nlenfrdeplroes
vrijdag 05 augustus 2022 07:19

Cranendonck Actueel – week 31 Aanbevolen

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 

Oud papier wordt op 13 augustus in deel van Budel niet opgehaald

Vrijwilligers van ’t Bösselke in Budel halen op zaterdag 13 augustus in een deel van Budel géén oud papier op. Helaas zijn er vanwege de vakantie te weinig vrijwilligers beschikbaar. Ook het bedrijf dat afval inzamelt in onze gemeente, heeft onvoldoende personeel beschikbaar om deze inzameling eenmalig over te nemen.  

In welke straten wordt er geen oud papier ingezameld?
Bekijk het overzicht (afbeelding) in welke straten in Budel het oud papier niet wordt opgehaald. Hieronder treft u ook een opsomming van alle straten waar het oud papier niet wordt opgehaald:

Adr. Groenewegenlaan, Asbroekweg, Berg, Bergakkers, Bergbosweg, Cranendoncklaan, De Akkerwinde, De Bonkelaar, De Boterbloem, De Heggewikke, De Leeuwebek, De Pinksterbloem, Driebokstraat, Europalaan-Zuid, Graafschap Hornelaan, Herenstraat, Hufkesstraat, Jeroen Boschlaan, Jan Maasstraat, Kempenlandstraat, Looierijstraat, Meierijstraat, Molenstraat, Peellandstraat, Rembrandtlaan, Rubenslaan, Toom, Vincent van Goghlaan, Voorterdijk, Wollenhoekstraat.

 

 

Plattegrond met deel/straten van Budel waar het oud papier niet wordt opgehaald.

Eerstvolgend inzamelmoment: 10 september
De eerstvolgende inzameling in bovenstaande straten is op zaterdag 10 september vanaf 13.30 uur.
Let op: voor alle andere straten in Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze en Soerendonk is er geen wijziging in de (huis-aan-huis) oud papierinzameling in augustus. Hier wordt het oud papier dus volgens planning opgehaald.

Altijd op de hoogte zijn van de inzamelmomenten?
De inzameldagen zijn ook te raadplegen op de digitale afvalwijzer via afvalkalender.cranendonck.nl of op de app ‘Afvalkalender Cranendonck’. U kunt uw oud papier ook gratis inleveren op de milieustraat, Rondven 34-36 in Maarheeze. Bekijk de openingstijden van de milieustraat op cranendonck.nl/milieustraat.

Minder verplichtingen voor subsidie woningisolatie
Via de ISDE-subsidie kunnen woningeigenaren subsidie ontvangen voor het isoleren of gasloos verwarmen van hun huis. Tot voor kort was het een voorwaarde dat er twee maatregelen tegelijk werden genomen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Bijvoorbeeld het gelijktijdig isoleren van het dak en het aanschaffen van HR-glas, of het plaatsen van een hybride warmtepomp in combinatie met spouwmuurisolatie.

Binnen de nieuwe regeling is één isolatiemaatregel voldoende om subsidie te kunnen ontvangen. Deze subsidie kunt u wel pas na 1 januari 2023 aanvragen (en na die datum ontvangen), maar de nu uitgevoerde klussen worden hiermee wel voordeliger.

Meer informatie

Isolatie helpt om de energierekening onder controle te houden en je dus te wapenen tegen een kostbare winter. Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde of ons energieloket https://regionaalenergieloket.nl/cranendonck.

Bekendmakingen

 

Nota bodembeheer en bijbehorende bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeente Cranendonck

Burgemeester en wethouder van Cranendonck maken, overeenkomstig artikel 49 besluit bodemkwaliteit, bekend dat het ontwerp van de Nota bodembeheer met bijbehorende bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart van de gemeente Cranendonck ter inzage ligt.

Nota bodembeheer

Het doel van de nieuwe Nota bodembeheer is het geven van concrete richtlijnen voor een duurzaam beheer van de bodem en het scheppen van heldere kaders. De uitgangspunten hierbij zijn:

  • - Het voorkomen van bodemverontreiniging;
  • - Het Stand-still-principe, de gemiddelde kwaliteit van grond wordt niet slechter;
  • - Het faciliteren van grondverzet binnen de gemeente zonder uitgebreid bodemonderzoek;
  • - Het beperken van onderzoeksinspanning bij bouwen en planontwikkelingen;
  • - Het verminderen van kosten en administratie lasten voor gemeente, particulieren en bedrijven bij grondverzet en saneringen.

Inzage

De Nota bodembeheer met bijbehorende kaarten liggen 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. Wij adviseren u het besluit en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken.

Bekendmaking voornemen tot aangaan transactie m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed
De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, via het Gemeentenieuws in het HAC Weekblad en op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

Voorgenomen vestiging recht van opstal t.b.v. Delta Fiber Netwerk B.V. voor het realiseren van 5 POP-stations t.b.v. de aanleg van een glasvezelnetwerk

 

Aanleiding en motivatie:

De gemeente Cranendonck is voornemens om op de percelen:

1.       Objectnaam: MZ-01,

locatie: Philipsweg t.h.v. El Pinar, Maarheeze, kadastraal bekend gemeente MHZ00, sectie B, nummer 1544 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2; en

2.       Objectnaam: SRDK-01,

locatie: Praatsveld, Soerendonk, kadastraal bekend gemeente SRD00, sectie B, nummer 3222 (gedeeltelijk), perceelgrootte ca. 13 m2; en

3.       Objectnaam: SRDK-02,

locatie: Gravenkasteel t.h.v. Kouwbergen, Soerendonk, kadastraal bekend gemeente MHZ00, sectie G, nummer 1332 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2; en

4.       Objectnaam: BDS-01,

locatie: Parkeerterrein Parallelweg, Budel-Schoot, kadastraal bekend gemeente BDL02, sectie D, nummer 5911 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 32 m2; en

5.       Objectnaam: BDL-02,

locatie: Randweg-Zuid t.h.v. Fabrieksstraat, Budel, kadastraal bekend gemeente BDL02, sectie L, nummer 1602 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2,

een recht van opstal te verlenen aan Delta Fiber Netwerk B.V. , ten behoeve van de realisatie van een glasvezelnetwerk. Naar het oordeel van de gemeente is Delta Fiber Netwerk B.V. redelijkerwijs als enige serieus gegadigde voor de vestiging van een recht van opstal op deze percelen gemeentegrond aan te merken. De motivatie en de criteria hiervoor zijn als volgt:

  • De gemeente acht het wenselijk dat een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, omdat daarmee haar inwoners de (aanvullende) mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie.
  • Voor die aanleg is het nodig om meerdere zogenoemde Points of Presence (POP-stations) te plaatsen, die fungeren als verdeelstation waar vandaan de huishoudens worden aangesloten op het glasvezelnetwerk.
  • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft aantoonbaar ervaring met de aanleg van glasvezelnetwerken groter dan 5 kilometer.
  • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft als enige partij een instemmingsaanvraag ingediend voor het tracé en één of meer onderhavige POP-stations voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor de kernen Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Soerendonk en enkele wijken van Budel en Maarheeze.
  • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft eerder een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Cranendonck, met daarin afspraken over projectleges in relatie tot een kostendekkende begroting voor de gemeentelijke werkzaamheden, kwaliteitseisen voor de uitvoering en de wijze van toezicht.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de overeenkomst tot het vestigen van 5 rechten van opstal, namelijk Delta Fiber Netwerk B.V. De gemeente komt daarbij overigens een ruime mate van beleidsvrijheid toe.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieus gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie middels een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de gemeente moet u de gemeente direct op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.

De termijn van 20 werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente hanteert deze handelswijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van 20 werkdagen en nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de projectleider glasvezel Paul Nagtegaal via telefoonnummer 140495 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Bekendmakingen

Intrekken aanvraag
Sepulchrestraat 176, Budel-Dorplein: Vervangen hekwerk

Omgevingsvergunning aangevraagd
Randweg-Zuid 19, Budel: Uitbreiding bedrijfsruimte en uitbreiding kantoor Randweg-Zuid 19 Budel
BDL02L01570: Bouwen prefab woning Dammerstraat 5
Rubenslaan 1, Budel: Opvang Oekraïners
Willem de Zwijgerstraat 34, Budel: Verduurzamen woning
Marialaan 59, Budel-Dorplein: Sloop bouwwerk
MHZ00A05223: 2 nieuwbouw bungalows te Maarheeze
MHZ00A05222: 2 nieuwbouw bungalows te Maarheeze
Oranje Nassaulaan 5, Maarheeze: Verbouwing woonboerderij

Verlengen beslistermijn
BDL02G00664: Het plaatsen van een Heiknuuterbeeld op de locatie Prinses Irenestraat ong. (in het plantsoen)
Hoofdstraat 77, Budel-Dorplein: Het vervangen van de bestaande aanbouw bij een rijksmonument

Vergunning verleend
SRD00B03036 (Goorstraat, Soerendonk): Woonunit
BDL02K01487: Hekwek AZC Budel

Vergunning geweigerd
De la Minestraat 11, Budel: Verbouwing kantoor

Buiten behandeling gelaten
Weth. Lammersplantsoen 2, Budel-Schoot: Verplaatsen van de schutting en oprit

Ontwerp bestemmingsplan Hoenderstraat 5, 7 en 9 te Budel
Van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met donderdag 15 september 2022 kunt u het ontwerp bestemmingsplan “Hoenderstraat 5, 7 en 9 te Budel” inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat over het deels wijzigen van de bestemming ‘Recreatie’ in ‘Wonen’ en het realiseren van een bedrijfswoning en twee recreatiewoningen in het cultuurhistorisch waardevolle pand Hoenderstraat 7 te Budel.  Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op de hiervoor genoemde ontwikkeling. De beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage. 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Reageren
Op het ontwerp kan eenieder van 5 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Ontwerp bestemmingsplan Het Laar 20, 22 en 22a te Maarheeze
Van vrijdag 5 augustus 2022 tot en met donderdag 15 september 2022 kunt u het ontwerp bestemmingsplan “Het Laar 20, 22 en 22a te Maarheeze” inzien dat door het college van B&W is vrijgegeven. Dit bestemmingsplan gaat over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ in ‘Bedrijf-niet agrarisch’ waarmee een bedrijf dat ter plaatse opslagunits verhuurt, mogelijk wordt gemaakt.  Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Met de initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten, gericht op de hiervoor genoemde ontwikkeling. De beschrijving van deze overeenkomst ligt gelijktijdig ter inzage. 

Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren u het nieuwe plan en de officiële bekendmaking te raadplegen via onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures. Deze versies zijn juridisch bindend. Op het gemeentehuis ligt ook een papieren exemplaar ter inzage. Maak voor inzage op het gemeentehuis een afspraak via 14-0495.

Reageren
Op het ontwerp kan eenieder van 5 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Hoe u dat eenvoudig online regelt, leest u op onze website www.cranendonck.nl/BPprocedures.

Zo weet u ervan!
Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderings-service van de overheid op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Gelezen: 290 keer Laatst aangepast op vrijdag 05 augustus 2022 08:54

Laat een reactie achter

De redactie houdt het recht alle opmerkingen zonder mededeling te verwijderen.