wg verkeer bwwg openbareruimte bwwg sociaal bwwg communicatie bwwg leefomgeving

Dorpsraad Werkgroep Milieu en Leefomgeving

Wij proberen ideeën aan te dragen voor de volgende focuspunten van de gemeente Cranendonck:

  • Het behouden en versterken van het groene en rustieke karakter van Maarheeze;
  • Het afstemmen van het woningaanbod op de behoefte per kern (met name voor jongeren en ouderen). Diversiteit en kwaliteit boven kwantiteit;
  • Het behouden van goedlopende voorzieningen in de kern Maarheeze ;
  • Het verbeteren van het openbaar vervoer, zodat de voorzieningen in andere kernen goed bereikbaar zijn voor met name ouderen;
  • Het aantrekkelijker maken/opwaarderen van het centrum Maarheeze voor het welzijn van inwoners en recreanten/toeristen en om de economische kansen voor het bedrijfsleven (met name detailhandel en horeca) te vergroten;
  • Het streven naar behoud van het inwonertal om het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden (hierbij het accent leggen op mensen die in Maarheeze komen wonen en werken) en het aantrekken van kenniswerkers die in de regio Eindhoven werken


Als het gaat om wonen moeten wij veel creatiever zijn: bestaande woningen ombouwen tot betaalbare woningen voor starters, meer variatie in woningtypen, meer vrije kavels voor particulieren en kijken naar nieuwe woonvormen voor met name ouderen en alleenstaanden. 


Naast het bovenstaande zetten wij ons in tegen storende elementen die het woongenot van de inwoners aantasten en treden op als intermediair.Milieu

Al meer dan 100 jaar staat onze leefomgeving zwaar onder druk door vervuiling van het milieu bv. door de komst van de zinkfabriek in Dorplein. Het resultaat is o.a. meer dan 700 km sintelwegen, die direct het oppervlaktewater en de bodem vervuilen. Jaroziet, afval van het productieproces, is opgeslagen in verzamelbekkens en voor sanering is geen geld.  Met de komst van Philips in Maarheeze is onze leefomgeving nog zwaarder aangetast. Tot in de verre omgeving zijn beken, sloten en bodem vervuild door afvalwater van Philips. 

Ons dorp is ingeklemd tussen de A2 en de spoorlijn waar men in de loop van jaren de nodige geluidschermen en wallen heeft aangelegd. Voor de schadelijke fijnstof is geen oplossing te vinden, de overheid (gemeente) doet hier nog een schep boven op.  Sinds jaar en dag is de stank van het bedrijf van v.d. Linden (het Laar) met de juiste windrichting tot voorbij Marishof te ruiken. Deze situatie wordt ook weer gedoogd door de gemeente Cranendonck. Zij geeft zelfs nog een milieuvergunning af voor nog meer stallen op het Laar. 

In samenwerking met andere werkgroepen en ‘Chijnsgoed in gevaar’ zijn wij de laatste jaren bezig om de komst van een LOG te verhinderen of drastisch in te perken om nog meer stankoverlast te voorkomen. Het gaat niet meer om dierenwelzijn maar om onze eigen volksgezondheid. Uit onderzoeken en metingen is gebleken dat toename van de huidige veestapel niet meer toegelaten kan worden om besmettingsgevaar te voorkomen of te beperken.  De burger word nu geconfronteerd met Q-koorts, resistente bacteriën MRSA, ESBL’s, fijnstof, stank,en dat moet anders en wel direct !!! Schaalvergroting is uit, duurzaamheid is in om nog te kunnen wonen en te kunnen recreëren op het platteland. Wij willen u daar bij helpen en ondersteunen om onze omgeving op een veilige manier over te geven aan een volgende generatie
Heeft u klachten m.b.t. stankoverlast of kent u situaties die direct ons milieu aantasten of bedreigen, neem dan contact op met een van onderstaande nummers:

Centrale Brabantse Milieudienst 07-36812821 Hr v Kuiyk Handhavingsteam Brabant 0900-9965432
Ter ondersteuning van onze werkgroep milieu kunnen wij uw hulp direct gebruiken om onze leefomgeving te verbeteren
Voor meer info: neem contact op met ons secretariaat.
Werkgroep Milieu

Woordvoerder Werkgroep Milieu en Wonen en Leven: Jan Maas : email:    dorpsraad-milieu@maarheeze.nu

Deelnemers:

Peter van den Berg

Jo Rampen

nlenfrdeplroes