nlenfrdeplroes

Warning: Creating default object from empty value in /srv/home/maarheezenu/domains/maarheeze.nu/htdocs/www/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
Regionaal nieuws

Regionaal nieuws (1614)

vrijdag 20 januari 2023 15:47

Cranendonck Actueel - week 3

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

gemeentehuis Crnendonck

Nieuw: het Zakelijk Energieloket van Cranendonck

Wil jij als ondernemer, instelling of organisatie in Cranendonck je bedrijfspand verduurzamen? Ga
dan naar het nieuwe platform: zakelijk.regionaalenergieloket.nl/cranendonck. Hier vind je alle
informatie om dit zo slim mogelijk aan te pakken: van energie besparen, subsidies,
financieringsmogelijkheden tot wetten, regels én meer.
 
Daarnaast goed om te weten: vakspecialisten in Cranendonck die actief zijn op het vlak van
verduurzaming kunnen hun diensten ook via dit nieuwe, zakelijk loket aanbieden.
 
Ontdek hoe je jouw bedrijfspand stap voor stap verduurzaamt:
Ga naar zakelijk.regionaalenergieloket.nl/cranendonck
 
 
Fietsknooppunten Cranendonck aangepast
 
Het fietsnetwerk, met de bekende knooppunten-bordjes, in Cranendonck wordt aangepast.
Routebureau Brabant voert, in opdracht van de gemeente Cranendonck, de komende periode een
verbeterslag door in de knooppunt-fietsroutes. Er worden meerdere nieuwe trajecten en
knooppunten toegevoegd en sommige bestaande trajecten worden aangepast. Er zijn hierdoor straks
meer keuzemogelijkheden voor het maken van een fietsroute in Cranendonck. Daarnaast worden
bezienswaardigheden en horecabedrijven beter in het fietsknooppuntensysteem opgenomen.
 
Nieuwe panelen en werkzaamheden
De werkzaamheden worden komende periode uitgevoerd en zijn dit voorjaar gereed.
Er worden ook nog nieuwe panelen bij de knooppunten geplaatst met daarop een overzichtskaart
van het aangepaste knooppuntennetwerk. In het voorjaar verschijnen ook nieuwe fietskaarten van
De Groote Heide en Routebureau Brabant met daarop het actuele netwerk.
Fietsers die voor hun route gebruik willen maken van de knooppunt-fietsbordjes kunnen in deze
periode overlast ervaren door de werkzaamheden. Hiervoor wordt begrip gevraagd.
Mensen die in 2022 een knooppunten-fietskaart van De Groote Heide hebben gekocht kunnen deze
bij VVV Cranendonck kosteloos omruilen voor de nieuwe geactualiseerde kaart van De Groote Heide
wanneer deze is verschenen.
 
 
Indienen aanvraag voor aanwijzing lokale omroep tot 4 mei
 
De aanwijzing van RTV Horizon als lokale omroep in Cranendonck en Heeze-Leende verloopt in 2023.
Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale omroep voor de gemeente
Cranendonck na 4 november 2023, dienen voor 4 mei 2023 een aanvraag in te dienen bij het
Commissariaat voor de Media.
 
Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Zo’n omroep moet door
het Commissariaat voor de Media worden aangewezen als lokale publieke media-instelling. Een
 aanwijzing als lokale publieke media-instelling geldt voor vijf jaar. In deze periode kan er in principe
geen andere lokale omroep voor die gemeente worden aangewezen.
 
Op 16 oktober 2018 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Publieke Lokale
Samenwerkende Radio (RTV Horizon) aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de
verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck. Dit was
voor een periode van vijf jaar en eindigt op 4 november 2023. RTV Horizon is hiervan op de hoogte
gesteld. Uiteraard kan ook RTV Horizon weer een nieuwe aanvraag indienen voor de jaren 2023-
2028.
 
Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale omroep voor de gemeente
Cranendonck, dienen voor 4 mei 2023 een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de
Media. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website: Lokale omroep beginnen |
Commissariaat voor de media (cvdm.nl)
 
 
Bekendmakingen
 
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Burg. Van Houtstraat 54 Budel: Kappen van een boom
2. Meemortel ong. Budel: Oprichten tijdelijke woonunit
 
Verleende vergunningen:
1. Rubenslaan 1 Budel: het tijdelijk wijzigen van het gebruik van een bestaand gebouw t.b.v. de
opvang van Oekraïense vluchtelingen
2. Randweg-Zuid ong. Budel: het rooien van 35 Aesculus (Paardenkastanje)
 
Verlenging beslistermijn:
1. Boschdijkdwarsstraat 2a Budel: Uitbreiding woonhuis
2. Het Laar 13 Maarheeze: Bouwen van een loods
 
 
Concept agenda CR Adviescommissie
Datum                        24-01-2023
Tijd                             19.30 - 22.30
Locatie                       CR Raadzaal
Voorzitter                    Carina Gimblett
Toelichting                   •  Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
                                    • De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
                                    • De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
                                    • Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar ruimtelijkeplannen.nl
 
1 Opening
 
2 Vaststelling van de agenda van deze vergadering
 
3 Rondvraag
 
4 Spreekrecht
 
5 Raadsvoorstel Zienswijze MRE Samenwerkingsakkoord 2023-2026 (poho M.Lemmen)
 
6 Raadsvoorstel: Koersdocument Sport: 'Iedereen doet mee! 2023-2030' (poho M. Lemmen)
 
7 Bespreekstuk: mededeling poho R. van Kessel inz. flexibilisering asielketen
 
8 Bespreekstuk: RIB actieplan bestaanszekerheid
 
9 Bespreekstuk: Informatiebrief terugkoppeling uitkomsten BO MIRT
 
10 Bespreekstuk: RKC Aanbiedingsbrief + Onderzoek WOB 2022
 
11 Bespreekstuk: Initiatiefvoorstel Extra inzet armoedebestrijding
 
12 Bespreekstuk: mededeling poho M. Lemmen inz. huisvesting basisscholen BD en BS
 
13 Regionale samenwerking
 
14 Sluiting
 
 
 
Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven.
Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te
schorten. De personen worden geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn
vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend
Waarheen).
 
Naam                     Geboortedatum      Adres                                     Datum besluit
 
Migchels, Wilco Wilhelmus
Petrus Johannes    28-02-1990             Instraat 16 6021 AC Budel    16-12-2022
 
Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en
betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor
vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks
herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid
2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking
‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.
 
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken
bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt
aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 
 
In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;
- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van het bezwaar;
Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.
 
Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens
uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige
voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek
toekent, is het besluit opgeschort.
 
Meer weten?
Belt u dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via e-mail,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 
Bekendmaking voornemen tot aangaan transactie m.b.t. gemeentegrond
en/of gemeentelijk vastgoed
 
De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-
gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, via deze pagina in HAC Weekblad
(Gemeentenieuws) en op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.
 
Aankondiging voorgenomen vestiging recht van opstal t.b.v. Tennisclub Maarheeze
Objectinformatie:
Adres: nabij Romrijten 10 te Maarheeze
Perceel: gemeente Maarheeze sectie B nummer 1602 gedeeltelijk (hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: ca. 600 m².
 
Aanleidn doel van deze aankondiginging 
De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om op
het Perceel een recht van opstal te verlenen aan Tennisclub Maarheeze (hierna: “de Club”), ten
behoeve van de aanleg en het houden en instandhouden van padelbanen. Ten aanzien van de
voorgenomen transactie met de Club wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende
mate van openbaarheid te betrachten.
 
Motivatie
De motivatie van de Gemeente is als volgt:
 
 Het Perceel maakt onderdeel uit van het tenniscomplex en vormt daarmee één geheel;
 Het tenniscomplex is reeds in gebruik bij de Club, waardoor het tenniscomplex tezamen met het
Perceel als één geheel geëxploiteerd kan worden door de Club;
 Het Perceel is gesitueerd op een bestaande tennisbaan die reeds door de Club in gebruik was.
 
Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat de Club als enige serieuze gegadigde in
aanmerking komt voor een recht van opstal op het Perceel.
 
Reageren
Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook
als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen
twintig (20) werkdagen na 20 januari 2023, zijnde de dag van deze publicatie, een kort geding tegen
dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant.
Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de
hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten
overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel.
 
De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de
gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht
tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding
of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De
Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van
de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding
heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan
contracteren zoals voorgenomen.
 
Nadere inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Monique Bessems, via telefoonnummer 0495-
431246 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021
(ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

hennepkwekerij

 

Burgemeester Van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft besloten om een woning aan deParallelweg te Budel-Schoot tijdelijk te sluiten nadat door de politie op 7 december 2022 tweehennepkwekerijen werden aangetroffen in de schuur bij de woning.

Tijdelijke sluiting
De woning en het bijbehorende erf aan de Parallelweg te Budel-Schoot zijn op 17 januari 2023 gesloten
voor de duur van drie maanden tot 17 april 2023. Tot 17 april 2023 is het verboden om het perceel en
de woning te betreden. Met deze sluiting wil de gemeente Cranendonck een eind maken aan
drugsgerelateerde activiteiten op deze locatie.
 
Wet Damocles
De sluiting vindt plaats op basis van artikel 13b van de Opiumwet en vastgesteld gemeentelijk beleid.
Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de
mogelijkheid drugspanden te sluiten.
 
Meld drugsoverlast
Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. Gemeente Cranendonck en de politie gaan dit zoveel
mogelijk tegen. Hulp van inwoners is hierbij onmisbaar. Ervaart u drugsoverlast of heeft u een
vermoeden van druggerelateerde criminaliteit? Neem dan contact op met de politie via
telefoonnummer 0900 - 8844. Liever anoniem? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via
0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt meldingen door naar de politie.
Laatst aangepast op donderdag 19 januari 2023 11:55
vrijdag 13 januari 2023 10:52

Cranendonck Actueel week 2

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 gemeentehuis Crnendonck

Nieuwe isolatieactie van start!

Steeds meer inwoners kiezen ervoor om hun woning te isoleren. Hierdoor blijft de woning warm in
de winter en koel in de zomer. Daardoor woon je prettiger en gebruik je minder energie. Zo kun je
tot honderden euro’s per jaar op je energierekening besparen en het klimaat helpen. De gemeente
start daarom opnieuw een actie voor vloer-, bodem-, spouwmuur- en dakisolatie voor
woningeigenaren. Door de aankoop te bundelen kunnen bewoners isolatiematerialen aanschaffen
tegen een scherpere prijs.
 
De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Technische specialisten van het
Regionaal Energieloket hebben verschillende installateurs in de regio bekeken. Op basis van prijs,
kwaliteit, ervaring en beschikbaarheid is de beste installateur gekozen die de installaties zal
uitvoeren.
 
Online informatiebijeenkomst op woensdag 1 februari om 19.30 uur
Ter voorbereiding op de actie wordt een informatiebijeenkomst
georganiseerd. Je kunt je hiervoor via je computer, tablet of telefoon
aanmelden. Een stap voor stap uitleg hoe je online kunt deelnemen staat op
regionaalenergieloket.nl/acties. Of scan de QR-code hiernaast. Tijdens deze
informatiebijeenkomst zal de isolatieactie verder worden toegelicht en
kunnen bewoners hun vragen stellen aan de gemeente, het Regionaal
Energieloket en de installateur.
 
Vrijblijvend inschrijven voor de isolatieactie
Na de informatieavond is het tot en met 13 oktober vrijblijvend mogelijk om je in te schrijven voor de
isolatieactie. Vanwege de drukte in de isolatiesector is er plaats voor een beperkt aantal
inschrijvingen binnen deze actie, dus zorg dat je er snel bij bent. Bewoners die zich hebben
ingeschreven ontvangen een uitnodiging om een woningopname in te plannen met de installateur.
Tijdens deze woningopname zal de installateur advies geven over geschikte isolatiemaatregelen.
Hierna ontvangen bewoners een persoonlijke offerte en kunnen zij besluiten of ze meedoen met de
actie.
 
Inschrijven voor de actie kan via regionaalenergieloket.nl/acties
 
 
Militaire oefening
Van 16 t/m 20 januari 2023 vindt er weer een geplande militaire oefening plaats in gemeente
Cranendonck. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding en training voor militairen van
de Koninklijke Landmacht. De militairen gaan diverse verkennings- en bewakingstaken uitvoeren. Dit
doen ze te voet en met voertuigen, voornamelijk in de nacht.
 
Voor algemene klachten, waarbij geen sprake is van schade, kun je contact opnemen met de Sectie
Communicatie van 13 Lichte Brigade via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Is er door de oefening
schade ontstaan? Meld dit dan - onder vermelding van de militaire eenheid (zoals kenteken voertuig,
datum en tijd, plaats, soort schade, etc.) - aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie
 
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel nr.: 030-2180420
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Slijpwerkzaamheden aan het spoor
In de nacht van 17 op 18 januari vinden er slijpwerkzaamheden aan het spoor plaats. Meer
informatie hierover vind je op www.prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt. Ook
kun je op werkdagen contact opnemen met Prorail via 0800-7767245.
 
Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:
1. Sterkselseweg 17 Maarheeze: OBM + MER notitie
2. Sint Josephstraat 128 Budel-Dorplein: uitbreiden woning
3. Groenstraat 16 Soerendonk: tijdelijke ontwikkeling
4. Den Engelsman 25 Maarheeze: oprichten industriehal
5. Past. Verbakelstraat 11 Budel-Schoot: aanvraag plaatsen zonnepanelen
6. Bospad ong. Soerendonk: ontheffing paardenbak
 
Verleende vergunningen:
1. Den Engelsman 1 Maarheeze: het plaatsen van een tijdelijke opslagruimte
2. Wethouder Lammersplantsoen ong. Budel: kappen van 12 lindes
 
Verlenging beslistermijn:
1. Hoogstraat 11 Gastel: het realiseren van een mantelzorgwoning
2. Stationsweg 91 Budel-Dorplein: het transformeren van een bestaand pand naar 4 woningen
3. De Romrijten 8 Maarheeze: plaatsen tijdelijke mast L.37254 Maarheeze
4. Gastelseweg 15 Budel: het wijzigen van de gevels van de bestaande woning
5. Hoofdstraat 78 Budel-Dorplein: renovatie Hoofdstraat 78 Budel-Dorplein
6. Fabrieksstraat 104 Budel: aanvraag inritten
Laatst aangepast op vrijdag 13 januari 2023 10:58
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

lagere school

 

College zet in op tijdelijke huisvesting op locatie basisschool De Wereldwijzer in Budel-Schoot

Vanuit de doelstelling leefbaarheid in de kleine kernen en het behoud van
maatschappelijke voorzieningen in de dorpen speelt al enige tijd het
huisvestingsvraagstuk van de basisscholen in Budel-Dorplein en Budel-Schoot. Vele
groepen zijn hierbij betrokken. Om dit vraagstuk binnen een bredere ontwikkeling op
te kunnen gaan pakken, heeft het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Cranendonck besloten om in te zetten op tijdelijke huisvesting van beide
scholen op de locatie basisschool ‘De Wereldwijzer’ in Budel-Schoot.
 
Dit betekent dat vanaf de start van het nieuwe schooljaar de circa 115 leerlingen van
basisschool Sint-Andreas en De Wereldwijzer gezamenlijk les gaan krijgen in het
schoolgebouw in Budel-Schoot. Het gebouw beschikt over 9 lokalen waarvan er momenteel
enkele leeg staan. De locatie De Wereldwijzer zal door de gemeente gebruiksklaar gemaakt
worden zodat alle leerlingen na de zomervakantie kunnen worden ontvangen.
 
Voor de invulling van de vraag waar de definitieve locatie komt van de nieuwe school gaat
het college samen met de inwoners en andere betrokkenen in breder perspectief kijken met
als doel maximale leefbaarheid in de kernen Budel-Schoot en Budel-Dorplein.
Laatst aangepast op donderdag 12 januari 2023 15:48
dinsdag 10 januari 2023 08:52

Bericht namens politiecranendonckheezeleende

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 themachat

Ben jij - tegen je zin - lastiggevallen, betast of gedwongen tot seks? En durfde je daar niets van te zeggen omdat je je schuldig voelde?

Weet: degene die over de grens gaat, is verantwoordelijk. Niet degene die het overkomt!

Praat erover en deel je verhaal met ons. Dat kan op woensdag 11 januari van 19.00 tot 21.00 uur via de speciale chat Zeden van www.vraaghetdepolitie.nl #seksueelmisbruik #sexting #grooming #intimidatie #chantage #vraaghetdepolitie #vhdp #zeden

Laatst aangepast op dinsdag 10 januari 2023 08:55
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 bouw

Informatiebijeenkomst ‘Samen bouwen in de gemeente Cranendonck middels Collectief ParticulierOpdrachtgeverschap (CPO)’.

SAMENBOUWEN.IN is een consumentenplatform dat zich er met haar ambassadeurs voor inzet om
op verschillende plekken in Nederland woningen naar wens van de toekomstige bewoner(s) te
ontwikkelen en realiseren. Wij komen dan ook regelmatig in contact met mensen die graag samen
met toekomstige buren hun nieuwe (t)huis willen realiseren. Dit gebeurt op basis van cocreatie of
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 
De traditionele vorm van projectontwikkeling – waarbij je vooral door anderen bedachte woningen
kunt kopen of huren – is zeker niet voor iedereen interessant. Wij zijn namelijk van mening dat het
veel beter is om eerst op zoek te gaan naar de uiteindelijke bewoners om vervolgens gezamenlijk
met toekomstige buren samen een plan uit te werken. Door middel van ons Woonwensenonderzoek
kunnen we de behoeften van belangstellenden scherp in beeld brengen. Hierdoor zijn we in staat om
samen met de gemeente tijdig een verkenning van het gewenste woningprogramma te maken. Op
deze manier worden alleen woningen gebouwd die aansluiten op de behoeften én in eerste instantie
bestemd zijn voor de mensen uit het dorp zélf. Een manier van ontwikkelen die ons inziens met name
interessant is voor starters en 55+-ers! Professionele begeleiding is bij een dergelijk proces
ontzettend belangrijk. Samen met toekomstige buren moet je namelijk op een plezierige manier
belangrijke keuzes kunnen maken. Dat is zonder goede begeleiding heel lastig, omdat je op veel
terreinen kennis nodig hebt. Het gaat over financiën (bouwen binnen budget, financiering), juridische
zaken, maar ook bouwkundige zaken, communicatie, het vinden van toekomstige buren evenals het
onderhandelen met diverse partijen. SAMENBOUWEN.IN levert die professionele begeleiding via
haar preferente partners, betrouwbare en deskundige begeleidingsbedrijven met een bewezen track
record die bovendien elk jaar gescreend worden. En dan komt Vastgoedregisseur in beeld. Zij
ontwikkelen in samenspraak met toekomstige bewoners woningbouwprojecten.
 
Zelf de regie in handen
Belangstellenden gaan samen met de architect aan tafel om de grootte, indeling en uitstraling van
hun nieuwe (t)huis te bepalen en hiermee hebben ze zelf invloed op de uiteindelijke prijs. Aan de
hand van gezamenlijke bijeenkomsten en individuele gesprekken rolt hieruit een woningontwerp dat
past bij de wensen. Gedurende het gehele proces wordt eenieder professioneel begeleid.
 
Mogelijkheden binnen de gemeente Cranendonck
De gemeente Cranendonck heeft zelf nauwelijks grond in eigendom waarop gebouwd kan worden.
Aan het einde van de avond zijn daarom ook tips voor mogelijke locaties die u geschikt acht van harte
welkom.
 
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst
Op maandagavond 16 januari 2023 organiseert Stichting Samenbouwen.in in samenwerking met de
gemeente een informatiebijeenkomst om de belangstelling in een nieuwbouwwoning middels CPO
binnen de gemeente Cranendonck te peilen. Wilt u (nog) een woonstap maken en daarbij zelf invloed
uitoefenen op het ontwerp van uw nieuwbouwwoning? Meld u dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of via 040-2423223. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over het tijdstip en de locatie. Kijk
voor meer informatie op www.samenbouwen.in.
Laatst aangepast op vrijdag 30 december 2022 14:09
vrijdag 30 december 2022 08:59

Cranendonck actueel 52

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Kerstboominzameling

Je kunt jouw kerstboom vanaf 2 t/m 6 januari 2023 gratis inleveren op de volgende locaties:

 

Budel

 • hoek Mgr. Zwijsenlaan – Graafschap Hornelaan (grasveld)
 • Nachtegaalplein
 • Boudriepark (aan de zijde van de Europalaan-Zuid)
 • Jan van Schoonvorststraat (terrein achter garage Vlassak)
 • Europalaan Noord (hoek Willem II straat)

Budel-Dorplein

 • Kerkplein (achter kerk)
 • Prinses Irenelaan (grasveld)

Budel-Schoot

 • Stationsplein

Gastel

 • St. Cornelisplein

Maarheeze

 • Kijkakkers (tegenover Smeltkroes)
 • Gaffel (op speelveld)
 • Violierstraat (hoek Gentiaanstraat)

Soerendonk

 • St.Jansweg (op gazon)

Je kunt jouw kerstboom natuurlijk ook inleveren bij de Milieustraat, maar hieraan zijn wel kosten verbonden: € 5,-

Kerstboom niet in GFT-container

Voer de kerstboom niet af via de GFT-container. Door de hars verteren kerstbomen namelijk veel langzamer dan het normale GFT-afval. Door kerstbomen apart in te zamelen kunnen ze apart verwerkt worden. Ze worden bijvoorbeeld versnipperd en ingezet als bodembedekker.

 

Aanschaf warmtepomp met vernieuwde ISDE-subsidie

Warmtepompen zijn in trek als  alternatief is voor de cv-ketel. Het grootste voordeel is dat er fors bespaard kan worden op de energierekening. Wil je weten of jouw huis geschikt is voor een warmtepomp, wat het rendement is en welke soorten warmtepompen er allemaal zijn? Ga voor deze en andere energie gerelateerde vragen naar www.regionaalenergieloket.nl/cranendonck.

Verduurzamen met ISDE-subsidie

In 2022 gold voor de aanvraag van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE) nog een minimum van twee maatregelen. Met ingang van 1 januari 2023 kun je voor één uitgevoerde maatregel, zoals een warmtepomp, ISDE aanvragen. Je krijgt dan ongeveer 15% van de aanschafprijs aan subsidie. Houd er rekening mee dat de wachttijden voor aanpassingen en zeker voor de installatie van warmtepompen inmiddels lang zijn. Ook voor meer informatie over ISDE en andere subsidies kun je terecht op www.regionaalenergieloket.nl/cranendonck.

Prestatieafspraken ondertekend

Op dinsdag 20 december zijn de prestatieafspraken voor 2023 ondertekend door de gemeente, woningcorporatie woCom en haar huurdersorganisatie De Pan. Het beleid wordt geactualiseerd met onder andere de hoekstenen: voorrang voor eigen inwoners, zelfbewoningsplicht en de verplichting dat 30% van alle nieuwbouw van de nieuwbouwopgave sociale huur wordt. Met een aandeel van 17% sociale huur op onze totale woningvoorraad liggen de verhoudingen in Cranendonck scheef. Meer weten over deze prestatieafspraken? Lees het volledige bericht op www.cranendonck.nl/nieuws.

Verleende vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning Wet explosieven voor civiel gebruik

verleend aan:

Explosive Schockwave Solutions B.V voor het overbrengen en toepassen van explosieven voor het reinigen van industriële ketels binnen de inrichting Nyrstar Budel B.V., Hoofdstraat 1, 6024 AA te Budel-Dorplein.

In artikel 10 van de Wet explosieven civiel gebruik is bepaald dat het verboden is aan te

vangen met de overbrenging van explosieven, zonder dat aan de verkrijger van deze explosieven daartoe vergunning is verleend.

Op grond van artikel 11 van deze wet, dient de vergunning te worden aangevraagd door de

verkrijger van de over te brengen explosieven bij de burgemeester en wethouders van de

gemeente waarin de overbrenging eindigt. Ingevolge het tweede lid van artikel 11, dienen

burgemeester en wethouders te onderzoeken of voor de overbrenging specifieke beveiligingseisen gelden of nodig zijn en of degene voor wie de explosieven bestemd zijn, houder

is van een erkenning als bedoeld in artikel 17.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 december 2022 tot en met 7 februari 2023 ter inzage bij de gemeente Cranendonck. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop je de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer H. Verhoeven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369.

Heb je direct belang bij dit besluit? Dan kun je binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift kun je richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2090, 6020 AB Budel.

In het bezwaarschrift moet je het volgende opnemen: je naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt en de reden(en) van jouw bezwaar. Je moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Start inspraakprocedure evenementenbeleid

 

De burgemeester heeft besloten om inspraak te verlenen bij de voorbereiding van de beleidsregel evenementen Cranendonck 2023.

In deze beleidsregel beschrijft de burgemeester 24 beleidstandpunten met betrekking tot onderwerpen die van toepassing zijn op het plaatsvinden van evenementen in de gemeente Cranendonck. Een aantal van deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld regels voor kermissen, geluid(overlast), verkeersaspecten, evenementenlocaties, inzet verkeersregelaars etc.

Inwoners van Cranendonck, en andere belanghebbenden, kunnen tot vier weken na de datum van bekendmaking van deze inspraakprocedure op de website een schriftelijke inspraakreactie (zienswijze) indienen op https://www.cranendonck.nl/form/inspraakreactie-beleid/introductie-0-2-1

Het concept-beleidsregel is te raadplegen op https://www.cranendonck.nl/inspraak-beleidsregel-evenementen-2023.

Na de beëindiging van deze inspraakprocedure gaat de burgemeester de ingediende reacties beoordelen en gaat eventueel de beleidsregel aanpassen op grond van deze zienswijzen.

Vragen kunnen worden gesteld, of informatie kan worden ingewonnen bij j. Desmares via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Besluit uitschrijving Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven. Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen wordt geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum uitschrijving

S.M.A.H. Versteegh

15-10-1996

Kloosterdreef 13

6021 MN Budel

25-11-2022


Waarom deze bekendmaking?

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

 • - De naam en adres van de indiener;
 • - De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • - De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kun je sturen naan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wil je dat het gemeentelijke besluit tijdens de bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter jouw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Meer weten?

Bel dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

maandag 26 december 2022 09:52

Kerstactie kinderen van het AZC bij de zorgcentra.

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Na de Sinterklaasactie, waarbij de kinderen van het AZC werden verrast met snoepgoed dat door enkele supermarkten is geschonken, hebben de kinderen van het AZC mooie kerstkaarten  gemaakt en heerlijke koekjes gebakken. Op donderdagmiddag hebben de kinderen onder begeleiding van AZC-medewerkers Judith en Leon kaarten en koekjes uitgedeeld aan bewoners van Mariënburght in Budel en op vrijdagmorgen op Marishof in Maarheeze. Het was vertederend om te zien hoe ze hierbij in hun beste Nederlands “alstublieft” zeiden. Ook zijn ze op bezoek geweest in Os Thoes, waar ze na het overhandigen van de kaarten en koekjes zelf werden getrakteerd op een snoepzak. In Marishof kregen ze kerststukjes mee, die door de bewoners waren gemaakt. Er waren alleen maar enthousiaste,blije gezichten, zowel bij de kinderen als bij de ouderen.

Dit is een mooi begin van activiteiten, waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen bewoners van Cranendonck en bewoners van het AZC. In het nieuwe jaar zal er gekeken worden wat bewoners van het AZC en van de beide zorgcentra voor elkaar kunnen betekenen. Er zijn al wat ideeën uitgewisseld.

De eerste ideeën.

Daarnaast is er het aanbod om bewoners van het AZC te laten helpen bij het bouwen van carnavalswagens en het maken van carnavalskostuums.

Het Inwonerscollectief Cranendonck gaat volgend jaar in samenwerking met COA, Movement on the Ground, Gemeente Cranendonck, Cordaad Welzijn, Cultuurcraan en de buurtpreventieteams Budel en Maarheeze een aantal activiteiten ontwikkelen die de leefbaarheid en de verbinding zullen stimuleren. Te denken valt aan verbindende evenementen rond jaarthema’s: carnaval, pasen, haloween, sinterklaas en kerstmis.

De bedoeling is dat we gezamenlijke ontspanningsactiviteiten, kunst- en cultuurworkshops en gesprekken tussen AZC-bewoners en inwoners  van de dorpen gaan organiseren, om elkaar beter te leren kennen, vanuit het idee ”onbekend maakt onbemind”.

Samen met Cordaad Welzijn wordt aangesloten bij de vrijwilligersbank, waarbij vluchtelingen kunnen ondersteunen bij verenigingen, organisaties en inwoners van Cranendonck.

Bewoners van het AZC gaan zwerfafval prikken en we willen ze laten meelopen met de wijkteams die een oogje in het zeil houden in de openbare ruimte. Als U benieuwd bent naar onze activiteiten, kijkt u dan eens op onze website: www.nuishetaanonscranendonck.nl

Als U een idee hebt voor een activiteit of u wilt opgeven als sympathisant, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Louis Hartman, namens het Inwonerscollectief Cranendonck

zaterdag 24 december 2022 17:50

Cranendonck actueel week 51

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

kasteeltje1.jpg a

Afvalinzameling vanaf 2 januari 2023


Vanaf januari 2023 wordt het afval in gemeente Cranendonck ingezameld door Remondis. Onlangs werd de nieuwe samenwerking bekrachtigd door wethouder Karel Boonen en Roger Versluis, Regiodirecteur Zuid bij Remondis. Vanaf 2 januari haalt Remondis huis-aan-huis het afval op en verzorgen zij de afvoer en verwerking van afval dat wordt ingeleverd via de milieustraat.

Inzamelroutes en -dagen wijzigen
De inzamelroute(s) en -dagen waarop afval opgehaald wordt, wijzigen. Ook het inzamelen van de verschillende afvalstromen gebeurt voortaan op verschillende dagen. Dit betekent dat je de PMD-zakken en de grijze en groene afvalcontainers niet meer op dezelfde dag aan de straat zet.
Vanaf 24 december zijn de nieuwe inzameldagen te vinden in de afval-app en op afvalkalender.cranendonck.nl. Check met behulp van jouw postcode en huisnummer het actuele inzamelschema, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.


Eerste twee maanden inzamelfrequentie mogelijk anders
De inzamelfrequentie en de manier waarop je afval kunt aanbieden blijft in 2023 gelijk. In de eerste twee maanden kan het echter afwijken. Hierdoor kan het voorkomen dat je jouw restafval of PMD minder vaak (of juist vaker) kunt aanbieden. Dit heeft te maken met het feit dat er routes gecombineerd worden, zodat efficiënter ingezameld kan worden. Wanneer je hierover vragen hebt, kun je vanaf 2 januari contact opnemen met de Afvallijn (0800 – 2210010).


Vóór 7.30 uur aanbieden
De volgorde waarop de routes gereden worden, zijn mogelijk anders. Hierdoor kan het zijn dat het tijdstip waarop de inzamelwagen door jouw wijk rijdt, anders is dan je afgelopen jaren gewend was. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat afval dat opgehaald wordt vóór 7.30 uur aan de straat staat.


Tot en met 31 december
Tot slot wijzen we je er op dat je tot en met 31 december 2022 tariefzakken nog gratis kunt inleveren bij de milieustraat. Vanaf 2023 is dit niet meer mogelijk. Voor het legen van de groene gft-container betaal je vanaf januari weer het standaardtarief. Op onze website vind je alle informatie over afvalinzameling en het antwoord op veel gestelde vragen.

Gewijzigde inzameldag i.v.m. Kerst

Vanwege 2e kerstdag wordt de afvalroute van maandag 26 december verplaatst naar zaterdag 24 december. Kijk voor meer informatie op de digitale afvalwijzer via www.cranendonck.nl of in de app 'Afvalkalender Cranendonck'.

Openingstijden milieustraat rond de feestdagen en jaarwisseling 2022:

 • Zaterdag 24 dec van 10.00 tot 16.00 uur
 • Dinsdag 27 dec van 13.00 tot 17.00 uur
 • Woensdag 28 dec van 13.00 tot 17.00 uur
 • Vrijdag 30 dec van 13.00 tot 17.00 uur
 • Zaterdag 31 dec van 10.00 tot 16.00 uur
 • Maandag 2 jan gesloten
 • Dinsdag 3 jan van 13.00 tot 17.00 uur 
 • Woensdag 4 jan van 13.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 5 jan gesloten
 • Vrijdag 6 jan van 13.00 tot 17.00 uur
 • Zaterdag 7 jan van 13.00 tot 16.00 uur

Op vertoon van de milieupas kun je gebruik maken van de milieustraat. Betalen is alleen mogelijk per PIN. Kijk voor meer informatie over de milieustraat op www.cranendonck.nl/milieustraat of in de app ‘Afvalkalender Cranendonck’.

Gewijzigde inzameling oud papier in Budel-Schoot i.v.m. 2e kerstdag

De oud papierinzameling van maandag 26 december door CV De Toeters wordt verzet naar maandag 2 januari (vanaf 18.30 uur). De inzameldagen zijn ook te raadplegen op de digitale afvalwijzer via afvalkalender.cranendonck.nl of in de app ‘Afvalkalender Cranendonck’.

Je kunt je oud papier ook gratis inleveren op de milieustraat, Rondven 34-36, 6026 PX te Maarheeze.

Extra handhaving op foutparkeren

Parkeren op het parkeerterrein tegenover de Action in Budel is alleen toegestaan in de aanwezige parkeervakken. Vanwege de gemelde overlast door foutparkeerders wordt op dit terrein extra gehandhaafd. Voorkom een boete en parkeer in de vakken! Geen plek? Dan vind je wellicht een plekje in de nabijgelegen woonwijk.

__________________________________________________________________________________


Nieuwjaarszingen


Op de laatste ochtend van dit jaar gaan kinderen uit Cranendonck weer op pad om het traditionele nieuwjaarslied te zingen! Ze trekken langs de deuren en zijn ook zéker welkom om in de hal van het gemeentehuis langs te komen. Burgemeester Roland van Kessel is aanwezig om de kindjes die komen zingen een snoepzakje te geven.

Het nieuwjaarszingen vindt plaats op 31 december a.s. van 09.00 tot 10.30 uur.

Één tegen eenzaamheid   

December is voor velen een feestelijke, gezellige maand. Toch kunnen de feestdagen en alle donkere dagen voor en rondom kerst voor sommige mensen juist pijnlijk eenzaam zijn. Het is in deze periode misschien wel extra belangrijk om goed naar elkaar om te kijken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bak eens koekjes met je oma, help je buurman die slecht ter been is om tóch nog even de kerstboom te zetten of vraag je alleenstaande vriend of hij zin heeft om aan te sluiten bij jullie kerstdiner. Kijk voor meer hartverwarmende ideeën op eentegeneenzaamheid.nl.
   

Binnen gemeente Cranendonck nemen we deel aan de landelijke campagne ‘één tegen eenzaamheid’ om eenzaamheid onder jong en oud te verminderen en te voorkomen. Jaarlijkse besteden we hier op verschillende momenten en manieren aandacht aan. Dat doen we als gemeente niet alleen. Ook andere organisaties, verenigingen en initiatieven van inwoners helpen het verschil te maken om eenzaamheid te verminderen. Er zijn in december diverse acties in Cranendonck, zoals:

 • - Hernieuwde levenskracht bezorgt een aardigheidje voor de kerst om mensen een steuntje in de rug te geven.
 • - Heppie on Tour gaat met de bus naar Toverland op 30 december.
 • - Basisschool de Schatkist maakt kerspakketten. De sociaal makelaars en Cordaad bezorgen deze bij mensen, zodat ze goed terecht komen.
 • - Kerst-Inn, Budel: jaarlijks, warm, terugkomend initiatief van inwoners die op eerste kerstdag een gezellig samenzijn organiseren. Een dagprogramma inclusief kerstdiner. ‘Voor iedereen die gezellig eerste kerstdag samen met anderen door wil brengen en die daar anders geen gelegenheid voor heeft’.
 • - December pakketten actie in Maarheeze.
 • - Wensboom in Maarheeze, waarin tot de 2e week van januari wensen gehangen kunnen worden.
 • - In alle kernen organiseren de seniorenverenigingen kerstbijeenkomsten, in de meeste gevallen voor leden.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘’Meemortel ong. (tussen 58 en 60) te Budel’’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 13 december 2022 het bestemmingsplan “Meemortel ong. (tussen 58 en 60) te Budel” gewijzigd heeft vastgesteld. Gedurende een termijn van 6 weken ingaande op donderdag 22 december 2022 tot en met donderdag 2 februari 2023 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, de bijbehorende bijlagen, het besluit hogere grenswaarden en het raadsbesluit voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.


Doel bestemmingsplanwijziging
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een Ruimte-voor-Ruimte woning.


Digitaal het plan bekijken
Wij adviseren je het vastgestelde bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-codering: NL.IMRO.1706.BPBG3091-VAS1). Deze versie is juridisch bindend. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, regels en de daarbij behorende toelichting en is ook in te zien via www.cranendonck.nl/BPprocedures. Tevens is een exemplaar op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Je kunt een afspraak maken via 14-0495.


Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kan eenieder gedurende de termijn voor de terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Alleen wanneer je eerder geen zienswijze hebt ingediend én je ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk.


Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan degene die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Publicaties

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning:

 1. Gastelseweg 69 Budel: het oprichten van een bijgebouw
 2. Teeuwenweg 2 Gastel: het realiseren van een bijgebouw
 3. Adr. Groenewegenlaan 26 Budel: verduurzamen en uitbreiden woonhuis

Verleende vergunningen:

 1. Patrijs ong. Maarheeze: het bouwen van een woning
 2. 't Inne 14 Budel: omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het uitvoeren van activiteiten met beton
 3. Sterkselseweg 19 Maarheeze: aanvraag bouw loods
 4. Randweg-Zuid 18 Budel: het kappen van een boom
 5. Adr. Groenewegenlaan 28 Budel: bouwen van een carport
 6. Broekkant 63a Budel: herstellen van eindgevel en aanpassen gevels gesloopt gedeelte boerderij

Verlenging beslistermijn:

 1. 't Hool 1 Soerendonk: oprichten van een pre-mantelzorgwoning
 2. Meemortel 36 Budel: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

 

Buiten behandelingstelling:

 1. Goorstraat 30 Soerendonk: realiseren mantelzorgwoning (de aanvraag is vergunningsvrij)

Aanvraag ingetrokken door aanvrager:

 1. Kijkakkers 1 Maarheeze: het plaatsen van een pakket- en briefautomaat
donderdag 22 december 2022 12:05

Ondernemersbijeenkomst Succesvol ondernemen

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Charles 

Dinsdag 17 januari 2023 organiseert gemeente Cranendonck in samenwerking met Ondernemers Contact Cranendonck (OCC), Keyport, Brainport, Rabobank, BIZOB, Cranendonck Werkt en Werk.kom voor ondernemers in Cranendonck de bijeenkomst Succesvol ondernemen en het benutten van kansen in veranderende tijden.’

Gastheer en gespreksleider: Charles Groenhuijsen
Gespreksleider en gastheer is journalist, presentator en programmamaker Charles Groenhuijsen. Charles legt
uit waarom hij vindt dat ‘Het goed gaat met de wereld!’ ondanks alle obstakels en uitdagingen die er zijn. En
hij gaat in op de actuele arbeidsmarkt én de kracht van samenwerking. Aansluitend gaat Charles in gesprek
met wethouder economie Marcel Lemmen en OCC voorzitter Joost Ploos van Amstel én deelnemers over het
ondernemersklimaat in Cranendonck, samenwerking tussen overheid en ondernemers en de prioriteiten op
economisch vlak voor 2023 en verder.
 
Afwisselend programma
Na dit plenaire gedeelte is er keuze uit themapresentaties over actuele
onderwerpen zoals circulariteit, de arbeidsmarkt, duurzaamheid, financieel
fitte medewerkers, mobiliteit, dataficering, zaken doen met de gemeente én
de meerwaarde van Brainport. In korte sessie van 40 minuten informeren en
inspireren gastsprekers ondernemers. De bijeenkomst wordt afgesloten met
een informeel gedeelte waarbij onder het genot van een hapje en een drankje
nagepraat kan worden over de middag.
 
Meer weten of aanmelden?
Ben jij ondernemer in Cranendonck en heb je interesse? Meld je dan aan via
Networkapp met behulp van bijgaande QR code. In Networkapp vind je alle
informatie over de bijeenkomst én het is de enige manier om aan te melden
en een plaats te reserveren bij de themasessies. Deelnemen is gratis,
aanmelden kan tot 9 januari 2023. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang om zeker te zijn van
deelname. Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website: https://www.cranendonck.nl/agenda-
ondernemers
Laatst aangepast op vrijdag 23 december 2022 06:47
Pagina 1 van 116