nlenfrdeplroes
vrijdag 20 november 2020 07:18

Cranendonck Actueel - week 47

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Bekendmakingen

Ingekomen aanvragen

Kluisweg 15, Gastel: bouwen van een afdeling voor varkens tussen de bestaande stallen en huisvesten van schapen in de veldschuur

Rakerstraat 6, Maarheeze: renovatie van dak

Stationsweg ong., Budel-Schoot: bouwen van woonhuis

Verleende vergunningen

Stationsstraat 47a, Maarheeze: verbouwing van woonhuis/garage

Grootschoterweg 148, Budel-Schoot: wijziging van kozijn in voorgevel

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze: plaatsen van 2 stuks koelcontainers Logistiek

Sloopmelding

Meierijstraat 25, Budel: asbestsanering

Hub Scholtenstraat 8, Budel: asbestsanering

Kardinaal de Jongstraat 8, Budel: opschonen van vervuilde tuin

Past. Lemmensstraat 2, Budel-Schoot: asbestsanering

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Afval in Cranendonck: hoe werkt het?

Huishoudelijk afval dat goed wordt gescheiden, is beter te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Vanuit de overheid wordt het verminderen van afval gestimuleerd. In Cranendonck is een proef gestart met een tariefzak voor restafval die bewust scheiden stimuleert. Afval is pas restafval wanneer u dat wat u weggooit, niet kwijt kunt in één van de andere afvalstromen.

Goed gescheiden afval is beter te recyclen en te hergebruiken. Zo is het mogelijk om van droog papier bijvoorbeeld nieuwe kranten te maken. Papier dat in aanraking komt met gft-afval, is niet meer goed te verwerken voor nieuwe producten.

Taak van gemeente
Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om huishoudelijk afval in te zamelen. Dit kan door afval op te halen of in te zamelen op openbare locaties in de kernen. In Cranendonck is de keuze gemaakt om huishoudelijk afval op te halen. Afval dat hergebruikt kan worden, kan ingeleverd worden op één of meerdere plaatsen in de verschillende kernen. Ook is het verplicht om als gemeente een grotere centrale verzamelplaats te hebben, een milieustraat. Hier kun je terecht voor bijvoorbeeld bouw- en sloopafval, grof (tuin)afval en Klein Chemisch Afval.

Kosten voor inzameling en verwerking afval
Elk huishouden betaalt voor de inzameling en verwerking van afval via de gemeentelijke afvalstoffenheffing of het reinigingsrecht. De gemeente verdeelt op deze manier de kosten die gemaakt worden onder de inwoners. Niet alle afvalstromen kosten geld om ze af te voeren. In het algemeen geldt dat afval dat gerecycled of hergebruikt kan worden gratis of tegen lage kosten ingezameld wordt. Voor afval dat vervuild is of niet meer hergebruikt kan worden, geldt een hoger tarief. De gemeente betaalt hierover fors meer voor de verwerking. Door afval goed te scheiden, zorgen we er samen voor dat het afvalbeleid betaalbaar blijft.

Wat kan waar?
Dit najaar is er huis-aan-huis een afvalscheidingskaart bezorgd. Daarop staat precies aangegeven welke afvalstromen er zijn en hoe deze ingeleverd kunnen worden. Daarnaast is een speciale afvalwebsite afvalkalender.cranendonck.nl en afval-app. Hier vindt u onder meer de volgende informatie:

  • Wanneer wordt welk type afval opgehaald?
  • Waar kan ik glas, textiel etc. inleveren?
  • Welk afval hoort waar thuis?
  • Wanneer is de Milieustraat open?
  • Waar kan ik de tariefzakken voor het restafval kopen?
  • Wat betaal ik voor het aanbieden van afval?

Vragen over afvalinzameling?
Gemeente Cranendonck werkt samen met Renewi. U kunt bij vragen en opmerkingen over afvalinzameling en het aanvragen of omwisselen van afvalcontainers contact opnemen met Renewi via 0800 22 100 10 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen zorgen we voor minder restafval
Door afval goed te scheiden, merkt u dat u veel minder restafval heeft, waardoor het gebruik van de tariefzak aantrekkelijk wordt. De tariefzak kunt u – net als het PMD afval - elke twee weken aanbieden, de restafvalcontainer wordt één keer per acht weken opgehaald. Voor luiers en incontinentiemateriaal zijn er witte zakken die gratis verkrijgbaar zijn en ingeleverd kunnen worden in speciale inzamelcontainers. Samen zorgen we voor een beter en schoner Cranendonck en bespaart u op de kosten voor afval.

Gratis, huis-aan-huis inzameling

Gratis, zelf wegbrengen

Tegen betaling, huis-aan-huis inzameling

Tegen betaling, zelf wegbrengen

Papier

Textiel

GFT (keuken en tuinafval):
gratis van 26 oktober tot en met 31 december 2020)

Grof tuinafval

PMD (plastic, metaal en drankkartons)

Luiers en incontinentiemateriaal

Restafval:
via tariefzak, grijze container

Glas (glasbak) en vlakglas (Milieustraat)

Grofvuil

Klein Chemisch Afval

Bouw- en sloopafval

Olie

Electrische apparaten

Oud ijzer/metalen

 

Commissievergadering 1 december 2020

Op dinsdag 1 december 2020 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur in de zaal Baronie Cranendonck in het gemeentehuis in Budel.

In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen.

Praat met de raad! Aanmelden & meepraten

Door de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen kunnen worden uitgenodigd of zich aanmelden om mee te praten tijdens de bespreking van een onderwerp in de vergadering van de adviescommissie. Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering. Voor meer informatie of om u aan te melden voor het mee praten tijdens de vergadering neemt u contact op met de griffier Peer-Jan Bemelmans via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0495-431134.

Live volgen

De vergadering is live te volgen via www.cranendonck.nl/webcast

Agenda

Onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de meest actuele agenda en bijbehorende stukken op www.cranendonck.nl/raadsinformatie

1

Opening

2

Vaststelling van de agenda van deze vergadering

3

Spreekrecht

4

Raadsvoorstel: Instemmen met het formeel verzoek om medewerking te verlenen aan de partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve van

de ontwikkeling van het AZC

Portefeuille M. Lemmen

5

Raadsvoorstel: vaststelling Controleprotocol 2020 met bijbehorende normenkader

Portefeuille F. Kuppens

6

Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Neerlanden II Maarheeze

Portefeuille F. v.d. Wiel

7

Regionale Samenwerking

8

Rondvraag

9

Sluiting

Bestemmingsplannen

Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Verpachting landbouwgrond

Vanaf 1 januari 2021 gaat de gemeente Cranendonck landbouwgrond verpachten. Inschrijving is op basis van de hoogst ingeschreven prijs per hectare. De inschrijving start op 16 november 2020 en sluit op 15 december 2020 om 16.00 uur.

Pachtovereenkomst
De gemeente laat voor de betreffende blokken door haar pachtbeheerder Arcadis Nederland B.V. een pachtovereenkomst opstellen die wordt ingeschreven bij de Grondkamer. Deze overeenkomst is een geliberaliseerde pachtovereenkomst van los land.

De pachtperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. In afwijking van de in 2012 vastgestelde pachtnotitie wordt daarna géén nieuwe pachtperiode meer aangeboden op basis van deze inschrijfprocedure.

Inschrijving
Heeft u interesse in één of meerdere van de beschikbare blokken? Download dan het inschrijfformulier op onze website:
www.cranendonck.nl/pacht

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 16 november 2020 inschrijven voor een zelfgekozen bedrag in hele euro’s per hectare. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u uiterlijk tot 15 december 2020 16.00 uur in een gesloten envelop persoonlijk afgeven aan de balie van notariskantoor op de Laak, ’t Inne 2 te 6021 DA Budel. Inschrijfformulieren die na deze datum en/of op andere wijze zijn binnengekomen, worden niet in behandeling genomen. Na overhandiging van uw inschrijving ontvangt u van de notaris een ontvangstbevestiging met daarop de datum van ontvangst, een paraaf en een stempel van het notariskantoor.

Werkwijze gunning
Uw inschrijving is niet vrijblijvend. Wanneer u een inschrijfformulier indient, bent u bij gunning verplicht de pachtovereenkomst te ondertekenen. Op 16 december 2020 om 15.15 uur opent notaris mr. Th.H.J.M. op de Laak de gesloten enveloppen met inschrijfformulieren op het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus dit jaar niet openbaar bij te wonen. De opening van de formulieren is wel live te volgen via
www.cranendonck.nl/webcast. Alle inschrijvers krijgen nadien schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving.

Kosten
Bij gunning (en dus het aangaan van een overeenkomst) zijn onderstaande kosten voor rekening van de pachter:

  • 50% van de op het perceel drukkende waterschapslasten;
  • Inschrijvingskosten van de overeenkomst bij de grondkamer (€ 132,- per contract, tarief 2020).

Informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren op maandag, woensdag of donderdag contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via telefoonnummer 0495-431243. Of per e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijfformulieren en informatie over de te verpachten percelen, inschrijvingsvoorwaarden, voorbeeld standaardovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt u op de website van de gemeente Cranendonck: www.cranendonck.nl/pacht. U vindt de stukken onder het kopje “Downloads”. Leest u liever de informatie op papier? U kunt tijdens de openingstijden van notariskantoor op de Laak aldaar alle stukken inzien.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

Vanaf donderdag 26 november 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’ zes weken ter inzage. De plannen zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3068-ONT1).

Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel naast de Keunenhoek 25.

Een analoog exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. Maak van tevoren telefonisch een afspraak om het plan in te zien via 14-0495.

Zienswijze
Op het ontwerp bestemmingsplan kan iedereen gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het online formulier. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor vooraf telefonisch een afspraak via 14-0495. Het online formulier en meer informatie over de verdere procedure vindt u op onze website 
www.cranendonck.nl/bpprocedures

 

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen – Tijdelijk gebruik azc Nassau-Dietzkazerne

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij besloten hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor een omgevingsvergunningaanvraag op het perceel Randweg-Oost 32 in Budel. De aanvraag betreft het voortzetting van het gebruik van Nassau-Dietzkazerne als AZC voor een termijn van maximaal 10 jaar. Alsmede de realisatie van een aanbouw ten behoeve van een tijdelijk GGD-gebouw voor TBC-screening, het plaatsen van een unit en het verplaatsen van de portiersloge.

De aanvraag, het besluit omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen (Wnb) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Maak van tevoren telefonisch een afspraak om de stukken in te zien via 14-0495.

Het besluit wordt op 20 november 2020 ter inzage gelegd. Tegen het besluit kan binnen zes weken vanaf de dag na ter inzagelegging beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch.

Gelezen: 6211 keer

1079 reacties

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.