Logo Maarheeze nu 500px4 weekenddiensten5 aed1 evenement2 afval 33 openbaarvervoer6 politie7 helpende hand

nlenfrdeplroes
Fiscale blog

Fiscale blog (23)

dinsdag, 17 september 2019 13:31

SAMENWONEN

Written by
 
 U woont samen met uw partner en heeft niets geregeld.  Wat kunnen de gevolgen zijn? 
 
Onlangs is er een recente uitspraak van de Hoge Raad geweest, waaruit blijkt dat wanneer je als samenwoner niets regelt dit wel geld kan kosten! 
 
Wat was het geval? Een dame trekt in bij een heer die eigenaar was van een eigen woning. De samenwoning heeft vijf jaar geduurd.  Partijen hebben geen samenlevingscontract afgesloten en er wordt nog een kind geboren uit hun relatie. De woning van de man wordt verbouwd met gelden die de vrouw heeft ontvangen uit een schenking van haar ouders. De relatie loopt stuk en de vrouw vordert een bedrag van circa € 75.000,00 van de man terug als geïnvesteerd geld in de woning van de man. De vrouw beroept zich hierbij op een wetsartikel 1:87 BW welk artikel van toepassing is bij gehuwden. 
 
De Rechtbank en het Gerechtshof hebben zich beiden over deze zaak gebogen maar komen niet tot een eensluidend antwoord. De hoogste rechter beslist heel duidelijk dat de wettelijke regels van gehuwden niet automatisch gelden voor samenwoners. Ze zeggen keihard dat wanneer samenwoners niet huwen en ook geen spelregels vastleggen in bijvoorbeeld een samenlevingscontract of schuldbekentenis, zij dan bewust de gevolgen aanvaarden: de regels van wetteloosheid!!! 
 
De vrouw probeert bij de Hoge Raad nogmaals het bedrag van € 75.000,00 terug te krijgen door een beroep te doen op de redelijkheid en billijkheid. De rechter geeft aan dat de vrouw met heel bijzondere feiten zou moeten komen om te bewijzen dat ze geld zou moeten terugontvangen.  De vrouw kan niet met deze bijzondere feiten tevoorschijn komen. Op grond hiervan wijst de rechter het verzoek af en is de vrouw de € 75.000,00 kwijt. Indien er een samenlevingscontract was gemaakt had mevrouw zich deze ellende kunnen besparen. 
 
 
Feit is dat  70% van de samenwoners met kinderen hebben helemaal niets geregeld. 

Stel u ontvangt een erfenis van een tante van € 30.000,00. Deze erfenis krijgt u pas uitgekeerd op het moment dat de nalatenschap is afgewikkeld; na verloop van 12 maanden vanaf het overlijden van tante. U zit jammer genoeg op moment van het overlijden van tante in de bijstand (de Participatiewet). Op grond van de Participatiewet kunt u recht op bijstand krijgen als u niet genoeg inkomen heeft of eigen vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. U mag circa € 5.000,00 eigen vermogen hebben. Dit bedrag wijzigt ieder jaar. U zult direct nadat u kennis heeft genomen van de erfenis, dit schriftelijk moeten melden aan de gemeente van wie u deze uitkering krijgt. De gemeente zal dan zodra u het geld in handen krijgt, dit bedrag moeten gaan terugvorderen bij u. Verzwijgen heeft geen nut. Als de gemeente hierachter komt, kunnen ze u voor een bepaalde tijd geen uitkering verstrekken en dus bestraffen voor het verzwijgen. Weet u dat u in de toekomst een erfenis of eventueel een schenking gaat krijgen, ga dan in overleg met diegene van wie u de erfenis of schenking krijgt. U kunt dan ook bij de notaris terecht voor informatie over een fondstestament of fondsschenking. De notaris kan u uitleggen wat de inhoud is van dit testament. Let op: wanneer u een kind bent en u zult een nalatenschap van uw ouders ontvangen maar uw ouders hebben u uitgesloten als erfgenaam omdat u in de bijstand zit, dan zou de gemeente u altijd kunnen dwingen om een beroep te doen op de legitieme portie (dit is altijd de helft) van wat u normaal als erfenis zou krijgen van uw ouders, wanneer u gewoon mee zou erven. Wanneer u bij voorbeeld een erfenis zou krijgen van uw broer, dan is het verstandig dat uw broer een zogenaamd fondstestament maakt, dus u niet rechtstreeks benoemt tot erfgenaam. Dus opgelet wanneer u in de bijstand zit of komt! Neem tijdig contact op met de notaris

dinsdag, 14 mei 2019 17:52

“De weg kwijt”

Written by
Is uw kind of uw erfgenaam “de weg kwijt” of bevindt hij/zij zich in een faillissement of schuldsanering? 
 
 
De laatste tijd zitten er geregeld  ouders of grootouders bij ons aan tafel die 15 jaar geleden een testament of een levenstestament (notariële volmacht)  hebben gemaakt en nu tot de conclusie komen dat hun kind of erfgenaam  niet met geld om kan gaan, geld verkwist of geestelijk gehandicapt is of een andere geestesziekte heeft waardoor het kind/ erfgenaam soms vreemd uit de hoek kan komen. 
 
De ouders/grootouders vragen zich dan af wat ze in deze situatie moeten doen. 
 
Dit verschilt per situatie: - Is een kind/erfgenaam niet in staat om met geld om te gaan, dan zou men een beheerder over de gelden kunnen aanstellen: een zogenaamde bewindvoerder. - Mocht een kind/erfgenaam failliet zijn: onterf dan het kind/erfgenaam, mocht de situatie anders worden dan kunt u altijd opnieuw een testament maken. 
 
Wanneer u geen contact meer heeft met uw kind/erfgenaam; onterf dan het kind/erfgenaam en laat hem/haar dan bijvoorbeeld een geldbedrag na in de vorm van een legaat (wordt dan géén erfgenaam in uw nalatenschap). 
 
Mocht een dergelijke situatie zich bij u voordoen dan kunt u graag met ons een gesprek aan gaan om te kijken wat u kunt doen. 
vrijdag, 15 maart 2019 13:50

De overheid zit achter uw geld aan.

Written by

Zoals verwacht is door de Tweede Kamer een voorstel gerealiseerd om de overdrachtsbelasting te gaan aanpassen. Het voorstel was dat starters op de huizenmarkt 0% overdrachtsbelasting zouden betalen en dat kopers die al meerdere woningen in eigendom zouden hebben, 10% overdrachtsbelasting zouden gaan betalen. Iemand die al meerdere woningen in eigendom heeft gehad zou minimaal weer 6% overdrachtsbelasting gaan betalen. Gelukkig is dit plan afgevoerd omdat de feitelijke uitvoerbaarheid vrij lastig was: maar de trend is gezet. De overheid zal waarschijnlijk opnieuw kijken naar de mogelijkheden van heffing van de overdrachtsbelasting. Verder komen er ook weer geluiden naar boven, dat men nog eens kritisch wil gaan kijken naar de erfbelasting. We zien dat de overheid door begint te krijgen dat het traditionele gezin bestaande uit gehuwden, voor veel samenwonings-vormen niet meer de basis is. Men wil dingen gaan regelen, maar dit mag geen gat in de bodem van de schatkist slaan. Dus men gaat kijken of men de erf –en schenkbelasting niet moet gaan vervormen. In de praktijk zal dit inhouden dat als men meer vrijstellingen wil creëren men dan ook gaat kijken of het algemeen tarief niet moet worden verhoogd. Ik ben erop bedacht dat binnen nu en vijf jaar de overdrachtsbelasting en de erfbelasting wel eens een hele andere inhoud en vorm kunnen krijgen met name omdat de overheid de belastingtarieven van de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting heeft verlaagd.

 
 Jammer genoeg bevestigen cijfers van  het CBS en zorginstanties hetgeen wij de laatste 5 jaar op ons kantoor reeds hebben geconstateerd: het aantal dementerende personen neemt hand over hand toe. We liggen in Zuidoost Brabant circa  5 à 7 % boven het landelijke gemiddelde.  
 
Verder blijkt: -  dat de zorgvraag van dementerende personen met 40% is toegenomen en dat de levensverwachting nadat de dementie is geconstateerd tussen de 5 à 6 jaar ligt; - dat de mantelzorgers voor dementerende personen overbelast zijn en zijzelf ten gevolge hiervan lichamelijke en geestelijke klachten krijgen; -  dat in een groot aantal gevallen van jong dementerende personen men  pas vrij laat tot de conclusie komt dat er sprake is van dementie. 
 
Voor 2040 zou het aantal dementerende personen verdubbelen. 
 
Dit alles én de oproep van de Minister van Volksgezondheid om er voor te zorgen dat iedereen een levenstestament heeft opgemaakt, bevestigd alleen maar mijn standpunt dat het levenstestament de komende 25 jaar de allerbelangrijkste notariële akte wordt die de Nederlander kan opstellen. 
 
In de moeilijke tijd wanneer iemand in uw familie wordt getroffen door dementie of wilsonbekwaamheid,  kan een reeds opgemaakt levenstestament u en uw familie juridisch en financieel ontlasten. 
 
 
dinsdag, 15 januari 2019 16:20

Kinderen en ongehuwd zijn.

Written by
 
 Professor Freek Schols van de universiteit Nijmegen komt tot de schrikbarende conclusie  dat ongeveer 70% van de samenwoners in de leeftijd tot 50 jaar niets hebben geregeld voor het geval dat er kinderen zijn geboren uit de relatie en voor het geval dat men een eigen huis heeft  welk eigendom is van beiden of één van beiden. 
 
Hij concludeert dat veel samenwoners niet weten wat de juridische gevolgen zijn van: -  het ontbreken van een notarieel samenlevingscontract, -  het niet hebben van een testamenten,  -  het niet erkennen door de man van het kind,  -  het niet aanvragen van het ouderlijk gezag door de man over het kind. 
 
Men denkt dat het wel allemaal zal loslopen. 
 
U wilt als ouder toch het beste voor uw kinderen, en wilt niet  dat uw kinderen eventueel  in armoede terecht komen of onder toezicht worden geplaatst van de kinderbescherming dan wel pleeggezin? 
 
Enkele juridische en fiscale gevolgen kunnen zijn:  het moeten betalen van erfbelasting (belasting bij overlijden),  het niet verkrijgen van een partnerpensioen/ wezenpensioen,  de kinderen zijn de enige erfgenamen van de overleden partner (mits erkend door de vader)  en de langstlevende partner komt na verloop van tijd op straat te staan,  de kantonrechter gaat de belangen van de minderjarige kinderen behartigen,  de (niet erkende) vader heeft geen ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen wanneer de moeder sterft  en moet een kostbare juridische procedure opstarten om het ouderlijk gezag te verkrijgen. 
 
Veel van deze problemen kunt u voorkomen door het aangaan van een samenlevingscontract en het maken van testamenten. 
 
De kosten van drie van deze akten zijn gelijk te stellen aan bijvoorbeeld de kosten van een goede kinderwagen.  De kinderwagen  verkoopt u wanneer de kinderen groot zijn, maar van testamenten en samenlevingscontract heeft u levenslang profijt.  
 
Het is aan u om te overwegen of u investeert in notariële akten of alleen in een dure kinderwagen ?   

Stel u bent een echtpaar van 55 plus. U heeft een mooie eigen woning met daarop nog een hypotheekschuld van € 150.000,- en dit is een oude aflossingsvrije hypotheek met nog een looptijd van 10 jaar.

Uw inkomen bestaat straks wanneer u 66 jaar oud bent uit een pensioen van € 500,- netto per maand en de AOW.

Zoals u weet wil de Nederlandse Bank dat uw hypotheekbank met u een gesprek heeft over de mogelijkheid om op uw hypotheek extra te gaan aflossen of deze om te zetten in een hypotheek waarbij u maandelijks gaat aflossen. De banken zijn verplicht om dit gesprek binnen nu en twee jaar te voeren.

Mocht de man komen te overlijden dan zal het inkomen van de achterblijvende echtgenote fors dalen.

Op dat moment kan blijken dat het inkomen van de achterblijvende echtgenote onvoldoende is volgens de normen om de hypotheeklast te kunnen dragen. De bank zal u dan gedwongen door de Nederlandse banken kunnen verplichten om extra af lossen. Maar waar komt het geld vandaan om deze aflossing te betalen?

Wat kunt u doen:

Mogelijk uw langstlevende testament aanpassen. Wanneer u geen testament of langstlevende testament heeft zal er bij het overlijden van de eerst ouder vrijwel altijd door de langstlevende ouder erfbelasting moeten worden betaald in verband met de verkrijgingen van de kinderen.

Stop met schenken aan uw kinderen. Reserveer het geld voor slechte tijden.

Kijk met uw bank of er iets aan het rentetarief kan gebeuren. Los zo mogelijk kleine stukjes af.

Overleg met de kinderen of familieleden of zij u in een noodsituatie een geldlening willen verstrekken in de vorm van een notariële lening met een positief negatief hypotheekverklaring.

Kijk eens met uw echtgenoot wat zijn postzegel-, munt- of militariaverzameling waard is en hoe je deze verzameling na zijn overlijden zou moeten verzilveren.

Leg zonnepanelen op het dak om energiekosten te besparen. Zo is uw huis ook een stuk aantrekkelijker om in de toekomst te verkopen wanneer uw huis een goed energielabel heeft.

Kijk eens hoe u een buffer kunt vormen.

vrijdag, 12 oktober 2018 08:38

DEMENTIE

Written by

De feiten over dementie:

 1. Dementie is nu in Nederland doodsoorzaak nummer één na longkanker dan wel na een hartinfarct.

2. Ieder uur komen er in Nederland vijf mensen met dementie bij.

3. Mensen met dementie leven nog gemiddeld acht jaar met de ziekte.

4. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe, toch zijn er in Nederland 12.000 mensen onder de 65 jaar met dementie.
5. Let op: 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie tijdens haar leven. Bij mannen is dit 1 op de 7 mannen die dement wordt.

 

Dit zijn bikkelharde feiten waarvan men als lezer schrikt.

 

Mogelijk voor u aanleiding om eens na te denken over een levenstestament, testament en/of akte van schenking.

Bekijkt u ook eens wat de eigen bijdrage is die u moet gaan betalen wanneer u of uw partner wordt opgenomen in een zorginstelling. Mogelijk kunt u nu nog schenkingen doen aan uw kinderen of aan andere familieleden.

 

Wanneer bij u wordt geconstateerd dat u ten gevolge van dementie wilsonbekwaam bent om een testament of levenstestament op te maken, bent u ook niet meer in staat om rechtsgeldig te schenken.

 

De statistieken met betrekking tot dementie liegen er niet om; een goede aanleiding om over bovenstaande eens uw gedachten te laten gaan…

Kent u het begrip “risico-opslag op hypotheken”? De meeste geldverstrekkers rekenen deze opslag voor het geval dat de klant de hypotheek niet kan terugbetalen. De hypotheekverstrekker heeft dan namelijk het recht om de woning te verkopen en met dit geld de hypotheek af te lossen. Dit heet een gedwongen verkoop. Hiervoor moet de geldverstrekker kosten maken en daarnaast leveren de woningen bij gedwongen verkoop vaak minder op dan bij een vrijwillige verkoop. Bovendien bestaat de kans dat de waarde van de woning op het moment van de gedwongen verkoop sterk gedaald is, waardoor de opbrengst niet voldoende is om de hypotheek af te lossen. Om dit risico af te dekken, rekenen geldverstrekkers de risico-opslag.

Risico-opslag
Risico-opslag betekent hogere woonlasten. Is het risico op niet terugbetalen klein, dan rekenen de geldverstekkers een opslag van 0,1% of 0,2%. Is het risico groter, dan kan de opslag wel 0,5% tot 1% extra rente bedragen. Smeer je deze opslag over de hele looptijd van de hypotheek uit, dan gaat het dus al snel over duizenden euro’s. Elke geldverstrekker bepaalt zijn eigen risico-opslag. Ook kunnen zij, afhankelijk van de grootte van het verschil tussen de hypotheekschuld en de actuele marktwaarde van de woning, verschillende percentages hanteren.

Lagere woonlasten?
De waarde van de woning verandert met grote regelmaat. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de waarde van een woning eerst flink daalde om daarna weer sterk te gaan stijgen. En dat is niet de enige factor waardoor de verhouding hypotheekschuld/marktwaarde woning verandert. Zo kan de woningeigenaar ook hebben afgelost op de hypotheekschuld. Dat kan dus betekenen, dat een woningeigenaar in het verleden een flinke risico-opslag op zijn hypotheek heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat de hypotheekschuld meer dan 80% van de woningwaarde betrof, maar dat door stijging van de marktwaarde en tussentijdse aflossingen de verhouding nog maar 50% van de huidige marktwaarde bedraagt. Dan is er dus geen reden meer voor de geldverstrekker om de risico-opslag te hanteren. En dat betekent dat uw woonlasten omlaag kunnen. Er zijn geldverstrekkers die dit zelf administratief bijhouden en de risico-opslag automatisch laten vervallen. Maar er zijn ook partijen waar u hier zelf naar moet vragen.

Vraag advies
Heeft u een hypotheek? En is de actuele waarde van de woning hoger dan hetgeen u nog aan hypotheekschuld heeft uitstaan? Dan is het verstandig om te kijken of u bij uw hypotheek te maken heeft met een risico-opslag, want wie weet kan deze opslag vervallen of worden verlaagd. Een eenvoudige manier om uw woonlasten verlagen.

Ron van den Ban is eigenaar van WeFinance (Maarheeze) en gecertificeerd financieel planner (FFP).

Haar ouders zijn recent verhuisd en bij het opruimen van de woning kwamen ze nog oude testamenten tegen die zijn opgemaakt bij mijn voorganger in 1975.

Er staat boven het testament: vruchtgebruik testament.

De dochter ging er vanuit dat deze testamenten waren vervallen door de wetswijziging van het erfrecht in 2003.

Met name stelde zij deze vraag omdat bleek dat in het testament nog een pleegkind stond vermeld als mede-erfgenaam. Het vervelende was dat dit pleegkind 20 jaar geleden was geëmigreerd naar Amerika en dat er geen contact meer was met het pleegkind en men ook niet wist waar het pleegkind in Amerika woonde.

Ik moest antwoorden op de vraag dat de testamenten van de beide ouders nog geldig zijn en dat deze niet automatisch zijn vervallen door wetswijziging. De wetswijziging respecteert testamenten die voor de wetswijziging zijn gemaakt.

De ouders zullen dus nu zelf met ons kantoor contact moeten gaan opnemen om het pleegkind uit het oude testament weg te halen. Dan moeten de beide ouders nog wel over de volle verstandelijke vermogens beschikken (wilsbekwaam zijn) om de testamenten aan te passen.

Stel dat dit niet meer mogelijk is omdat één van de ouders is overleden en de andere ouder dement is.

Dan zullen we bij het overlijden van de langstlevende ouder een speurtocht in Amerika moeten starten om het pleegkind te vinden. Jammer genoeg heeft Amerika niet zo’n goed bevolkingsregister zoals wij dat in Nederland en België hebben.

Dus haal uw testamenten nog eens tevoorschijn en lees nog eens door wat er bij u in het testament staat.

Pagina 1 van 2