Vaststellen van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2021-2025

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel: Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021 en de daarbij behorende tarieventabel 2021

Portefeuille F. Kuppens

7

Sluiting

 

Rectificatie publicatie ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’

In de aankondiging van het ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’ van week 43, stond zowel op de website als in de krant de tekst ontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ genoemd. Dit hoort vanzelfsprekend het ontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’ te zijn.  Op de website is de tekst aangepast. U kunt zich aanmelden voor het online spreekuur op 10 november 2020 vanaf 16.30 via de behandelend ambtenaar Sandu Niessen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ontwerp verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens tot het aanwijzen van een parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Willem II Straat in Budel. De stukken zijn vanaf 30 oktober 2020 voor zes weken in te zien op de website van de gemeente Cranendonck. Meer informatie vindt u op www.cranendonck.nl. U kunt de stukken ook inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14-0495.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat van dinsdag 2 november 2020 tot en met dinsdag 14 december 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’ ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel naast de Keunenhoek 25.

Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer

NL.IMRO.1706.BPBG3068-ONT1.

Een analoog exemplaar is in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14-0495.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

 

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in de vergadering van 14 juli 2020 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ met het bijbehorende collegebesluit is vanaf 12 november 2020 6 weken in te zien via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBSC2003-VAS1. Het plan ligt ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14-0495.

Opnieuw ter inzage

Op 17 augustus 2020 hebben wij eenzelfde publicatie in de Staatscourant gezet. Op dat moment ondervonden wij technische problemen met het publiceren van ruimtelijke plannen. Daardoor moet het plan met bijbehorende stukken opnieuw ter inzage worden gelegd.

Doel van de bestemmingsplanwijziging

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het transformeren van een voormalig winkelpand naar woonstudio’s en het realiseren van een appartementencomplex met ruimte voor 6 appartementen op het achterliggend gebied.

Wijziging

Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn:

In de regels:

  • Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee wordt geborgd dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen enkel verleend kan worden wanneer de bodem schoon is verklaard.

Beroep tegen het wijzigingsplan?

Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  • Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gelezen: 6105 keer

1092 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.